Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
Feliksas Kudirka, D. Mackialienė, Vacius Prizgintas, kun. Alg. Olšauskas, E. N. Radvenis, V. Tuskenis, Los Angeles, Calif.;. S. Makarevičius, Long Beach, Calif.; A. P. Raulinaitis, Burbank Calif.; Bronė Starkienė, Santa Monica, Calif.; kun. dr. V. Cukuras, Voluntown, Conn.; Ant. Ivaška, Stratford, Conn.; Adolf. Paleckis, St. Petersburg, Fla.; dr. V. Jasaitis, Lewiston, Idaho; prel. Ig. Albavičius, dr. Al. Grinius, Stasė Didžiulienė, A. Kindurys, J. Pautienius, Ed. Olšauskas, Cicero, III.; dr. Danutė Ciplijauskaitė, Jeronimas Ignatonis, Jonas Juodvalkis, kun. K. Juršėnas, kun. M. Kirkilas, Konstancija Petrylaitė, Leonas Rumšas, Alina Skrupskelienė, Stasys Stravinskis, S. Tamulionis, Stasys Tiškevičius, Adolf. Trinkūnas, dr. V. šaulys, Jonas šoliūnas, Jonas Vaznelis, St. Žilevičius, Chicago, III.; prel. dr. L. Deksnys, East St. Louis, III.; El. Jurgaitienė, Clarendon Hills, III.; Krist. Gudaitis, M.D., Warren, III.; R. Kasparas, Park Forest, III.; J. Matukas, Hinsdale, III.; Petras Spetyla, Springfield, III.; Alg. Tamašauskas, III.; Al. Tiškus, Buffalo Grove, III.; St. Rudys, Michigan City, Ind.; Anicetas Grigaliūnas, Davenport, Iowa; dr. J. Vydas, Bangor, Maine; Ant. Girnius, Jamaica Plain, Mass.; Vladas Kulbokas, Petras Pilka, Juozas Vembrė, So. Boston, Mass.; Aleksandras Radžius, Baltimore, Md.; Pranė Balandienė, dr. Adolf. Darnusis, Aldona Leščinskienė, Jonas Rugienius, J. A. Steponaitis, Kazys Škėma, Detroit, Mich.; L. Bajorūnas, Southfield, Mich.; Ona Kaunienė, VI. Koppas, kun. Vyt. Pikturna, kun. Ant. Račkauskas, Brooklyn, N.Y.; P. J. Bagdas, M D, Douglaston, N.Y.; prel. J. Balkūnas, Maspeth, N.Y.; M. A Jesaitis, Flushing, N.Y.; dr. J. P. Kazickas, New Rochelle, N.Y.; Ig. Kazlauskas, Jackson Hts., NY.; kun. dr. A. Rubšys, Bronx, NY.; Ant. Sabalis, Rochester, NY.; Marytė šalinskienė, Woodhaven, NY.; Kaz. Jankūnas, Lodi, NJ.; Jonas Matyckas, Warren, NJ.; kun. VI. Karalevičius, Elizabeth, NJ.; Leonas Banis, VI. Braziulis, Ant. Gilvydis, Zigmantas Jankus, A. Martus, MD, Juozas Mikonis, Julius Staniškis, Cleveland, Ohio; A. L. Čepulis, MD, Willowick, Ohio; Edmundas V. Druktenis, MD, kun. dr. T. Narbutas, Dayton, Ohio; dr. J. Skrinska, Willowick, Ohio; C. P. Baltrukonis, Kazys Valaitis, Philadelphia, Pa.; Irena G. Elertienė, Lebanon, Pa.; kun. A. Ezerskis, Wilkes-Barre, Pa.; kun. Emilijonas Paukštis, Chester, Pa.; Domas Jurkus, Rimantas Jurkus, Verdun, Que.; Alg. Jurkus, Ottawa, Que.; A. Tamošaitis, Kingston, Ont., Canada; kun. J. Zeliauskas, Roma, Italia.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai