Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POP. PIJUS X PASKELBTAS PALAIMINTOJU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A.   
Birželio 3 d. eucharistinio atgimimo žadintojas popiečius Pijus X buvo paskelbtas palaimintuoju, šiam nepaprastam įvykiui jau seniai buvo ruošiamasi.

Pal. Pijus X yra gimęs 1835 m. šiaurinėje Italijoje menko valdininke šeimoje. Iki tapdamas popiežium, jis vadinosi Juozapas Melchioras Sarto. Išėjęs į kunigus, dirbo parapijose, profesoriavo seminarijoje ir pagaliau buvo pakeltas vyskupu. Leonas XIII jį paskyrė Venecijos patriarchu ir papuošė raudona kardinolo skrybėle. 1903 m. tapo išrinktas popiežium. Mirė 1914 m.

Popiežius Pijus X pasižymėjo didžiai šventu gyvenimu. Iš prigimties buve nepaprastai švelnaus būdo. Mėgo neturtą, ramybę, maldą. Ypatingai išsiskyrė savo pamaldumu Eucharistijai. Valdydamas Bažnyčią sukėlė gyvą eucharistinį judėjimą pasaulyje. Nenuilsdamas skatino visus dažnai eiti šv. Komunijos, o-vaikus leisti prie Dievo stalo, vos tik jie ateina į protą, nors dar ir nebūtų sulaukę 7 metų amžiaus. Savo šūkiu pasirinko "Viską atnaujinti Kristuje," pagal kurį tvarkė tiek savo vidujinį gyvenimą, tiek išorinę veiklą. Saugodamas Kristaus mokslą, griežtai pasmerkė modernizmą, anais laikais besirausiantį j pačius katalikų tikėjimo pagrindus. Išorinei Bažnyčios santvarkai sustiprinti specialiai kardinolų ir šiaip patyrusių teisininkų komisijai pavedė sutvarkyt įstatymus, suredaguojant juos į kodeksą. Šis milžiniškas darbas buvo baigtas po jo mirties.

Popiežiaus Pijaus X kapas Vatikano bazilikos požemiuose buvo laikomas didžioje pagarboje. Prie jo nuolatos degė žvakes, ir žmones meldė užtarimo. Pasitaikė ir didelių stebuklų, kurie šiam popiežiui praskynė kelią į altorių šviesą.        A.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai