Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vincas Pietaris: LAPĖS PASAKA. Išleido "Gabija", 1951 m. Piešiniai dail. P. Osmolskio. 96 psl., kaina $1.10. Knyga gaunama šiuo adresu: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir pas platintojus, ši knyga yra pirmoji jaunimui skirtų lietuvių klasikų raštų serijoje. Keturių knygų (V. Pietario, V. Krėvės, Lazdynų Pelėdos ir Mot. Valančiaus), kurios atskirai perkant kainuos apie $4.00, prenumerata yra $2.00.

Vincas Ramonas: DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY. Romanas. Išleido LKSD Liet. Knygos Klubas. Chicago, 1951 m. 396 p. Kaina $3.00.

LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė Dr. Jonas Balys. Išleido LKSD Liet. Knygos Klubas. Chicago, 1951. 230 psl. Kaina $2.50.

Landsbergis, Mekas, Lėtas: PROZA (antroji). Keturių autorių aštuonios novelės. Išleido Gabija, Brooklyn, 1951 m., 128 psl., kaina $1.25.

Dr. Pr. Gaidamavičius: IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Benamio likimo perspektyvos. Išleido Venta. 1951 m. 278 p.

Šatrijos Ragana: SENAME DVARE. Apysaka. Trečiasis leidimas. Išleido Baltija. Toronto, 1951 m. 176 p.

MŪSŲ DARBAI. A.L.R.K. Federacijos 31-mojo kongreso nutarimai. Išleido A.L.R.K. Federacijos sekretoriatas, Chicago, 1951 m. 60 p.

SALEZIEČIŲ BALSAS. 1951 m. gegužės mėn. Nr. 1. Neperiodinis leidinys. Redaguoja kun. J. Zeliaus-kas, S.D.B. Torino (Italija). 80 p.

KOLUMBIJOS LIETUVIS. Nr. 3. 1951 m. Trimėnesinis leidinys. Redaguoja kun. M. Tamošiūnas. Medellin (Colombia). 56 p.

Algirdas Margeris: ŠIRDIES RŪMAI. Romanas. Chicago, 1951 m. 449 p.

Algirdas Margeris: ŠLIUPTAR-NIAI. Romanas. Chicago, 1949 m. 652 p.

Dr. Antanas Garmus: NEMUNO PAKRANTĖMIS. Jaunųjų dienų atsiminimai. Išleido "Nemunas", Chicago, 1951 m. 136 p.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai