Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Jaunime. — Su nepateisinamu vėlavimus: pagaliau spalio mėnesį pasirodė spaudoje informacija apie Jaunimo peticijos eigą. Pagal šią informaciją, Jaunimo peticijos įteikimu Jungtinėms Tautoms rūpintis Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso vadovybė buvo pavedusi Lietuvių jaunimo antikolonialinei lygai, pirmininkaujamai J. Miklovo. Kaip informuojama, atskiruose kraštuose surinkti parašai tiesiog buvo įteikti tik JAV, Italijos, Australijos, Kanados ir Kolumbijos misijoms prie JT. Nieko nepasakoma, kurių kitų kraštų atitinkamos misijos buvo lankytos ir dėl ko jos nesutiko peticijos priimti. Taigi, informacija nepilna. Peticija su visų kitų kraštų parašais rugpiūčio 13 (kodėl su ištiso mėnesio vėlavimu?) buvo paštu pasiųsta JT gen. sekretoriui U Thant. Iš JT Žmogaus teisių komisijos pareigūno gautas raštas, kad su peticija "bus pasielgta pagal Ekonominės ir Socialinės Tarybos rezoliucijos 728 F (XXVIII) paragrafą 2 (b) ir (e)", ši rezoliucija liečia Žmogaus teisių komisiją, ir tai reiškia, kad su Jaunimo peticija bei jos lydimaisiais raštais bus supažindinti visi žmogaus teisių komisijos nariai ir paliestoji valstybė — Sovietų Sąjunga.

— JAV ir Kanados LB vadovybių pasitarime Clevelande rugsėjo 24-25 buvo pranešta, kad Jaunimo kongresui iki rugsėjo 20 buvo surinkta aukų 94.648 dol., išlaidų padaryta 86. 276 dol., nesumokėtų sąskaitų dar yra 8012  dol.,  banke — 8372 dol.

Paskirų aukotojų buvo per 6000. Jaunimo peticijai surinkta 140.021 parašų.

—    Čikagoj spalio 15 neolituanai buvo surengę jaunųjų talentų dailiojo skaitymo, grožinės literatūros, muzikos vakarą, kuriam vadovavo rašytojas. S. Santvaras. Savo kūrybos paskaitė A. Garlauskas, R. Stakaus-kas ir D. Šukelytė.

Rašytojuose.
— Ateitininkių Giedros korporacijos skelbtą romano konkursą balsų dauguma spalio 7 laimėjo Aloyzas Baronas už romaną "Trečioji moteris". Premija — 1000 dol. Jury komisiją sudarė K. Bradū-nas, C. Grincevičius, D. Kučėnienė, I. Motekaitienė (pirm.) ir J. Vaičiūnienė. Iš viso konkursui buvo gauti 8 rankraščiai.

—    Los Angeles dramos sambūris, talkindamas Balfo skyriui, spalio 15 surengė literatūros vakarą, kuriame buvo paskaityta trylikos įvairių rašytojų, daugiausia losangeliečių, kūrybos. Be to, savo kūrybos paskaitė jaunas vietinis poetas E. Janulaitis.

—    Bostono LB kultūros klube spalio 22 dr. H. Nagys analizavo neseniai pasirodžiusią Antano Gustaičio satyrinės poezijos knygą "Ir atskrido juodas varnas". Savo poezijos paskaitė A. Gustaitis ir H. Nagys. B. Vaitkūnaitė-Nagienė apibūdino išraiškos šokio meną ir pašoko vieną šio meno šokį.

—    Čikagos ateitininkų sendraugių rudens vakare spalio 22 savo kūrybą skaitė poetai K. Bradūnas ir J. Švabaitė-Gylienė.

—    Kaune spalio 1 atidarytas Balio Sruogos muziejus name, kuriame rašytojas gyveno 1938-40 ir 1945-47 (nepriklausomybės metų Ramioji patvė jau nuo seniau pavadinta B. Sruogos gatve).

Atžymėti B. Sruogos mirties dvi-dešimtmečiui Montrealyje spalio 7-8 įkurtas jo vardo fondas, kuris numato išleisti esančius rankraštyje B. Sruogos raštus, parengti apie jį monografiją ir skirti premijas už išskirtinius kultūrinius laimėjimus. Iniciatorių vardu fondo reikalais rūpinasi V. A. Jonynas.

Teatraluose. — Hamiltono teatro mėgėjų trupė Aukuras spalio 29 gastroliavo Detroite ir spalio 30 Londone, Ont., su dr. J. Griniaus drama "Gulbės giesmė", kurią režisavo E. Dauguvietytė-Kudabienė. Anksčiau, rugsėjo 24, su tuo pačiu veikalu pasirodyta Rochesteryje.

—    Rūta Lee-Kilmonytė spalio 11-16 vaidino pagrindinį vaidmenį veikale "Catch Me if You Can" Candlewood teatre New Fairfield, Conn.

—    Lietuvoje atgaivintas almanachas Muzika ir teatras, šis metraštis buvo pasirodęs 1962 ir 1963, bet vėliau buvo sustojęs.

Muzikuose. — Los Angeles LB apylinkės surengtoj Lietuvių dienoj (IX.11) koncertinę programą atliko St. Baras ir D. Stankaitytė.

—    Los Angeles Immaculata Heart kolegijos auditorijoj spalio 1 Raimonda Apeikytė turėjo fortepijono rečitali. Programoj buvo Bacho, Schuberto ir Liszto, iš lietuvių kompozitorių — M. K. Čiurlionio ir Br. Budriūno kūriniai.

—    Baltimorės LB apylinkės spalio 1 surengtame vakare koncertinę programą išpildė pianistė J. Rajauskaitė-Šušienė ir solistai J. Krištolaitytė-Daugėlienė ir B. Povilavičius.

—   Clevelando LB II-sios apylinkės spalio 9 surengtoj Lietuvių dienoj Muzikos instituto Kulas salėj vykusiame koncerte buvo atlikta Br. Budriūno kantata "Tėviškės namai". Kantata atliko Čiurlionio ansamblio ir Toronto Varpo chorai, dalyvaujant solistams D. Stankaitytei ir V. Verikaičiui, diriguojant Alf. Mikulskiui. Keletą kitų dainų jungtinis choras padainavo, diriguojamas St. Gailevičiaus.

—    Bostone spalio 9 Laisvės Varpo radijo programos, vadovaujamos P. Viščinio, koncerte programą atliko solistai Daiva Mongirdaitė ir Algimantas Grigas.

—    Elizabethe spalio 15 skautams remti komitetas surengė pianistės Aldonos Kepaląitės fortepijono rečitalį.

—    Dainavos ansamblis su G. Veličkos muzikine pjese "Nemunas žydi" gastroliavo New Yorke Brooklyno kolegijos Walt Whitman salėj lapkričio 5 (rengė LB New Yorko apygarda).

—    Rūtos ansamblis lapkričio 19 atšventė savo sidabrinį jubiliejų, surengdamas Newarke atitinkamą minėjimą. Nuo 1951 ansamblio dirigentu yra Algirdas Kačanauskas. Ansamblio valdybai šiuo metu pirmininkauja inž. V. Mėlynis.

—    Vilniaus operoje spalio 8 įvyko V. Klovos operos "Du kalavijai" (anksčiau ji buvo skelbta "Žalgirio" vardu) premjera. Režisierius J. Gustaitis, dirigentas J. Aleksa. Pagrindinius vaidmenis atlieka K. šilgalis ir J. Urvelis (Vytautas), E. Saulevičiūtė ir I. Ylienė (kunigaikštienė Ona), J. Stasiūnas ir J. Čepulis (Magistras), A. Lietuvninkas ir Z. Paulauskas (Jogaila).

—    Laiškai Lietuviams paskelbė konkursą parašyti jaunimui pritaikytas lietuviškai giedamas Mišias. Konkurso terminas — gruodžio 15. Premijos — 200 ir 100 dol. Reikalas labai svarbus ir labai skubus — tikrai vertas mūsų muzikų dėmesio, žinoma, premijos — labai menkos. Iš žurnalo sunku ir laukti daugiau negu tik "simbolinių" premijų. Bet argi neturime jokių kitų institucijų, kurioms šis reikalas turi rūpėti ir kurios pajėgtų paskelbti daugiau "realistinį", o ne tik "simbolinį" konkurso premijavimą.


Dailininkuose. Ženevoje Motte meno galerijoje nuo rugsėjo 28 vyko Prano Gailiaus tapybos darbų paroda.

— Bostone tautininkų namuose rugsėjo 17-24 buvo surengta č. Januso tapybos darbų paroda. Kataloge buvo išvardyti 60 darbų (45 aliejinės ir 15 akvarelinės tapybos darbai), bet buvo jų išstatyta net 98, ir nepererdviose patalpose tai darė greičiau mugės negu dailės parodos įspūdį, šioj parodoj išstatytais darbais Č. Janusas rikiuojasi į A. Rūkštelę.

—    Čikagoj Draugo redakcijos patalpose spalio 1-17 buvo surengta T. Petraičio akvarelės darbų paroda.

—    Čikagos Čiurlionio galerijoj spalio 1-9 vyko A. Rūkštelės darbų sukaktuvinė paroda, globojama karių Ramovės, tautinės sąjungos ir kt. Pa roda buvo sukaktuvinė: A. Rūkšte-lė spalio 22 sulaukė 60 amžiaus metų.

—    Detroite Lietuvių namuose spalio 8-16 vyko LB apylinkės globojama Antano Tamošaičio dailės paroda. Buvo išstatyta 35 tapybos darbai, 5 akvarelės ir 10 grafikos darbų. Parodos kataloge A. Tamošaičio kūrybą aptarė M. Nasvytis. Parodą atidarė Michigano gubernatorius G. Romney, kuris tą dieną buvo atsilankęs į Lietuvių namų 4 metų sukakties minėjimą. Gubernatorius G. Romney ir senatorius R. Griffin buvo A. Tamošaičio apdovanoti po vieną išsirinktą paveikslą.

—    Dvidienėse parodose savo tapybos darbus rodė J. Bagdonas Hartforde spalio 15-16, J. Pautienius — Rochesteryje spalio 21-22.

Iš visur. — Popiežius Povilas VI per Bažnyčios nepaprastiesiems reikalams kongregacijos sekretorių arkiv. A. Samore padovanojo po 500 dol. Vasario 16 ir saleziečių gimnazijoms. Lydimąjį laišką saleziečių gimnazijos direktoriui kun. Pr. Gavėnui arkiv. A. Samore parašė lietuvių kalba. Tą tūkstantį dolerių popiežius buvo gavęs labdaros tikslams Šiluvos Marijos koplyčios pašventinimo proga.

—    JAV LB Kultūros fondas Čikagoj spalio 16 paminėjo savo veiklos dešimtmetį. Paskaitą apie šio fondo ateities rūpesčius ir uždavinius skaitė dr. Ant. Klimas (paskaita paskelbta Draugo spalio 22 kultūriniame priede). Meninėj programoj dalyvavo rašytojai Ant. Gustaitis ir J. Jankus. Kultūros fondui šiuo metu pirmininkauja Z. Dailidka.

—    Čikagos filatelistų draugija Lietuva paminėti savo veiklos dvidešimtmečiui ir 1941 birželio sukilimui Lietuvių kultūros muziejuje spalio 28 - 30 surengė Lietuvos pašto ženklų parodą.

—    Mokytojas Antanas Račinskas, miręs 1965 vasarą Vokietijoje Muns-teryje, iš savo kuklaus palikimo lietuvių spaudai paskyrė 1000 markių. Iš jų didžioji dalis — 200 dolerių — teko Aidų žurnalui. Velionis buvo mūsų žurnalo skaitytojas nuo pat pirmo numerio. Gimęs 1908 Vabalninko parapijoj, nuo 1946 jis gydėsi keliose sanatorijose ir ligoninėse. JAV gyvena žmona ir sūnus.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai