Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"TĖVYNĖS SARGAS", PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. V.   
"TĖVYNĖS SARGAS", Lietuvių  Krikščionių Demokratų Sąjungos leidinys, Chicaga, 1951 m. III tomas, I (8) nr. 177 pusi.
"Tėvynės Sargas", pradėjęs savo kelią 1896 metais Mažojoje Lietuvoje, vėliau ėjo Vilniuje ir Kaune. Keletas jo numerių pasirodė ir Vakarų Vokietijoje. Šis numeris išėjo jau JAV, taigi vėl naujose sąlygose.

Šitame numery randame visų pirmą gana ilgą straipsnį, tiesiog studiją. Tai vysk. V. Brizgio: "Lietuvių tauta ir krikščioniškoji demokratija" (86 pusi.), kuriame apžvelgiama krikščioniškosios demokratijos raida Lietuvoje, nurodant jos atsiradimo priežastis, atsiradimo impulsus ir svarbiausius kūrėjus. Ypaš iškeliama popiežiaus Leono XIII enciklikų reikšmė krikščioniškosios demok-kratijos idėjų išryškinimui ir plėtrai. Kartu čia apskritai išryškinama demokratijos esmė, charakteris, funkcijos ir reiškimosi būdai. Taip pat apibūdinama demokratijos interpretacija komunistinėje, socialistinėje, liberalistinėje santvarkoje. Daugiausia vietos skiriama krikščioniškajai demokratijai, jos išeitam keliui, jos principams ir esmei. Pabaigoje plačiai pasisakoma apie demokratybę ir lietuvių tautą. Nagrinėjama klausimai, kaip reiškėsi demokratybę ir krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje, ir kokia turėtų būti jos ateitis vėl atstatytoje Lietuvos valstybėje.

Ig. Malinauskas, tas judrusis mūsų visuomenininkas, žymus pedagogas, teoretikas ir praktikas, gana išsamiai ir konstruktyviai pasisako apie būsimąją Lietuvos švietimo santvarką. Tai yra autoriaus buvusios švietimo santvarkos Lietuvoje kritika ir konkretus ir originališkas planas ateities santvarkai. Autorius plačiai aptaria pradžios mokslo, aukštesniojo, specialinio mokslo ir suaugusių švietimo organizaciją ir jų apimtį bendroje švietimo sistemoje, gale pridėdamas grafišką švietimo santvarkos pavaizdavimą, švietimo sistemos klausimuose autorius parodo didelę erudiciją, visi reikalai jam ypač gerai pažįstami ir todėl jo mintys bus labai naudingos ne tik pedagogams, bet visiems, kam rūpi ir rūpės šis kordinalus Lietuvos švietimo klausimas.

Dr. A. Ramūnas "Europa Atlanto milžino šešėly" įdomiai pasisako Europos, kaip politinės galybės, gelbėjimo problemos reikalu, iškelia Europos politinę krizę, nurodo, kaip organizuojama jos atstatymas, jos vienybes realizavimas. Toliau nušviečiama Europa, kaip kultūrine problema, nusakoma bolševizmo jai sukeliami pavojai ir prieinama minties, kad religija, ir tai katalikybe, gali būti Europos vienijantis ir sutaikantis veiksnys.

Dr. V. Butvilos straipsniu aiškinama Šv. Sosto ir krikščioniškosios demokratijos santykiai. Tai yra konkretus papildymai vysk. V. Brizgio straipsniui.

Pabaigoje supažindinama plačiau su Krikščionių Demokratų Internacionalu—Nouvelles Equipes Internationales—ir Vidurio Europos Krikščionių Demokratų sambūriu, kuriuose aktingai dalyvauja ir lietuviai krikščionys demokratai.

Žurnalas nepretenduoja į ypatingą išorinį patraukimą, mažoka kronikines apžvalgos, literatūros apžvalgos visai pasigendama. Reikėtų ateity ir to neboti. Šiaip jau besidomintiems šiais klausimais, o jais turėtų domėtis visi, čia yra vertinga knyga.    V. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai