Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAS REDAKCIJAI KULTŪROS FONDO KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. V. Raulinaitis   
Malonėkite patalpinti jūsų laikraščio artimiausiam numeryje šį mano laišką.
1951 metų No. 3(38) "Aiduose" buvo straipsnelis "Kultūros Fondo belaukiant", pasirašytas Juozo Alaušiaus. Autorius iškelia daug svarbių minčių Kultūros Fondo organizacijos esmei ir uždaviniams nušviesti. Tarp kita jis pasisako, kad Kultūros Fondo sudarymo pastangos nedavė praktinės veiklos išvystymo. Man čionai nerūpi liesti autoriaus išvedžiojimų, vien noriu papildyti jo informacijos trūkumus Kultūros Fondo veiklos atžvilgiu.

Tikrumoje Kultūros Fondas veikia; apie jo veikimą USA autoriui turėtų būti žinoma, čia trumpai pranešu apie Kultūros Fondo veikimą Australijoje. 1948 metais gruodžio 6 dieną keturių iniciatorių (Gabrielius Žemkalnis, Romas Maziliauskas, Andrius Bajorūnas ir Jurgis Glušaus-kas) buvo nutarta — įsteigti Kultūros Fondą Australijoje. Jų nutarimas įvykdytas: 1949 m. rugpiūčio 21 dieną išrinkta pirmoji valdyba, kurios pirmininkas — Antanas Rūkštelė. 1950 m. gegužės 21 dieną įvyko pirmas visuotinis suvažiavimas Melbourne, kuris išrinko naują valdybą. Šios valdybos pirmininku tenka man būti. Šių metų birželio 30 ir liepos 1 dienomis Melbourne įvyko antras metinis suvažiavimas.

Lietuvių Kultūros Fondas Australijoje dirba temis aplinkybėmis įmanomą švietimo ir kultūros darbą. Yra skatinami ir organizuojami vaikų darželiai, sekmadienio mokyklos vaikams ir jaunimo kursai. Mokyklose ir jaunimo kursuose mokoma: lietuvių kalba, istorija, geografija, tėvynės pažinimas, tikyba ir literatūra. Organizuojami knygynai ir skaityklos; galvojama apie meno muziejų ir apie stipendijas gabiems jaunuoliams mokytis. Nutarta prisidėti prie 700 metų jubiliejaus nuo Lietuvos valstybės pripažinimo karalyste ir Lietuvos krikšto iškilmių rengimo, jei tokie minėjimai bus daroma vietos lietuvių bendruomenės.

1950 metų LKF rugpiūčio 6 dienos nutarimu yra įsteigtas Karaliaus Mindaugo Aukštųjų Mokslų Institutas, kurio tikslas yra šviesti ir auklėti mūsų akademinis jaunimas ir visuomenė. Institutas veikia Melbourne ir rengia viešas paskaitas lietuvių bendruomenei, taip pat jo personalas pagal išgales dirba mokslinį darbą. Daugiausia dėmesio kreipiama į savąją kultūrą ir teisę, istoriją, literatūrą, meną, religiją ir socialinius mokslus. Apie šio Instituto uždavinius, organizaciją ir veiklą yra skelbiama Australijos lietuviškuose laikraščiuose.

Lietuvių Kultūros Fondas organizuoja literatūros-meno vakarus, planuoja leisti vadovėlius lietuviškajai tremties mokyklai.
P. V.  Raulinaitis, L. K. F. Australijos Valdybos Pirmininkas
Melbourne.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai