Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS ŠLAITAS   
TAIP TURI BŪT
 
Nunoko jos.
Dabar jos tamsiai mėlynos. Pro vaismedžių
šlapius lapus jos žiūri į mane, kaip ašaros. O, slyvos!
Kai vėjai siūbtelės,
jos pasipils, kaip ašaros,
taip turi būt, jos pasipils, kaip ašaros,
nes žemėj viskas turi baigtis ašarom,
kaip mano meilė kažkada po vaismedžiais pradėta.

VASAROS NAKTĮ

Išsiskirdamas pasiimsiu nedaug:
vieną-kitą trumpą eilėraštį,
vieną šiltą vasaros naktį ir švelnią muziką,
koplytėlėj girdėtą,
kad nebūtų taip liūdna
ten, po medžiais, vienam gulėti.


šitą vaizdą vienos nakties ir vargonų muzikos
įsidėsiu širdin, kad niekas nebeatimtų;
tau paliksiu tik savo meilę ir savo liūdesį,
kad mane atsimintum.

SANDOROS SKRYNIA

Ant kiekvieno stogo žaidė mėnulis,
ant kiekvieno skersgatvio kampo apsikabinusių
mūsų laukė mėnulis,
ir kiekvieną mudviejų žodį gaudė mėnulis,
ir kiekvieną atodūsį,
ir kiekvieną švelnumą,
ir kiekvieną mudviejų rankų mažiausią judesį
susirinko mėnulis.
Ach, kodėl mes tada negalėjom abu numirti,
nes po to jau gyvenimas niekad nebuvo gražesnis,
mano mirusi meile.

Ir kai mūsų nebus,
kai mus pergyvens miesto skersgatvis,
ir kai jo nebebus,
ano mielo mažyčio skersgatvio,
pasiliks tik mėnulis,
ir jis liūdnas ieškos amžinoj meilės sandoros skrynioj
mūsų meilės švelnumo.

PAKARUOKLIO KILPOJE

Liūdną naktį mėnulis supas tuščioj pakaruoklio kilpoj,
supas ir mąsto,
kodėl toks liūdnas tūlo žmogaus gyvenimas.
šitaip supas jisai per naktį,
supas ir mąsto
ir neranda atsakymo.

Liūdną naktį, kai vėjai supa medžius, kai šakos
pagal taktą mėnulio girgžda,
kai ištįsęs mėnulis
velka kojų padus per tuščią miestelio aikštę,
per sulūžusį tiltą,
per sudužusių čerpių stogą anapus tilto,
jisai nieko tada nemąsto, tasai mėnulis;
jis tik žiūri nuo tilto upėn,
žiūri ir supas,
kol sudyla pačiam gale, už miestelio upės.
 
Iš ruošiamos spaudai knygos "SU DAUŽYTI  PAVEIKSLAI"
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai