Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS II. Roma, 1966. Redagavo A. Liuima, S.J. 370 psl., kaina 6 dol. (nariams 3 dol.). Šiame tome duota P. Maldeikio studija apie moderniąją pažangą (138 psl.) ir A. Liuimos pastabos dėl jos, V. Bagdanavičiaus — apie senąją lietuviškąją materialistinę raštiją, D. Jasaičio — sveikatos draudimą ir socialinį saugumą, J. Vaišnoros — bandymą Lietuvoj įsteigti Nekaltai Pradėtosios ordiną, A. Ružancovo parengta lietuvių katalikų religinių leidinių bibliografija 1959-65.

Antanas (Maceina: DIEVO AVINĖLIS. Putnam, Conn., 1966. Aplankas P. Jurkaus. 267 psl., kaina $3.50.

Vaclovas Šliogeris: ANTANAS SMETONA, žmogus ir valstybininkas. Atsiminimai. Išleido J. J. Bachunas, Sodus, Michigan, 1966. Leidinys iliustruotas. 187 psl., kaina 2 dol.

Algirdas Landsbergis: PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE. Drama. Išleido Santara - šviesa A. Mackaus vardo knygų leidimo fondo lėšomis, Čikaga, 1S66. Viršelis A. Kurausko. 83 psl., kaina 2 dol.

Marija Aukštaitė: ROŽIŲ VASARA. Eilėraščių rinktinė. Montrealis, 1966. Virbelis, vinjetės ir liustracijos J. Juodžio. 761 psl., kaina 7 dol.

Janina Narūne: SNAIGIŲ KARALAITĖ. Kalėdinė pasaka vaikams su VI. Stančikaitės spalvotomis iliustracijomis. 20 psl., kaina 1 dol. Knyga spausdinta ir išleista Kolumbijoj, platina "Draugas".

Jeronimas Kačinskas: KETURIOS MINIATŪROS (Four Miniatures for Flute, Clarinet and Cello). Išleido Iz. Vasyliūnas, Somerville, Mass., 1966. Gaidų — 10 psl.

Juozas Bertulis: SUGRĮŽIMO GIESMĖ. MIŠKO BROLIAMS KANKINIAMS (ištraukos iš kantatos). Čikaga, 1966. Rotatoriumi (gaidų — 26 psl.) išleista autoriaus lėšomis, sukrauta pas J. Karvelį.

Albert Gerutis: GEDANKEN ZUR SOWJETISCHEN RUSSIFIZIE-RUNGSPOLITIK IM BALTICUM. Atspaudas iš Acta Baltica 1965-86. 9-35.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC: LIETUVIŠKA MATERIALISTINĖ LITERATŪRA IKI NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO. Atspaudas iš LKMA Metraščio II, 63 psl. (145-207).

Antanas Liuima, S.J.: MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMŲ KLAUSIMU. Atspaudas iš LKMA Metraščio II, 23 psl. (329-351).

TĖVYNĖS SARGAS, 1966 nr. 1 /27/, 144 psl. Redaguoja St. Dzikas. D. Jasaitis rašo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Žalys — rusus, A. Gražiūnas — nacinę okupaciją, St. Lūšys — politinių grupių apjungimą, St. Dzikas — ryšius su Lietuva, A. Budreckis — jaunimo kongresą ir kt.

ARENA, No. 25, June 1966. Šis numeris skirtas P. E. N. simpoziumui (Rheims, 1963) vertimų ir teatro klausimu. 108 psl., kaina 1 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai