Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Maironis: BALADĖS. Iliustravo Pranas Lapė. Išleido Romuva. New York, 1966. Didelio formato (8x10") 102 psl. Be Maironio 7 baladžių (Roma, Šatrijos kalnas, Jūratė ir Kastytis, Čičinskas, Medvėgalio kalnas, Užkeiktas Skapiškio varpas, Dyvitis), duotas apie jas prof. J. Brazaičio studijinis straipsnis. Leidinys puošnus, tinka ir dovanoms. Kaina 6 dol.

Antanas Gustaitis: IR ATSKRIDO JUODAS VARNAS. Eilėraščiai. Aplanką piešė Romas Viesulas. Išleido Santara - Šviesa A. Mackaus vardo knygų leidimo fondo lėšomis. Čikaga, 1966. 126 psl., kaina 3 dol.

Antanas Rūkas: MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyrika. Čikaga, 1966. Tai Lietuvos istorija eilėmis "nuo ledų slinkimo gadynės ligi šių dienų". Didelio formato (81/4x101/4") 120 psl., liuksusiniame popieryje, drobės viršeliais, liusiruota Viktoro Petravičiaus 35 raižiniais. Kaina 5 dol. Išleista 300 egz. Knyga niekur kitur neplatinama, gaunama tik pasiuntus jos kainą šiuo adresu: A. Rūkas, 3346 W. 65th PI., Chicago, 111. 60629.

Anatole C. Matulis: LITHUANIAN CULTURE IN MODERN GERMAN PROSE LITERATURE (H. Sudermann, E. Wiechert, A. Miegel). Purdue University, 1966. ši mokslinė 166 psl. studija JAV gaunama šiuo adresu: K. Jeske, 19947 Cardoni, Detroit, Mich. 48203. Kaina 4.90 dol.

Giovanni Papini: ŠVENTASIS AUGUSTINAS. Iš italų k. vertė dr. Petras Mačiulis. Aplankas P. Jurkaus. Išleido Ateitis, New. York, 1966. 176 psl., kaina 3 dol. Leidinio mecenatas prel. I. Kelmelis.

Jurgis Gliaudą: ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA LOS ANGELES MIESTE. Istoriniai bruožai 1941-1966 m. Brooklyn, N.Y., 1966. 232 psl. Kietais viršeliais. Gausiai iliustruota. Leidinyje atsispindi ne tik pačios parapijos, bet taip pat ir Los Angeles lietuvių kolonijos gyvenimas.

Juozas Eretas: MAŽOSIOS TAUTOS IR VALSTYBĖS. Jų reikšmė Europai. Išleido Šaltinis Londone, 1966. 16 psl. brošiūra.

Steponas Strazdas (1884X1115 -1962 18): EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. Išleido M. Strazdienė. Boston, 1966. 160 psl., kaina 2.50 dol.

TAUTOS PRAEITIS. Tomas II, knyga 2 (6). Cikaga-Roma, 1965. 244 psl., kaina 5 dol. Turinyje: J. Jakštas — S. Daukantas, St. Dirmantas — Smalensko koridorius ir kas jame į-vyko prieš 450 metų ties Orša, J. Bičiūnas — Pirmieji jėzuitai Vilniuje, J. Dainauskas — Lietuvos D. K. įstatymai ir statutai iš 1457-1563 m., J. Vaišnora — 1863 m. sukilimas Suvalkijoje, K. Matulaitis — Senovės skalviai, Ign. Končius — Stp. Batoro Vilniaus universitetas, V. Liulevičius — švietimo židiniai tremties stovyklose. Be to, recenzijos, kronika. Šalia teksto 32 psl. iliustracijų geresniame popieryje.

BENDRUOMENĖJE IR STOVYKLOJE. Jauniems žmonėms techniškųjų patarimų leidinys 1966 Jaunimo Metų proga paruoštas A. Saulaičio, SJ, vadovaujamo redakcinio būrelio. Didelio formato 64 psl., kaina 1 dol. Išleido Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas. Pagrindiniai skyriai: bendruomenė, organizacija, nariai, programos, susirinkimai.

Domas Velička: KONSPEKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS METODIKA. II dalis. Grožinio skaitymo pamokos. Pedagoginio Lituanistikos Instituto leidinys Čikagoj 1966. Leidinio mecenatas — Lietuvių Fondas. 92 rotatoriniai psl., kaina 2.50 dol.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS METRAŠTIS. Čikaga, 1966. Redagavo Mykolas Drunga, redakcijos bendradarbiai: M. Pakalniškytė, I. Rušėnaitė, Š. Valiukėnas. Didelio formato 98 psl. Kaina 2 dol., LSS nariams — 1.50 dol. Knyga gaunama šiuo adresu: š. Valiukėnas, 6417 S. Oakley, Chicago, 111. 60636.

LITU ANUS. Vol. XII, No. 1, Spring 1966. šiame numery įdėta ištrauka iš Lietuvos pogrindinės literatūros, R. Tautrimo str. apie kultūrinę diskriminaciją Lietuvoje, R. A. Schnorfo — apie Pabaltijo valstybes JAV - Sovietų S-gos santykiuose, St. Goštauto — apie J. Meką. Numeris iliustruotas R. Bukausko kūrinių nuotraukomis. Nuo šio numerio pagrindiniai žurnalo redaktoriai: T. Remeikis, R. Šilbajoris, V. S. Vardys ir R. Vaštokas.

SPORTAS. Nr. 1 (16), 1966 liepos mėn. Red. Kęst. Čerkeliūnas. 1962 sustojęs šis sporto žurnalas atgaivinamas. Prenumerata nerenkama, pardavinėjama atskirais nr. po 1 dol.

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. 1966 birželis, nr. 20. Ats. red. kun. P. Dilys.

Justinas Pikūnas: MOKYMO MAŠINOS IR TESTAVIMO PASĖKOS MOKSLO DĖSTYME, atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio I, 217 -244; to paties autoriaus — OPERANT CONDITIONING EFFECTS UPON DRAWING CONTENT, atspaudas iš Journal of Projective Techniques & Personality Assessment, 1966, Vol. 30, No. 2. p. 172-176.

Rt. Rev. Msgr. J. Balkunas: BALTIC EXILES CONTINUE STRUGGLE FOR FREEDOM, atspaudas iš The Ukrainian Quarterly, 1966, Vol. XXII, No. 2, p. 1-8.

Kun. dr. J. Bičiūnas: PIRMIEJI JĖZUITAI VILNIUJE, atspaudas iš Tautos Praeities II : 2, p. 32.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai