Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius: IDEALAS IR LAIKAS, žvilgis į dabarties ateiti-ninkiją ir lietuviškąją išeiviją. Išleido Ateities leidykla 1966, spausdinta Čikagoje. Viršelis Rimanto Laniausko. 238 psl., kaina 4 dol.

Jonas Balys: LIETUVIŲ LIAUDIES PASAULĖJAUTA. Tikėjimų ir papročių šviesoje. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoje 1966. 120 psl., kaina 3 dol.

Alė Rūta: ŽEMĖS ŠAUKSMAS. Apysaka. Prisiminti 25 m. lietuvių trėmimui į Sibirą išleido Knygos mylėtojų draugija Kanadoje A. Luko lėšomis 1966, spausdinta Toronte. Viršelis J. Paukštienės. 307 psl., kania 4 dol.

LITHUANIAN FOLK ART. Didelio formato 80 psl. iliustruotas leidinys — katalogas lietuvių liaudies meno parodos, surengtos Kalifornijos universiteto Los Angeles (UCLA) etninio meno galerijose 1966.XI.21 -1967.1.15. Victoria Feldon šiame kataloge aprašo 144 parodos eksponatus. Be to, duotas prof. Marijos Gimbutienės įvadinis straipsnis apie lietuvių liaudies meną.

STUDENTŲ GAIRĖS, 1966 lapkritis, nr. 46. Lietuvių Studentų Sąjungos leidinys, vėl pasirodęs po poros metų pertraukos. Redaguoja Skirmantė Makaitytė, talkinama Rimo Gedeikos ir redakcinio kolektyvo. 22 psl., gausu iliustracijų.

LITUANUS. Vol. XII, No. 2, Summer 1966, 80 psl. Šiame numery įdėta Z. Ivinskio str. apie 1941 sukilimą ir E. Andersono str. apie Baltijos respublikų santarvės siekimus 1920-27, be to, ištrauka iš J. Gliaudos "Agonijos", E. Lynno str. apie dail. H. Šalkauską ir 10 jo grafikos darbų reprodukcijų, J. Savojo, A. C. Matulio ir I. Šeiniaus angliškai išleistų knygų recenzijos.

TĖVYNĖS ATGARSIAI. Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokinių žurnalas. 1966 rugsėjis-lapkritis, nr. 1 (44). Vyr. redaktorė Jūratė Jasaitytė, 20 psl.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS BIULETENIS, 1966 gruodis, nr. 6, 32 psl.
FILATELISTŲ DR-JOS "LIETUVA" BIULETENIS, 1966 lapkritis-gruodis, nr. 8 (108), 23 psl. Ta pati draugija išsoausdino savo Balze-ko lietuvių kultūros muziejuje 1966. X.28-29 surengtos 20-tos metinės parodos katalogą. Ši paroda buvo skirta paminėti 1941 sukilimui prieš sovietus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai