Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Aistis: SESUO BUITIS. Poezija. MCMLI. Išleista prel. Pr, M. Juro lėšomis. 45 p. Kaina 1 dol.
Knygą galima gauti pas autorių: 48 Green St., Putnam, Conn.

Stasys Yla: ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIEVŲ MIŠKE. Kaceto pergyvenimai. Išleido Immaculata. 1951 m. 555 p. Kaina 5 dol. Knygą galima gauti pas autorių: R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Pulgis Andriušis: SUDIEV, KVIETKELI! Apysaka. Išleido "Australijos Lietuvis". Adelaide, 1951. 181 p.
Antanas Rūkas: BOKŠTAI, MEILĖ IR BUITIS. Eilėraščiai. Išleido Jonas Kutra. Chicago, 1951. 111 p.
Vincas Jonikas: SIELVARTO RAUDOS. Išleido Venta, 1951, 58 p.

Jurgis Jankus: PIRMASIS RŪPESTIS. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chicago, 1951. 213 p.
Julius Štarka: TUŠTI PALIKTIEJI NAMAI. Balsui ir fortepionui. Išleido Pašvaistė, New York. Kaina 1 dol.
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, 4 veiksmų, 9 paveikslų istoriška kronika. 258+XII+2 psl. Knygos gale įdėtas J. Blekaičio straipsnis — "Balio Sruogos teatro bruožai". Viršelį ir titulinį puslapį piešė Albinas Bielskis. Tiražas 700 egz. Kaina $2.50. Išleido Knygų Leidykla TERRA, 748 West 33rd St., Chicago 16, 111. 1951 m.
Knyga gaunama leidykloje arba pas lpatintojus.
Balys Gaidžiūnas: VIENERI METAI IR VIENA SAVAITĖ. Išleido "Dirva". Cleveland, 1950 m. 183 p.
LITUANIA ILUSTRADA. Rio de Janeiro. 28 p.
J. Jazminas: MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU. Chicago, 1951. 94 p.
W. Paul
: KASDIENINĖS ŠNEKAMOSIOS IR RAŠOMOSIOS ANGLŲ KALBOS VADOVAS. II dalis. Frazeologijos žodynas. Leidžia "Word and Phrase", Tinkley Park, 111. 1951 m. 18 p.
Numatcma išleisti apie 50—60 sąsiuvinių, maždaug po 2 sąsiuvinius kas mėnuo.
ATEITIS. Nr. 8. Redaktorius — Jaulius Jurkus. Turinyje: Simas Sužiedėlis — Prie mirties vartų, J. Juknevičius — Dr. Jonas Basanavičius; K. Mockus — žadinkim brolius, A. Mažiulis — Lietuviškasis dievų vardynas ir kt. Yra knygų skyrius, apžvalga, gausu grožinės literatūros. Skoningai iliustruota.

"AIDŲ žurnalo administracijoje, Kennebunk Port, Maine gaunamos šios knygos:
Naujas Testamentas. Vertė arkivyskupas J. Skvireckas, išleido prel. P. M. Juras. Kaina 2 dol. Audeklo viršeliais — 3 dol.
Tomas Kempietis — Kristaus sekimas. Vertė O. Labanauskaitė, išleido prel. P. M. Juras. 424 psl., kaina 2 dol.
Lekcijos ir Evangelijos. Išleido arkivyskupas J. Skvireckas. Kietais viršeliais. Kaina 2 dcl. 50 centų.
"Aidų" žurnalo komplektas, įrištas kietais viršeliais. Kaina su prisiunti-mu 9 dol. 50 centų.
Jurgis Baltrušaitis — Poezija. Spaudai parengė J. Aistis, išleido prel. P. M. Juras. 270 psl., kaina 1 dol.
A. Vaičiulaitis — Kur bakūžė samanota. Išleido Kultūros Institutas, 288 psl., kaina 2 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai