Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Galina Sužiedėlienė — Naujoji aplinka — grėsmė ar proga? ................................1
Pranas Visvydas — Eilėraščiai .............................................................................. 8
Juozas Pažemėnąs — Prof. Vladas Jurgutis .........................................................11
Vladas Kulbokas — A. Nyka-Niliūnas kritikas .................................................. 20
A. Tautvydas — Žvilgsnis į 1966 metus I. Visuomeninis-politinis gyvenimas ... 26

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Vč. — Jurgio Jankaus indėlis .......................................................................... 36
Henrikas Nagys — Vizgirdos portretinė tapyba  ................................................ 38
St. Santvaras — Stasio Baro arijų plokštelė ....................................................... 39
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Dun Skoto kongresas ...................................... 41
MŪSŲ buityje ........................................................................................................ 42

KNYGOS
Ilona Gražytė — Barono romanas angliškai ........................................................ 45
Dr. Jonas Balys — Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos ........................... 46


Viršelio 1 psl. — V. Vizgirda: Autoportretas (1964, 40"x36", aliejus)

Vinjete 8 psl. Prano Gailiaus

Šis numeris iliustruotas V. Vizgirdos portretinės tapybos darbų nuotraukomis. Be to, prof. V. Jurgučio, A. Nykos-Niliūno, J. Jankaus, V. Vizgirdos, St. Baro ir Al. Barono atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

JANUARY, 1967

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70c. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai