Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Sužiedėlis — Vanagai ar balandžiai? .............................................. 49
Leonardas Andriekus — Galiūnų godos (eil.) ............................................... 52
Vysk. P. Brazys, MIC — Mūsų pareigos persekiojamai Lietuvai .............. 57
Domeika Mickevičiui (laiškas, vertė J. Kėkštas) ........................................ 68
Juozas Pažemėnas — Prof. Vladas Jurgutis ................................................. 70
J. Alaušius — Žvilgsnis į 1966 metus: II. Kultūrinis gyvenimas ................. 75

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Ignas Malėnas — Naujasis mokymo skaityti metodas ................................ 87
Stasys Goštautas — Vida Krištolaitytė ........................................................ 89
Algirdas Jurkus — Naujos kosmologinės teorijos ....................................... 90
Mūsų buityje .................................................................................................. 91

KNYGOS
Algirdas Landsbergis — "Hamletas"— nugalėtojas  .................................. 93
Antanas Mažiulis — Nauji lietuvių raštijos ir bibliotekų istorijos darbai ... 94

Viršelio 1 psl. — V. Krištolaitytė: Sėdinti figūra (aliejus)

Vinjetė 52 psl. Telesforo Valiaus

Šis numeris iliustruotas V. Svirskio kryžių meno ir V. Krištolaitytės tapybos darbų nuotraukomis. Visos V. Krištolaitytės darbų nuotraukos ir jos atvaizdas yra Gedimino Naujokaičio. Be to, dar įdėta prof. V. Jurgučio senatvės nuotrauka.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

FEBRUARY, 1967

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70^. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai