Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Vaitiekūnas — Genocido nusikaltimas ................................................................................... 337
Kad atrakinčiau dainų skrynele (eilėraščiai iš Lietuvių Poezijos Antologijos) .......................... 344
Vaclovas Biržiška  —  Vyskupo   Motiejaus   Valančiaus biografijos bruožai .......................... 346
Pulgis Andriušis —   Mamerto  sielvartas ................................................................................... 357
Juozas Girnius — Laisvė ir pasaulis ............................................................................................ 360
Vladas Šlaitas — Sandoros skrynia, Taip turi būt, Vasaros naktį, Pakaruoklio kilpoje (eil.) .. 371
J. Petronis — Vokiečių mokslininkų  klystkeliai ........................................................................ 372
K. Grigaitytė — Nemuno šaly  (eil.) ............................................................................................ 376

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Juozas Lingis — Johannes V. Jensen .......................................................................................... 375
Antanas Vaičiulaitis — Kad atrakinčiau dainų skrynelę ............................................................ 376

KNYGOS IR ŽURNALAI
D r. A.  Baltinis—A. Maceinos "Jobo drama" krikščioniškosios egzistencijos šviesoje ......... 377
Aug.   Raginis — Petras Babickas:  Brazilija .............................................................................. 380
V.  V. — Tėvynės Sargas .............................................................................................................. 380

MOKSLAS
B. S. — Evoliucijos teorijos kritika Amerikoje ............................................................................ 381
Vyt. Buteika — Naujieji sovietų  mokslų "imperatoriai" ........................................................... 382

VISUOMENINIS GVENIMAS
Juozas Alaušius — Lengva nusivilti maža tauta .......................................................................... 382
D r. Viliamas — Tarptautinis katalikų kongresas kaimečių problemoms tirti .......................... 384

ILIUSTRACIJOS
V. van Gogh — Piemenė      viršelių 1 psl.
E. Kormodi — Šv. Pranciškus Asyžietis      341
Vysk.  Motiejus Valančius  (nuotrauka)        349
Sodyba prie ežero — V. Augustino nuotrauka      352
A.   Vaičaitis —Vinjetės      344-345
Varpstė — Lietuvių liaudies menas      359
V. Peldavičius — Paminklo projektas      363
A. Valeška — Prie Baltijos jūros      368
Vladas   Šlaitas (nuotrauka)      371
P. Signac — Venecija     viršelių 4 psl.
T.   Valius — Viršelių ir skyrių vinjetės

OCTOBER,  1951
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879. Application for reentry at Brooklyn pending.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai