Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJIEJI SOVIETŲ MOKSLŲ "IMPERATORIAI" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vyt. Buteika   
Paskutiniu laiku Sovietų Sąjungoje stengiamasi, propagandos ir nacionalizmo tikslais, skelbti didžiuosius "išradėjus" rusus. Pagal tą propagandą išeina, kad spaudą pirmasis išrado rusas, radiją — rusas, įvairias mašinas — rusai. Jau anksčiau partijos vadovybė buvo davusi direktyvas sukurti naujas mokslų teorijas ir jomis pakeisti vakarietiškas. Tam reikalui nebuvo gailėtasi nei pinigų nei žmonių.

Paskutiniu laiku ten džiaugiamasi visišku biologijos mokslo sukomunistinimu. Jo imperatorius yra akademikas I. Lisenko. 1948 m. vasarą Maskvoje buvo suorganizuotas Sov. S-gos biologų kongresas. T. Lisenko, partijos ir vyriausybės įgaliotas, aršiai kritikavo Veismano, Morgano ir Mendelio biologijos dėsnius, vadindamas juos "kapitalistiniais", "buržuaziniais" ir "idealistiniais" prasimanymais. Jų vieton jis piršo savo ir Mičiurino biologijos teoriją.  

Tačiau jis susilaukė didelės reakcijos iš suvažiavusių profesorių ir mokslininkų. Didelė jų dauguma kritikavo naują biologijos mokslo teoriją ir faktais nurodė jo klaidas. Oponentai buvo gana drąsūs. Mokslininkai, kurie nenorėjo perleisti mokslo teorijų partijos ir vyriausybės žinion, ėmėsi visų pastangų ir argumentų, kad nugalėtų T. Lisenką.

Lisenko aiškiai pralaimėjo diskusijas. Tačiau jis turėjo paskutinį argumentą: "Mano teoriją peržiūrėjo partija, rado ją teisingą ir užgyrė, kaip privalomą SSSR biologijos mokslui"! Prieš tokį "mokslinį" argumentą patys aršiausi diskusijų dalyviai pasidavė. Jie pradėjo vienas po kito prisipažinti prie "klaidų" ir vienbalsiai priėmė rezoliuciją, smerkiančią Vakarų mokslų klaidingumą... Tokiu būdu NKVD dėka akademikas T. Lisenko pasidarė biologijos mokslo imperatorium!

Garsus anglų biologas prof. Julian Huxley, savo laiku reiškęs simpatijas komunizmui, Anglijos moksliniame žurnale "Nature" paduoda savo įspūdžius ne tik apie sovietų mokslą, bet ir apie biologijos teorijos kūrėją Lisenką. Jis pareiškia, kad Lisenko, "mokslo analfabetas" (scientifically illiterate), plantatorius, buvo vainikuotas absoliutiniu sovietų biologijos kūrėju, pašalindamas ir pažemindamas savo oponentus.

Kitas anglų biologijos profesorius, J. B. S. Haldane, aiškus komunistas, Anglijos moksliniame žurnale "Modern Quarterly" tarp kitko rašo: "Jeigu šitos diskusijos būtų daugiau akademinės, aš galėčiau likti nuošaly, kaip ir daugelis kitų. Tačiau aš įsitikinęs, kad be pagrindo užsipuolė (Lisenko ir pasekėjai. — Aut.) ant mano profesijos ir vieno iš svarbesnių mokslų, kurį aš tyrinėjau kaip marksistas. Mano pareiga yra padėti ir ginti savo kolegas. Mes (Vakarų mokslininkai. — Aut.) nesame neklaidingi, bet tikrai neskiriame daug reikšmės tam, ką Lisenko pasakė apie mus".
Vyt. Buteika


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai