Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SOVIETINIŲ IR AMERIKINIŲ PAJAMŲ LYGINIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Sovietinė statistika neseniai paskelbė, kad Sovietų Sąjungoje metinių pajamų vidurkis per capita yra 885 dol. (nominaliai laikant 1 dolerį lygų tik 0,9 rublio), JAV — 1929, Švedijoj — 1392, Šveicarijoj — 1350, V. Vokietijoj — 1032, Prancūzijoj 1000, Britanijoj — 950 dol. Atseit, Sovietų Sąjungos metinių pajamų vidurkis per capita jau baigia pavyti Britaniją.

Tačiau šioks atskirų kraštų per capita pajamų vidurkio lyginimas yra apgaulingas ta prasme, kad nutyli tų pajamų perkamąjį pajėgumą atitinkamame krašte. Tikroji pajamų vertė kaip tiktai priklauso nuo to, ką už jas galima nupirkti.

Šiuo atžvilgiu Sovietų Sąjungos ir JAV gyventojų pajamoms palyginti įdomių duomenų pateikia JAV Savarankiško Verslo Federacija (National Federation of Indepen-dent Business). Pagal šios federacijos duomenis, 1 svarą duonos JAV darbininkas uždirba per 6 minutes, Sovietų Sąjungos darbininkas — per 36 minutes; 1 svarą jautienos JAV darbininkas — per 19 minučių, Sovietų Sąjungos — per 97 minutes; 1 svarą sviesto JAV darbininkas — per 15 minučių, Sovietų Sąjungos — per 206 minutes; 1 tuziną kiaušinių JAV darbininkas — per 13 minučių, Sovietų Sąjungos — per 128 minutes; medvilninius marškinius JAV darbininkas — per 1 vai. 16 minučių, Sovietų Sąjungos — per 13 valandų; vilnonę vyrišką eilutę JAV darbininkas — per 23 valandas, Sovietų Sąjungos — per 244 valandas; nailono suknelę JAV darbininkė uždirba per 4 valandas 28 minutes, Sovietų Sąjungos — per 65 valandas.

Iš šito pajamų perkamosios galios palyginimo matyti, kad Sovietų Sąjungos paguoda savo gyventojams, esą jų metinių pajamų vidurkis per capita jau sudaro 45,8 proc. JAV per capita pajamų vidurkio ir baigia pavyti Britanijos per capita pajamų vidurkį yra apgaulinga paguoda, nes nutyli tai, ką amerikietis ar anglas už savo pajamas gali nusipirkti ir ką Sovietų Sąjungos gyventojas gali nusipirkti už savąsias.

Kadangi sovietuose darbininko pajamų perkamoji galia yra nuo 6 iki 12 kartų mažesnė už JAV darbininko pajamų perkamąją galią, išeina, kad sovietinių metinių pajamų per capita vidurkis, nors nominaliai sudaro 45,8 proc. JAV per capita pajamų vidurkio, faktiškai betgi sudaro tik tarp 6 ir 9 proc. JAV per capita pajamų vidurkio tikrosios vertės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai