Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M„ Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas

Menine priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushvvick A ve., Brooklyn 21, N. Y.

Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada

Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai