Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1966 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriušis Pulgis — Namai — pragarai (feljet.) ....    356
Auginąs Balys — Invesperascit (eil.)         437
Balvočienė Zeferina — Eilėraščiai         367
Baranauskas Albinas — Eilėraščiai          50
Baronas Aloyzas — Smėlio krantas              67
Bradūnas Kazys — čiurlioniškoji fuga (eil.)          7
Chang Yung — Išsiskyrimo daina (eil., vertė K.Rauda)                        217
Girdžius Dom. O. — Preikšo jauja         220
Grigaitytė Kotryna — Eilėraščiai         265
Jasmantas Antanas — Du piešiniai  (eil.)          199
Kėkštas Juozas — Dedikacinis eilėraštis          355
Kirša Faustas — 5 eilėraščiai               17
Lee Jerzy St. — Aforizmai (vertė J. Kėkštas)         463
Lukauskaitė Ona — Eilėraščiai               257
Nauragytė Antanina M. sesuo, F.M.M. — Eilėraščiai                      296,    413
Norimas Andrius — Kalėdų gėlė (legenda)         461
Obcarskas Česlovas V. — Eilėraščiai               121
Pilka Stasys — Eilėraščiai               206
Rūkas Antanas — Šlaviko mirtis  (eil.)          389
Rutkūnas Benediktas — Eilėraščiai          157
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai         309
Santvaras Stasys — Eilėraščiai         104
šlaitas Vladas — Eilėraščiai            355
Vaičiulaitis Antanas — Benvenuto di Giovanni pristato mecenatui savo paveikslą      271

STRAIPSNIAI
Alaušius J. ir Rimvydas A.  —  žvilgsnis  į   1965 metus                         20
Blekaitis Jurgis — Spektaklis            148,    208
Brizgys Vincentas vysk. — Pasauliečių apaštalavimas                                  433
Budreckis Algirdas — 1941 metų sukilimas         246
Čižiūnas Vaclovas — Jaunimo problema lietuviškoje išeivijoje                        1
Darnusis Adolfas — Pavergtųjų pasipriešinimas ir laisvųjų iliuzijos          249 
Gaidamavičius Pr. — Jaunimas dviejų kultūrų sanryžoje        53
Gidžiūnas Viktoras dr., O.F.M. — Skotizmas ir škotai Lietuvoje        145
Girnius Juozas — Antikomunizmo prasmes klausimu       
Girnius Juozas — Mūsų savasis Eretas        391
Gražyte Ilona — Graham Greene        200
Grinius Jonas dr. — A. Vaičiulaičio "Valentinai" trisdešimt metų    449   
Ivinskis Zenonas   —   Lietuvos   krikšto   problema     193, 266
Jakubėnas Vladas — Dainavos ansamblio dvidešimtmetis        109
Jakubėnas Vladas — Traviata           259
Jakubėnas  Vladas — III  Dainų  Švente         358
Kačinskas Jeronimas — Vytautas Bacevičius         18
Kučys Antanas — Dr. Kazys Grinius        439
Lapinskas Darius — Pasižvalgius šių dienų muzikos pasaulyje        445
Laučka B. Juozas — Iš religines tolerancijos istorijos        97
Liulevičius Arūnas — Jaunimo kongreso įspūdžiai      290
Lozoraitis Stasys — Lietuvos nepriklausomybe — realus tikslas        49
Lozoraitis Stasys jr. — žvilgsnis į pavergtą Lietuvą        310
Malėnas Ignas — Vaikas — būsimojo charakterio tėvas        168
Nagys Henrikas — Jaunimo reikšmė tautoj ir išeivijoj        292
Pakalniškis  Aleksandras  —  Laidotuves          414
Paltarokas Jonas — Gyventojų prieauglis ir maisto klausimas           401
Povilaitis Bronius — Vitas Manelis         106
Povilaitis Bronius — šimtmetis su Mendeliu biologijoj        458
Ramūnas Antanas - F. W. Foersteriui mirus ....         368
Rėklaitis Povilas dr. - Dokumentai apie K. Donelaičio protėvį        406
Saulaitis Antanas, S. J. — Jaunimo prieškongresiniai susitelkimai    334   
Sužiedėlis Antanas — Lietuvių jaunimas pasaulio idėjų tėkmėje        297
Šatas Donatas — Dvi kultūros         385
Tininis Juozas (vertė) — Pasikalbėjimai su rašytojais         124
Tininis Juozas — Seneka                410
Trumpa Vincas — Kovotojai ir kolaborantai         9
Trumpa Vincas — Bendruomenes išeivijoje        303
Vaitiekūnas V. — Kultūrinis bendravimas su Lietuva         345, 396
Vaitkus Mykolas — Pluoštas atsiminimų apie S.Nėrį         59, 114, 159
Vaštokas Romas — Partizanas "Laisves kovų dainose"        253
Jaunimo   kongresas            289
Jaunimo   kongreso   apžvalga            319
1941  birželio 23            241

KNYGOS
Alga Titas — Žvilgsnis į pernykščių metų dramos veikalus           237
Almenas Kazys: Upė į rytus, upė į šiaurę — A. Sietynas         95
Antowiezius Jurgis redagavo: Aeta Baltico-Slavica — A. R.           284
Brazdžionis B. ir Babrauskas B. redagavo: Lietuvių beletristikos antologija II d. — Titas Alga ....   380
Fraenkel Ernst: Litauisches etymologisches Woerterbuch — Ant. Klimas        189
Kviklys Bronius: Mūsų Lietuva II d. — J. Gimbutas           429
Lebedys Jurgis: Mikalojus Daukša — Paulius Rabikauskas           138
Minelga Jonas: Labas rytas, vovere — Titas Alga 45 Ochmanski Jerzy: Apie lietuvių tautinį atgimimą — L.  D.           188
Orintaitė Petronėlė: Ką laumės lėmė — J. Grinius 46 Redagavo mokinių kolektyvas: Daigeliai — Juozas Kojelis           143
šlaitas Vladas: Širdies paguodai — Kostas Rauda 187 Tarulis Albert N.: American—Baltic Relations — J. Lišva           474
Ulvydas K. (vyr. redaktorius) — Lietuvių kalbos gramatika — L. Dambriūnas           473
Vaitkus   M.:   Šerkšno  sidabras  —  Aug.   Raginis   137
žiūraitis Tomas dr., O.P.: Teologiniai veikalai svetimomis kalbomis           285

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Sausis
Dr. Ig. Urbonas — Vyskupas J. Labukas-Matulaitis — 37. J. Kojelis — žvilgsnis į jaunimo žurnalus — 37. K. R. — Francois Mauriac ir De Gaulle — 38. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C. — Pirminio žmogaus religija — 39. Dr. P. Rėklaitis — Nevertinama Europos lietuvių veikla — 41. Mūsų buityje — 41.

Vasaris
J. Danielou apie Vatikano II susirinkimo vaisius (vertė Alaušius) — 84. Antanas Montvydas — Pranas Domšaitis — 86. St. Santvaras — Lapinskas, Stempu-žienė ir Vaznelis plokštelėse — 87. K. R. — šolocho-vas — Nobelio premijos laureatas — 91. A. C. Matulis — Lietuviškoji tematika vokiečių pokarinėje literatūroje — 92. Mūsų buityje — 93.

Kovas
Alaušius — Belaukiant religinio kongreso — 127. V. Vardys — Leonardas Dambriūnas — 128. A. R. — Dėl veiksnių konferencijos Clevelande pareiškimo — 129. J. L. Navickas — Filosofas Lonerganas — 131. Kun. P. Celiešius — Kardinolų ir patriarchų pirmenybės klausimu — 133. Mūsų buityje — 134.

Balandis
V. Volertas — Išsibarstymas dėl persiorganizavimo — 177. J. Pakalnis — Jaunimas laisvės kovoje — 178. R. Šliažas — Grasso drama apie Brechtą. — 179. Juozas Lišva — Lietuva Edeno memuaruose — 180. Mūsų buityje — 183.

Gegužis
J. Kojelis — "Draugui" 50 metų — 224. Alfonsas Nyka-Niliūnas — Algimantas Mackus — 225. A. Rimvydas — Stasio Barzduko sukaktis — 227. Henrikas Nagys — Dailininkas radęs savo kelią (apie A. Tamošaitį) — 228. Kornelijus Bučmys, O.F.M. — "Aukso žąsis" — 230. Mūsų buityje — 231.

Birželis
P. čičinis — Pijaus XII denigracija — 274. J. Girnius — Dr. S. A. Bačkis — 2rt. R. viesulas — lįįuo parodoje — 278. Vt. Vt. — Septynmetis Sovietų žemės ūkyje — 279. Mūsų buityje — 279.

Rugsėjis
Mūsų buityje (įprastinė numerio kronika) — 340. Spalis
J. Girnius — Gen. St. Raštikį prisimenant — 371. A. L. — Protestas universitetuose — 373. Vincas Vyčinas — Heideggeristų suvažiavimas — 374. K. Keblys — Ksenonas nugalėtas — 376. Mūsų buityje — 377.

Lapkritis
L. Andriekus, O.F.M. — Lietuvių katalikų religinis kongresas — 419. J. Vaišnora, M.I.C. — Nuostatai dėl kai kurių liturginių naujovių — 422. Dr. V. Litas — Biologinė žmonių giminės ateitis — 424. Mūsų buityje • 426.

Gruodis
Alaušius — "Krikščionis gyvenime" — 464. K. Keblys — žvilgsnis į nenurimstantį laureatą (J. Gliaudą) — 465. K. Brn. — Skulptorius A. Brazdys — 467. Vt. Vt. — Sovietinių ir amerikinių pajamų lyginimas — 469. Mūsų buityje — 469. Dr. P. Rėklaičio laiškas redakcijai — 472.

Sekantiems 1967 m. numeriams tarp kitų gauti šie straipsniai: vysk. Pr. Brazio apie pareigas persekiojamai Lietuvai, P. Andriušio — Ant. Gustaitį, dr. A. Budreckio — Lietuvos jakobiną Jasinskį, kun. dr. P. Celiešiaus ir dr. J. Jakšto — P. Teilhard de Chardin, prof. J. Ereto — K. Pakštą kaip kalbėtoją, J. Kralikausko — šaltinius senajai lietuvių religijai pažinti, VI. Kulboko — A. Nyką -Niliūną kaip kritiką, J. Pažemėno — prof. V. Jurgutį, prof. A. Rukšos — humanizmo apraiškas Lietuvoje, G. Sužiedėlienės — anketinė studija apie naujųjų ateivių (ateitininkų sendraugių) nusistatymą Amerikos atvžvilgiu, dr. V. Vyčino — M. Heideggerio filosofiją ir kt.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai