Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Czeslaw Milosz, Lietuvoje gimęs poetas, spausdinant Šį Aidų numerį, gavo Nobelio premiją. Apie jį daugiau ateinantį kartą.
Lietuvių jaunimo demonstracija Washingtone (1980.VII.18) — pasaulinės olimpiados atidarymo išvakarėse susilaukė dėmesio ne tik sostinės, bet ir platesnėje JAV spaudoje. Demonstracija prie Sovietų Sąjungos pasiuntinybės paminėta bent keturiose didesnių miestų televizijos programose ir apibūdinta daugelio radijo komentatorių. Be kun. K. Pugevi-čiaus ir Simo Kudirkos, areštuota 16 lietuvių jaunuolių — berniukų ir mergaičių, kurie buvo prisirakinę prie pasiuntinybės tvoros. Kongreso atstovas E. Dervinskis su keliais kitais Kongreso nariais kreipėsi į Teisingumo departamentą, protestuodami, kad teisiami lietuviai už taikias demonstracijas, o išteisinami iraniečiai už nelegaliai triukšmingas. Teismo data vis atidėliojama.
— JAV prez. Carteris liepos 25 paskelbė 30 asmenų pavardes, kuriuos jis parinko būti visuomenės atstovais (public members) šio krašto delegacijoje Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Madride. Tarp parinktų atstovų yra ir lietuvis — Rimas Česonis, žinomas Lietuvių Bendruomenės veikėjas, gyvenąs Philadelphijoje. Liepos 29 Baltuosiuose Rūmuose įvyko parinktųjų delegatų pirmasis susitikimas su delegacijos pirmininkais dr. Max Kampel-man ir Griffin Bell.
— Lietuvos vyčių metinis seimas įvyko Bostone rugpjūčio 7-10 d.d. Dalyvavo 250 atstovų ir svečių. Perrinkta valdyba. Pirmininku liko Pilypas Skabeikis iš New Yorko.
— Europos lietuvių studijų savaitės proga rugpjūčio 14-15 Innsbrucke vyko Europos LB kraštų pirmininkų-atstovų bei Anglijos Lietuvių sąjungos suvažiavimas, kuriam vadovavo PLB pirm. V. Kamantas. Tai jau trečias Europos LB vadovų suvažiavimas. Ta pačia proga V. Kamantas lankėsi ir Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje bei Anglijoje, susitikdamas su LB atstovais ir Lietuvos Diplomatinės Tarnybos nariais.
— Šviesos-Santaros suvažiavimas Tabor Farmoje, Mich., buvo rugsėjo 4-7 d.d. Programą sudarė paskaitos, diskusijos, literatūros vakaras, meno darbų paroda. Joje dalyvavo šie asmenys: Jurgis Ble-kaitis, Mykolas Drunga, L. Gerulaitis, Liubomir Haido, V. Kavolis, Violeta Kelertienė, J. Lintakas, R. Misiūnas, L. Mockūnas, H. Perelšteinas, A. Stražas, R. Šilbajoris, B. Vaškelis, T. Venclova, R. Vėžys, V. Vizgirda, A. Žolynas ir kt. Suvažiavime paminėtas Kristijonas Donelaitis Dariaus Lapinsko "Tolminkiemio kantata", kurią atliko pats kompozitorius pianinu, Aras Lapinskas smuiku ir mezosopranas Laima Lapinskienė.
— Etninių grupių laikraščių atstovai rugsėjo 3 buvo sukviesti į Valstybės departamentą Washingtone. Iš lietuvių spaudos buvo atstovaujami Draugas ir Naujienos. Valstybės atstovas Warren Zimmerman supažindino redaktorius su Madrido konferencijos tikslais. Ji prasidės lapkričio 11 ir baigsis kada nors prieš Kalėdas. Konferencijoje dalyvaus 35 valstybės, įskaitant ir Sovietų Sąjungą. Bus svarstoma, kaip po Helsinkio aktu pasirašiusios valstybės vykdė savo įsipareigojimus, kurie liečia žmogaus teises.
— Ronald Reagan, respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus, su Illinois gubernatoriumi rugsėjo 8 lankėsi Chicagos lietuvių centre — Marąuette Parke. Reagan su palyda buvo sustojęs prie lietuvių bažnyčios, vaikščiojo gatvėmis, pietavo lietuvių "Ramunės" restorane. Reaganą pasitiko gausi lietuvių minia ir didelis būrys amerikiečių fotografų bei filmuotojų. Apie tai rašė JAV laikraščiai ir apsilankymo vaizdus rodė televizijos stotys.
— Alto ir JAV LB krašto valdybų atstovų pasitarimas rugsėjo 13 buvo sušauktas Detroite, Altui atstovavo pirm. dr. Kazys Šidlauskas, dr. Vladas Šimaitis ir Grožvydas Lazauskas; LB-nei — JAV krašto valdybos pirm. Vytautas Kutkus, Algimantas Gečys ir Aušra Zerr. Tartasi, kaip pašalinti tarp šių organizacijų prasidėjusius nesutarimus, bet konkrečių sprendimų nepadaryta. Nutarta susirinkti metuose vieną kartą.
— Vliko pirm. dr. K. Bobelis rugsėjo 11 - spalio 4 lankėsi Europoje. Tikslas — pasiruošti Madrido konferencijai; taip pat įteikti Vliko ir Diplomatinės Tarnybos bendrą memorandumą.
— Pabaltijo valstybių diplomatinių atstovų susitikimas Estijos gen. konsulate New Yorke įvyko rugsėjo 30. Jame dalyvavo Lietuvos atstovas JAV dr. St. Bačkis, gen konsulas A. Simutis, Latvijos atstovas — A. Dinbergs, Estijos atstovas — E. Jaakson ir Estijos konsulas — A. Linkhorst. Apžvelgta Maskvos akcija prieš Pabaltijo valstybių pasiuntinybes ir kitos problemos.
— Vladas Šakalys, narsus kovotojas prieš rusų okupaciją Lietuvoje, šią vasarą atvyko į JAV. Jis nuo 1961 iki 1967 buvo kalinamas už antitarybinę veiklą. Jis taip pat vienas iš 40 pabaltiečių, pasirašiusių Sovietų Sąjungai memorandumą, reikalaujant Pabaltijo valstybėms nepriklausomybės. Jo pabėgimas iš Lietuvos per Estiją, Suomiją į Švediją buvo labai sunkus ir pavojingas. Šiuo metu Vladas Šakalys lanko didžiuosius lietuvių centrus JAV ir Kanadoje, kalbėdamas apie Lietuvos padėtį po Sovietų Sąjungos jungu.
— Premijos: 1,000 dol. už geriausią religinį veikalą 1978-1979 metais suteikta kun. Antanui Rubšiui už knygą "Raktas į Naująjį Testamentą"; už veiklą su lietuvių jaunimu Vydūno vardo premija — kun. Antanui Saulaičiui.
— Pabaltiečių demonstracija prie Jungtinių Tautų pastato New Yorke ryšium su Lietuvos okupacijos 40 m. sukaktim įvyko rugsėjo 27 d. Dalyvavo apie 1,500 žmonių, tarp kurių žymi dalis jaunimo. Po kalbų Dag Hammarskjoldo aikštėje minia su plakatais bei vėliavomis nuėjo prie Sovietų Sąjungos atstovybės. Kalbėtojais buvo respublikonų kandidatas į senatorius Alfonso D'Amato, prel. Jonas Balkūnas, Vladas Šakalys, kai kurių tautinių grupių atstovai ir t.t.
Viktoras Laniauskas (Cleveland, Ohio) paskirtas žurnalo "Readers Digest" Azijos laidų vyr. redaktorium.
— Lietuvos sovietizacija 1940-45 buvo italės Emanuela Bansignori disertacija, įteikta Romos universitetui, už kurią ji 1980.VI.26 gavo daktaro laipsnį. Pagrindinis medžiagos šaltinis — Lietuvos atstovybės prie Vatikano archyvas.
— Dr. inž. Eugenijus Šilgalis kartu su M.R. Taber išleido stambų (610 psl.) vadovėlį kolegijoms — Electric Circuit Analysis (1980, Houghton Mifflin Pub-lishing Co.). E. Šilgalis gimė Lietuvoje 1943.III. 1, daktaro laipsnį įsigijo Akrono universitete 1975. Jis yra Associate profesorius Cuyahoga Community kolegijoje Clevelande.
— Dr. inž. Ramutis A. Zakarevičius paskelbė du straipsnius IEEE Trans. on Communications 1979 gruodžio numeryje. Jis gimė 1937 Klaipėdoje, daktaro laipsnį įsigijo Sydnėjaus universitete Australijoje, dėsto New South Wales un-te, yra IEEE organizacijos Australijos krašto pirmininkas.
S u k a k t y s. —30 metų veiklos sukaktį šiemet mini Hamiltono vaidintojų ansamblis Aukuras (vad. E. Dauguvie-tietė - Kudabienė), Hamiltono tautinių šokių grupė Gyvataras (vadovė vad. G. Breichmanienė), New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis (vad. J. Matulaitienė), New Yorko vyrų choras Perkūnas (vad. Viktoras Ralys). 10 metų sukaktį mini Hamiltono mergaičių choras Aidas (vad. Jonas Govėdas). Visos sukaktys paminėtos atitinkamais renginiais.
S t u d i j ų s a v a i t ė s: Europos lietuviškųjų studijų — rugpjūčio 9-16 Inns-brucke, Austrijoje; Ateitininkų sendraugių — rugpjūčio 10-17 Kennebunkporte, Maine; Lietuvių fronto bičiulių — rugpjūčio 10-17 Dainavoje, Manchester, MI; Akademinio skautų sąjūdžio — rugpj. 21-24 — Camp Eberhart, prie Three Ri-vers vietovės Michigane; Mokytojų — 17-23 Dainavoje, 23-30 Kennebunkporte, Maine.
S t o v y k l o s : Moksleivių ateitininkų — liepos 7-19 Dainavoje; berniukų — rugp. 3-16 Neringoje; berniukų ir mergaičių — rugp. 17 - 30 Neringoje. Neringoje vyko jaunimo stovykla ir liepos mėnesį.
R a š y t o j u o s e. — Tomas Venclova
dalyvavo programoje birželio 16-21 Rotter-dame (Olandijoje) vykusiame pasaulinės poezijos festivalyje; Andrius Mironas-Norimas birželio 7 savo kūrybą skaitė Londono lietuviams. Liudas Dovydėnas knygos "Vasaros vidudienis" išleidimo proga birželio 21 buvo pagerbtas Del-rane, N.J. Literatūrinis pobūvis surengtas JAV LB Pietinės N.J. apylinkės iniciatyva, kuriame autorius skaitė savo beletristiką ir poeziją.
— Kennebunkporte pranciškonų vasarvietėje literatūros vakaruose šią vasarą dalyvavo Leonardas Andriekus, Antanas Gustaitis, Algirdas Landsbergis, Nelė Mazalaitė, Pranas Naujokaitis, Stasys Santvaras ir Vanda Vaitkevičienė.
— Vytautas Alantas laimėjo Dirvos novelės 600 dol. premiją už novelę "Mėnesienos siuita Baublio paunksmėje". Mecenatas — Simas Kašelionis.
— Bernardo Brazdžionio filmas jau pradėtas gaminti. Lėšas telkia LB Vakarų apygardos valdyba. Filmavimą atlieka P. Jasiukonis, bendradarbiaudamas su kun. A. Keziu, S.J. Filmo organizatoriai taip pat planuoja Bernardo Brazdžionio rinktinę poeziją išleisti anglų kalba. Aukų čekiai rašomi: Lith. American Community of USA, c/o Mr. A. Adomėnas, 2319 Michigan Ave., Santa Monica, CA 90404.
M u z i k a. — Praurimė Ragienė išleido savo dainų bei arijų plokštelę "Yra šalis". Solistė liepos mėnesį su koncertais lankėsi Australijoje. Sol. Elena Blandytė šią vasarą taip pat koncertavo Australijoje. Kiti koncertai: Vytauto Smetonos piano koncertas — bal. 1 Carnegie Re-cital salėje New Yorke; Andriaus Kuprevičiaus piano koncertas bal. 26 Kultūros židinyje New Yorke; Berklee Faculty Quinteto kamerinis koncertas — bal. 27 Bostone. Grota J. Gaidelio ir J. Kačinsko kūriniai. Aldonos Stempužienės - Švedienės — gegužės 3 d. Washingtone; Vytenio Vasyliūno, Daivos Mongirdaitės. Marytės Bizinkauskaitės, Antano Keblio, Ginos Čapkauskienės — Kennebunkporte, pranciškonų vasarvietėje (vasaros sezone atskiri koncertai); Vyt. Vasyliūno ir P. Odinio (pianinas-fleita) — Liel stud. savaitėje Innsbrucke; Elenos Blandytės — rugsėjo 7 Londone, Anglijoje; Onos Pliuškonienės — rugsėjo 21 Bostone (Subatvakaryje); Nerijos Linkevičiūtės ir Vytauto Paulionio — rugsėjo 28 Jaunimo centre Chicagoje (Margučio radijas); Romos Mastienės — spalio 5 Kultūros židinyje New Yorke; Jeronimo Kačinsko kūrinių koncertas — spalio 25 Marijos aukš. mok. salėje. Rengė Lietuvių Fondas, atliko instrumentaliste iš Bostono.
D a i l i n i n k u o s e. — I. Brazdžionienei Liet. dailininkų parodoje, 438 Archer St., Chicagoje, paskirta 500 dol. premija. Mecenatas — Mikas Šileikis. Parodos: G. Staniulio — kovo 29 - gegužės 4 Neuchatel, Šveicarijoje; J. Juodžio — bal. 12 - 13 Lietuvių namuose Toronte; K. Žoromskio — bal. 26 - 27 Prisikėlimo par. parodų salėje Toronte; Prano Lapės
— geg. 3-4 Kultūros židinyje New Yorke; Nijolės Kudirkos — gegužės mėnesi Art Latitude galerijoje, New Yorke (29 E 73 St); Audriaus Plioplio — liepos-rugpjūčio mėn. Tweed galerijoje (Minne-sotos univ.) Duluth mieste; Juozo Bagdono — rugsėjo 13-14 Kultūros židinyje New Yorke; A. Petrikonio ir J. Šalnos
— spalio 3-10 Jaunimo centre Chicagoje; R. Zotovienės — spalio 4-5 Kultūros židinyje New Yorke.
Algimanto Kezio, S.J., meninių nuotraukų paroda (medžiai) vyko rugsėjo 5-26 "Galerijoje" Chicagoje.
— Čiurlionio galerijos Chicagoje nauja vadovybė sudaryta rugsėjo 25 d. Į globos komitetą įeina gen. kons. J. Daužvardienė, LB JAV atstovas dr. P. Kisielius, jėzuitų atstovas kun. J. Valinys, S.J., dailininkų atstovai — M. Ambrazaitienė ir A. Marčiulionis. Direktoriato pirmininke pakviesta Vanda Aleknienė, revizijos komisijon — J. Švabaitė-Gylienė, M. Stankūnienė ir J. Janušaitis.
M i r t y s. — Ignas Užgiris. Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas — rugpjūčio 8 Chicagoje; Kazys Merkis. Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas irišgarsėjęs šachmatininkas — rugpjūčio 21 Bostone; Jurgis Balčiūnas, gydytojas, visuosuomenininkas — rugsėjo 6 Bolivar, Ohio; Pranas Čepėnas, istorikas, profesorius. Liet Enciklopedijos redaktorius, — spalio 3 Worcestarr, Mass. Petras Būtėnas, kalbininkai — spalio 4 Bostone


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai