Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BIOLOGINĖ ŽMONIŲ GIMINĖS ATEITIS PDF Spausdinti El. paštas
Žmonių giminės išsivystymo kelias sudaro maždaug milijoną metų. Šitas išsivystymo procesas žmonėse atnešė daug fizinių ir dvasinių pasikeitimų. Fizinis ir dvasinis žmogaus tobulėjimas yra mutacijų (paveldėjimo genų kitimo) ir selekcijos veikimo išdava. Mutaciniai pasikeitimai yra be krypties: jie vyksta atsitiktinumo principu. Natūrali selekcija gyvą gamtą veda tobulėjimo keliu. Nuolatinis aplinkos veikimas yra natūralios selekcijos priežastis. Biocheminiai tyrimai atidengė šitų procesų chemizmą — šituo būdu išsivystė molekulinė genetika. Paveldėjimo procesai, mutacijos ir kt. šiuo laiku yra biocheminės problemos. Genai, arba paveldėjimo vienetai, lokalizuoti celės chromozomuose, yra nukleino rūgštys. Cheminė nukleino rūgščių struktūra ir medžiagų apykaita principiškai yra išaiškinta: šiuo laiku turima daug eksperimentinės medžiagos apie genų funkcijas ir veikimo būdą.

Naujas evoliucijos aspektas dabar šitaip atrodo: nukleino rūgščių potencialas nuolatiniame evoliucijos procese mutacijomis keitė žmonių giminę: gamta, siekdama tikslingumo, naujiems požymiams uždeda kontrolę, ir tuo būdų vyksta netinkamų individų eliminavimas, šitų procesų nuolatinumas į-galina žmonių giminę geriau prisitaikyti prie aplinkos, ir tuo būdu yra pasiektas biologinis žmonių giminės kilimas (anagenezė). Bet šitą žmonių giminės kilimą dabar įvairūs veiksniai stabdo. Biologinis žmonių giminės tobulėjimas dabar yra trukdomas tam tikrų technikos ir socialinių poveikių:

a.    Tam tikros paveldimos ligos, kurios senesniais laikais žmogų vesdavo prie mirties arba bent vaisingumo apribojimo, mūsų laikais taip pat nėra išgydomos, bet tik substituojamos: ligos savininkas prieš sveikus žmones neturi selekcinių trūkumų — vaikai vėl turės tą pačią ligą. Naujų paveldimų defektų pasirodymas spontaninių mutacijų dėka ir ateity neįeis į biologinių reguliavimų sritį. Žmonių masė su defektingais genais ateityje rodys didelę tendenciją daugėti. Vis daugiau atsiras žmonių su defektingu paveldėjimu, žmonių giminė gali pasidaryti defektingu genų "protezinė visuomenė". Paveldimų ligų plėtimas ir palaikymas humanistinėmis gydymo priemonėmis gali žmonių giminę privesti prie genetinės katastrofos.

b.    Žmonių giminės paveldėjimą apsunkina mutacijos, kurių priežastys yra tariamai nekenksmingos miego ir "nervų raminimo" tabletės, dirbtinės medžiagos, cheminės augalų apsaugos ir maisto konservavimo priemonės, dažai ir įvairios aromatinės medžiagos. Didelis nepilnai ištirtų chemikalų naudojimas žmogaus kūne gali turėti mutageninį veikimą. Miego ir kitokių tablečių mutageninio veikimo išdavos pasireikš kitose žmonių kartose. Technikos pažanga, biochemija, medicina ir socialinė higiena šiais laikais prisideda prie genetinio žmonių giminės blogėjimo.

c.    Biologinę pusiausvyrą tarp mutacijų ir selekcijos mūsų laikais ardo radioaktyvūs spinduliai, šitie spinduliai sukelia mutacijas. Skaičiavimo duomenys šitaip atrodo: atominis sprogdinimas gali atsiliepti 10 žmonijos kartų, 1000 metų po hidrogeninės bombos sprogimo radioaktyvūs spinduliai sukels mutacijų.

d.    Tarp žmonių yra praplitęs šitoks fenomenas: didelių gabumų ir pozityvių savybių individai (didelių gabumų, aukšto inteligentiškumo, turį atsakingumo ir dvasinio atvirumo) dažniausiai daug vaikų neturi arba pasilieka visai bevaikiai. Gabumai ir inteligentiškumas yra genetiški požymiai, šitų požymių plitimas yra visos žmonių giminės interesas. Bet vyksta
priešingas procesas: negabių ir mažo inteligentiškumo žmonių plitimas yra daug smarkesnis.

Genetinis žmonių giminės paveldėjimo blogėjimas yra pagrindinis argumentas kelti reikalavimui aktyviai įsikišti į žmonių giminės evoliucijos procesus ir tuo būdu sustabdyti genetinį žmonių giminės išsigimimą. Bet šita antropogeninė selekcija kelia gimimų kontrolės reikalą. Genetinis blogėjimas ir nepaprastai greitas žmonių dauginimasis yra du labai artimi klausimai. Žmonių prieauglis kiekvienais metais prašoka 1,8 proc. Prognozė šitaip kalba: 1960 metais — 3 bil. žmonių, 2000 — 6 bil., 2100 bus 45 bil. žmonių. Šita prognozė yra visai rimtas pagrindas prieš nepaprastą žmonių giminės daugėjimą netolimoje ateityje imtis atitinkamų stabdymo priemonių.

Kontrolė gali būti uždėta kūninei ir dvasinei žmogaus evoliucijai, individo genų sąstatą, kuris turi daug gerų ypatybių, plečiant tarp naujų individų. Genai (paveldėjimo vienetai) yra ne kas kita kaip nukleino rūgštys. Žmogus turi nemažiau kaip 7,2 mil. paveldimų savybių. Genų kombinavimas eksperimentiniu įsikišimu siūlo daug galimybių išauginti fiziškai ir dvasiškai pajėgių organizmų su naujomis savybėmis. Tuo būdu eksperimentinis įsikišimas gali sustabdyti genetinį žmonių giminės blogėjimą.

Paprasčiausias  pavyzdys:   vieno geno trūkumas sukelia paveldimų ligų. Defektų grandinė, prasidedanti nuo trūkstamo geno, pirmiausia reiškia tam tikro enzimo iškritimą. Enzimo iškritimas sukelia tarpinių medžiagų apykaitos produktų didelį susitelkimą arba visišką iškritimą. Organizmas šituo būdu turi liguistų formų. Prie šitokių "vieno geno — vieno enzimo" ligų priklauso paveldima silpnaprotystė (Phenylketonuria), hemoglobino stokos ligos ir schizofrenija. Kitos paveldimos ligos yra grupės genų pasikeitimo išdava: cukraus liga (Diabetes mellitus), pigmentų stokos susirgimai (albinizmas), silpnaprotystė su aklumo didėjimu (familiarinė amaurotinė idiotija), kurtumas, odos elastinių siūlų nykimas (pseudoxantoma elastica), trumparegystė ir kt. Šitų ligų išsiplėtimo pavojus yra labai didelis: visos jos yra "recesyvinio" paveldėjimo. Tik homozigotai savininkai (abu poros chromozomai turi liguistų genų) pasirodo šitomis ligomis. Šitie ligų pradai maišytame paveldėjime yra latentiniai: žmonės fenotipiškai atrodo sveiki, bet po kelių kartų ligos gali išeiti į viešumą, šitos ligos yra preventyvinės eugenikos darbo laukas. Būtų labai tikslu sveikai atrodančius defektingu genų savininkus ištirti anksti dar prieš vedybas. Testai gali parodyti maišytame paveldimume (pvz., Phenylketonuria nustatoma fenilalanino testu) turimą defektingą geną. šitie asmenys turi susilaikyti nuo vaikų, nes ketvirtadalis šito atsitikimo vaikų turės fenilketonuriją. Bet šitoms priemonėms reiktų drakoniškų eugenikos įstatymų. Silpnaprotystės ir trumparegystės kaip paveldimų ligų išsiplėtimas, be abejo, turi būti stabdomas preventyvinės eugenikos priemonėmis: jų priežastis yra tam tikrų genų liguistumas. Bet trumparegių sterilizavimas arba kitomis priemonėmis veikimas neturi pateisinamo pagrindo. Visų pirmiausia turi būti išaiškintas klausimas, koki paveldimi susirgimai turi ligos statusą ir ar jų nekompensuoja kitos ypatybės.

Preventyvinė eugenika stabdo paveldimų ligų išplitimą ir tuo būdu nori apsaugoti žmonių giminės sveikatą. Progresyvinė eugenika, aktyviai įsikišdama į žmogaus genetinio paveldėjimo sąstatą, siekia žmonių giminės pagerinimo. Giminės pagerinimo metodai gyvulių auginime yra taikomi daug metų. Tam yra išdirbtos ir techniškos priemonės. Pagrindinis reikalas: gerų ypatybių vyriškos sėklos turi būti naudojamos dirbtinei inseminacijai, ir tik tuo būdu bus pasiekiama rasinio pagerinimo. Naujoji žmonių karta savo natūralų donatorių gali net pralenkti geromis ypatybėmis. Tai visai galima: sušaldyta sperma išsilaiko gyva neribotą laiką net po donatoriaus mirties. Išrinktas donatorius šituo būdu gali būti ne vieno atvejo, bet masių tėvas. Bet moteriški individai šituo atveju turi turėti daug idealizmo ir noro būsimoms kartoms duoti optimalinę sveikatos padėtį. Moters kiaušinių selekcija taip pat žada didelę ateitį. Hormoninė ovariumo stimuliacija (HVL hormonai) gali iššaukti multiplinį kiaušinių subrendimą ir išmetimą. Šitie kiaušiniai gali būti apvaisinti atrinkta sperma šalia žmogaus organizmo ir po to inplantuoti į moterišką individą. Užšaldymo technikos pritaikymas duoda galimybę pasirinkti embriono išsivystymo laiką. Tolimesnis šitos technikos išvystymas prasideda prie gimimų kontrolės, kiaušinio transplantacijos ir lyties nustatymo ir eina iki industrinio plazmos gamybos būdo. Po to bus prieinama prie "ektogenezio" — dirbtiniai apvaisinto kiaušinio išnešiojimo. Bet šituo atveju donatoriams turi būti uždėta valstybinė kontrolė, li-cenciavimas ir net mokesčiai. Kasdieninis žmonių maistas turi būti aprūpintas antikoncepcinėmis priemonėmis. Tik licencijuoti asmenys papildomai gauna antitodų prie maisto. Šitaip atrodo valstybinės priemonės reguliuoti žmonių judėjimui.

Klausimas, ar apskaičiuotos genų kombinacijos gali vesti prie pozityvių išdavų, yra atsakytas eksperimentais. Pavyzdys štai kaip atrodo: Oakridge ir Los Alamos yra Amerikos atominių tyrimų centrai. Atomo fizikai, kurie čia dirba, yra didelių ir specialių gabumų. Vidutinis jų mokyklos vaikų inteligentiškumo koeficientas prašoka 140. O iš kitų 300 JAV vaikų tik vienas inteligentiškumo   koeficientą turi 140. Visų kitų jis yra daug žemesnis.

Nukleino rūgštys yra cheminis paveldimų savybių koreliatas. Bakterijų nukleino rūgščių sintezė dabar yra cheminė realybė: sintetinių rūgščių aplikacija galima pakeisti mikroorganizmų paveldėjimo struktūrą, žmogaus paveldėjimo struktūros keitimas mūsų laikais nėra didelė utopija: žmogaus genų manipuliacija yra visai galima. Defektingos žmogaus nukleino rūgštys gali būti pakeistos sveikomis rūgštimis. Nukleino rūgštys mažu informacijų turiniu galima pakeisti didelio informacijų turinio rūgštimis. Mokslas šiuo laiku šitiems keitimams dar neturi techniškų galimybių — iki praktiško pritaikymo dar yra ilgas kelias. Bet tolimesnis nukleino rūgščių chemijos išsivystymas vieną dieną atras kelią į šitų metodų pritaikymą. Genų sintezės planas ir jų persodinimas į žmogaus chromozomus "chromozomų chirurgijos" pagalba dar nėra prašokęs teorinių svarstymų. Bet genetinė programa pradedama formuluoti. Gamtos mokslų žurnalai skelbia ir ekscentrinių planų: . išauginimas vaikų didelėmis galvomis, žmonių be lyties (seksualitetas biologiniu požiūriu yra gyvulių pasaulio reliktas) ir t. t. Genų manipuliavimas gali iš žmogaus padaryti "antžmogį", kuris lengvai spręs sunkiausias mokslines ir techniškas ateities problemas. Bet progresyvių paveldėjimo priemonių pritaikymas neišvengia ir tam tikrų pavojų.

Biochemija žmogaus genų manipuliavimu iš gyvybės pagrindų tyrimo pereina į pritaikymą, žmogus norima padaryti tam tikrų savybių ir sugebėjimų dirbtiniu kūriniu. Mokslas pradeda išvystyti biologinės inžinerijos meną. Biologiniai inžinieriai gali pradėti žmonių giminės gerinimą ir bloginimą. šitos intervencijos į biologinį žmogaus prigimties sąstatą sulaikymas nėra reali galimybė. Niekas nesulaikė fizikų ir technikų nuo atominės bombos išvystymo ir net panaudojimo. Tačiau genetinė žmonių giminės programa kol kas yra tik teorinis reikalas: nežinia, kokia kryptimi prasidės fizinių ir dvasinių galių vystymas, žmogus išvystė genetinę formulę didelio pieningumo karvėms, didelėms kiaulėms, greitiems arkliams ir t.t. Bet šitais keliais pasukti žmonių giminę yra didelė rizika. Žmogiškos savybės, kaip valios tvirtumas, inteligentiškumas, dideli gabumai ir kt., yra ne vieno, bet ištiso genų komplekso išdava. Mokslas dar yra gana toli iki visų žmogaus genų veiklos išaiškinimo. Santykis tarp gabumų ir dvasinių ligų dar yra diskusijų lauke. Statistika tikro ryšio nerodo. Tarp labai gabių individų pasitaiko psichopatų ir keistuolių. Ateities gyvenimas iš žmogaus pareikalaus kitokių savybių: būtent, žmogaus atsparumo prieš radioaktyvias medžiagas, triukšmą, intensyvią šviesą ir jautrumą. Gyvulių giminės pagerinimą visada sekė ir tam tikri neigiami variantai. Naujos mutacijos žmogų gali vesti prie greitos mirties arba didelių negalavimų. Žmogaus naujų mutacijų išdava gali būti įvairių tipų išsigimėliai. Žmogus negali būti ilgų eksperimentų objektu. Mokslas turi siekti žmonių giminės natūralios evoliucijos kontrolės. Biochemijos uždavinys yra užtikrinti žmonių giminės išlikimą. Bet žmonių giminės perdirbimas ir visai naujų formų kūrimas yra biochemijos klystkelis, šitas straipsnis yra tik informacinis. Biologinė periodika šitais klausimais dabar dažnai pasisako. Tyrimai šita kryptimi dabar eina intensyviai, žmogus atrodo lyg ir sugyvulinamas. Santykis tarp šitų klausimų ir pasaulėžiūros yra visai kita tema.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai