Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KRIKŠČIONIS GYVENIME PDF Spausdinti El. paštas


Tokiu vardu pavadintas šią vasarą paskelbtas projektas pradėti krikščioniškos pasaulėžiūros knygų seriją. Numatoma per metus išleisti po 3-4 knygas. Visą darbą globoja laisvojo pasaulio lietuviai vyskupai, o formaliu leidėju yra JAV ir Kanados Lietuvių Kunigų Vienybė. Veikalų seriją spausdins ir administruos Lietuvių Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius. Numatomas platus redakcinis kolektyvas, kurio vadovybę sudaro prel. dr. V. Balčiūnas, kun. dr. J. Gutauskas, prof. kun. St. Yla, kun. dr. T. Narbutas ir iš pasauliečių pridurtas dr. J. Girnius.

Užsimojimas yra tiek pat didelis, kiek ir be galo reikšmingas, jei tik pasiseks jį tinkamai realizuoti. Skundžiamasi dėl knygos vargų, bet vis turima galvoje tik grožinės literatūros knyga. O apie intelektualinę minties knygą netenka nė skųstis, nes niekas ligšiol ja ir nesirūpino. Prel. P. Juras leido dr. A. Maceiną, ir tai buvo viskas. Kiti autoriai arba neturėjo nė "pagundos" rašyti, arba patys turėjo rūpintis susielgetauti leidėją. Tiesa, Liet. Katalikų Mokslo Akademija jautė šj reikalą, bet gerą valią paraližuoja priklausomybė nuo mecenatų, kurių ūkinė išmintis nevisada laiduoja ir intelektualinį šviesumą. Pavyzdžiui, ši akademija buvo pasisiūlusi išleisti "Žmogų be Dievo", bet turėjo savo pasiūlymą atšaukti atsidaužusi į mecenatą ar jo patarėjus. Ir net šią krikščioniškai filosofinę knygą turėjo leisti frontininkų fondelis "I Laisvę". Tokia buvo padėtis, kurią turėtų pralaužti naujasis užsimojimas.

Sveikindami šį užsimojimą, norime paryškinti jį pora pastabų.

1.    Būtų svarbu, kad jis kiek galint apjungtų ir pasauliečius. Tai implikuoja jau pats serijai duotasis vardas: pasauliečiams tenka krikščioniškajai tiesai atstovauti pačiame gyvenime.

2.    Nemažiau svarbu, kad nebūtų riboj amasi tik specialiai teologiniais klausimais (tai savaime pasauliečius išjungtų iš autorių ir paliktų tik skaitytojais). Religija yra pašaukta būti viso gyvenimo centru, o ne užsidaryti nuo gyvenimo ir tapti lyg tokia pat specialybe, kaip visos kitos atskiros gyvenimo sritys. Jokia aktuali dabarties gyvenimo tema neturėtų likti svetima šiai knygų eilei, norinčiai atstovauti krikščioniui gyvenime.

Atrodo, kad tai gerai supranta ir tie šviesieji dvasiškiai, kurie ėmėsi šios iniciatyvos. Todėl manome, kad ir skelbtojo numatomų knygų sąrašo netenka "raidiškai" imti. Esame reikalingi ne tiek abstraktaus katekizminio (tegu ir pagilinto) "švietimo", o amžinųjų tiesų šviesos laiko problemoms suprasti ir spręsti. Todėl, antra, manome, kad ir bus rūpinamasi ne temas "užsakinėti", o jų sulaukti iš pačių tų autorių, kurie turi ko patys pasakyti. Laukiame, kad ši knygų serija ne "pergromuluos" vadovėlines bendrybes, o alsuos mūsų pačių krikščioniškosios minties gyvybe.

Užsimojimas iš tiesų svarbus. Tikimės, kad jam ištesėti susitelks visi, kurie domisi minties knyga ne iš "pareigos", o iš gyvo dvasinio intereso.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai