Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PROTESTAS UNIVERSITETUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Šį pavasarį JAV universitetus palietė protestų banga. Protestuota prieš atrankos karinei tarnybai (Selective Service System) neteisybes, žvelgiant iš vidaus, dalykai kartais kitaip atrodo, todėl gal skaitytojui bus įdomu protesto eiga viename JAV universitete.

University of Chicago nėra didelis universitetas — studentų turi apie 10.000, bet iš jų dauguma yra jau baigę kolegiją. Kolegija šiame universitete mažytė — 2000 studentų, tačiau studentiškame gyvenime kolegijos studentai gal labiausiai girdimi: jie veda Student Government, Folk Song Society, socialinės akcijos sąjūdžius, kaip SWAP (Student Woodlawn Area Project — mokomi moksle atsilikę gimnazijos ir pradžios mokyklos vaikai), VISA (lankomi ligoniai psichinėse ligoninėse). Ryškiai politinį pobūdį turi neseniai įkurtas SDS (Students for a Democratic Society), kurio skyriai yra daugelyje JAV universitetų. Atrodo, kad šią organizaciją įsteigė pats kairiausias civilinių teisių ir pacifistinių demonstracijų veteranų sparnas. Jo politinė ideologija dar neišryškėjusi, tačiau iš dabartinių apraiškų ją galima būtų laikyti marksizmo ir radikaliosios — gal net anarchinės — demokratijos mišiniu. SDS aktyvistai dažnai kalba apie The Establishment, su nepasitikėjimu kalba apie kiekvieną instituciją; nepasitikėjimas dažnai perkeliamas visiems suaugusiems — Berkeley buvo girdimas šūkis: "Don't talk to anyone over thirty".

Universitete studentiškas gyvenimas pagyvėja balandžio mėnesį — per žiemą daug dirbta, o Čikagoje pavasaris paprastai maloniai šiltas, todėl smagu ir lauke pašūkauti, šio pavasario demonstracijų priežastis buvo Vietnamo karas, kuriam priešinasi — ir remia — žmonės su daugybe skirtingų motyvų.

žiemos metu buvo pranešta, kad Sélective Service System naudosianti Korėjos karo metu veikusias taisykles, kurių pagalba sprendžiama, ar studentui leidžiama baigti kolegiją, ar jis imtinas į kariuomenę. Sprendimas grindžiamas dviem dalykais: studento vieta jo klasės vyrų tarpe (apskaičiuojama iš jo pažymių vidurkio) arba jo pažymys specialiame egzamine, kurį imti leidžiama visiems krašto studentams.

Kai kurie universiteto dėstytojai pradėjo rodyti susirūpinimą, kad tokie nuostatai pradės ardyti klasės darbo nuotaiką — vyrai bus skatinami rungtyniauti dėl pažymių. Balandžio pradžioj universiteto laikraštis pranešė, kad vieno visuomeninių mokslų kurso instruktoriai kolegijoje pranešė, kad kurso studentams jie duos tik patariamuosius pažymius — oficialių pažymių nebus. Kaip tik tuo metu SDS skyriai visame krašte pradėjo sąjūdį prieš akademinį vyrų eiliavimą (class rank), nes tuo būdu universitetas talkinąs karui. Peticiją, kurioje protestuojama prieš eiliavimą, universitete pasirašė 850 studentų ir 75 fakulteto nariai. Balandžio mėnesį keli SDS skyriaus atstovai bandė dalyvauti fakulteto tarybos posėdyje, kad galėtų išaiškinti savo nusistatymą ir bandyti įtikinti fakulteto atstovus. Fakulteto tarybos posėdžiai yra uždari, įr į posėdį studentų neįsileista.

Gegužės 4 apie 300 studentų susirinko aptarti protesto akciją prieš universiteto politiką. Išrinktas 23 asmenų vadovaujantis komitetas, priimtas vardas Students Against the Rank, nutarta tęsti pokalbį su universiteto administracija, tačiau, jei iki gegužės 11 universiteto nusistatymas nebūtų pakeistas, surengti "sitin" administracijos pastate.

Gegužės 5 universiteto studentų atstovybė (Student Government) savo posėdyje priėmė rezoliuciją, kuria palaikomas universiteto administracijos nusistatymas. Tą pačią dieną SAR atstovams buvo leista penkias minutes kalbėti fakulteto taryboje. Fakulteto atstovai taip pat buvo susitikę su įvairių studentų grupių atstovais prie vakarienės stalo, tačiau prie kompromiso nebuvo prieita.

Gegužės 11 pasižymėjo savo lietingumu. Turėjo vykti mitingas priešais pastatą — dėl lietaus jis įvyko pastato ne taip jau erdviame vestibiulyje, į kurį susigrūdo keli šimtai studentų. Mitingas prasidėjo 2:30 vai. po pietų — tuoj po jo studentai "okupavo" pastatą, kurį greitai apleido jame dirbę raštinės tarnautojai. "Okupantai" teigia, kad užėmime dalyvavo 150 studentų. Rytojaus dieną uni-rersiteto prezidentas spaudai per-iavė pareiškimą, kuriame administracijos pastato okupacija laikoma prievartos ženklu. Universiteto darbininkams liepta pasilikti namuose, kol studentai okupavę administracijos pastatą. Tos pačios iienos vakare administracijos pastate ruoštas mitingas, kuriame kalbėjo ir keli fakulteto nariai, kurie ragino studentus baigti "sit-in". Penktadienio popietėj okupacinės pajėgos nutarė apleisti pastatą, paliekant tik "simbolinį dalinį" ir kviečiant universiteto administraciją laikyti tai geros valios ženklu. Pasilikusieji pastate telefonais stengėsi skambinti visiems fakulteto nariams, ieškodami paramos jų pozicijai. Apskritai paėmus, fakulteto reakcija buvo gana šalta, nes tur būt tik patys jauniausieji instruktoriai jautė didesnį ryšį tarp savęs ir demonstrantų — vyresniųjų fakulteto narių tarpe buvo ryškus nepasitenkinimas universiteto darbo trukdymu.

Administracijos pastatą sporadiškai piketavo ant greitųjų susiorganizavę Students for a Free Choice — mat SAR reikalavo, kad universitetas atsisakytų siųsti vyrų eilės vietą ir pažymius Selective Service System komitetams net ir tų studentų vardu, kurie to prašytų. Administracijos personalas grįžo į darbą tik antradienį, kai iš pastato pasitraukė visi studentai. SAR buvo tikėjusi gauti kitokią administracijos reakciją: jei būtų buvusi pakviesta policija studentus iš pastato išmesti (kaip tai buvo atsitikę prieš metus Berkeley), demonstrantai būtų buvę kankiniai, o administracija — agresoriai, šį kartą administracija buvo avinėliai, kurie spaudai kasdien pranešdavo, kad  juos  studentai   - okupantai skriaudžia. Iš šalies žiūrint, toks administracijos elgesys atrodo pats išmintingiausias, nes bet koks jėgos naudojimas būtų ardęs universiteto, kaip akademinės laisvės tvirtovės, prestižą.

Palikę administracijos pastatą, SAR ruošė periodiškas demonstracijas (į klasę popiečiais įsikverbęs garsiakalbio aidas — labai savotiškas palydovas dėstytojo žodžiams). Nutarta, kad SAR boikotuos Student Government referendumą vyrų eiliavimo klausimu (SAR remiama pozicija referendume pralaimėjo, kaip ir buvo galima tikėtis). Mitinguose iš viso pasisakyta prieš sistemą, kurioje kai kurie studentai atleidžiami laikinai iš karinės tarnybos, nes tuo būdu kariuomenės prievolę turi atlikti tie, kurie į kolegiją neturi pinigų patekti.

Geg. 26 buvo sušauktas kolegijos fakulteto posėdis, kuriame priimtos rezoliucijos, remiančios administracijos poziciją, bet taip pat kviečiančios vasaros metu visą klausimą kartu su kitais universitetais persvarstyti. Gegužės 27 sukviestas viso universiteto fakulteto posėdis, kuriame, po aštrių pasisakymų už ir prieš, priimtos administracijai palankios rezoliucijos. Svarstymų išvakarėse studentų grupė suruošė bado streiką fakulteto klube — didesnė studentų grupė pasistatė palapinę ant universiteto branginamos žolės ir badu streikavo. Po fakulteto posėdžių streikas buvo baigtas, ir visi fakulteto nariai gavo rotatoriumi atspausdintą lapą, kuriame išreiškiamas SAR nusivylimas universitetu, administracija, fakulteto dauguma kaltinama hipokritiškumu ir baigiama grasinimu: "Jūs dar mus girdėsite rudenį".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai