Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1951 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
DAILIOJI   LITERATŪRA
Aistis J. — Eilėraščiai (Tartum perlų narai, Ilgesys, Šeštoji diena, Lapai)      150
Andriušis P. — Mamerto sielvartas      357
Auginąs   B. — Miniatūros apie pavasarį: žibutė, Pakalnutė, Vidudienis, Rytas, Tyla, žaliasis nokturnas (eil.)      445
Augustaitytė-Vaičiūnienė   J.   —  Keturi žingsniai (Naktis, Rytas, Diena, Vakaras), eil. 227
Babickas  P. — Mato Grosso krašte      125
Baronas A. — Pirmoji formulė      171
Bradūnas  K. — Mažosios baladės      245
Brazdžionis   B. — Atgaiva  (Poezija, Baladė, Auka, Keleivis, Akmuo, Atgaiva), eil       21
Grigaitytė  K. — Nemuno šaly (eil.)      374
Grincevičius   Č. — Devynbalsė paukštė      446
Hoelderlin F. — Pusė gyvenimo (vertė H. Nagys, eil.)        34
Janavičius J. — Aš būsiu grįžęs (eil.)      271
Jurkus P. — Sukas laužo dūmai        58
Katiliškis  A. M. — Miške      402
Kazokas  V. — Mylimieji, Medžiai lietuje, Mer-
gaitės, Susimąstymas, Vietoje maldos (eil.)  .... 264
Kėkštas J. — Legendų įlanka, žolė ir kaulai, Tiltas, Žemės tamsai (eil.)      303
Kozulis Pr. — Tiltas (eil.)      120
Kralikauskas J. — Motina ir sūnūs        77
Kruminas  J.  — Medis, Kelias, žvaigždė, Vėjas (eil.)        76
Kruminas J. — žiemos iliuzijos (4 eil.)      401
Mekas J. — Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis (eil.)        162
Mikuckis J. — Rudens elegijos (eil.)      397

Milašius O. V. — Talita Kurni (A. Vaičiu1aičio vertimas)      296
Mistral   G. — Nokturnas,  Albricias   (vertė   J. Kėkštas), Motinos poema (vertė P. Gaučys)     202
Miškinis A. — Daina apie saulėtus namus, Tur būt ir austi nemoki, Gerai žinau (eil.)        12
Noreika J. — Tavo vardo šaukiuosi (invokacija)   49 Nyka- Ni1iūnas   A.   — Vaikystės   fragmentas, Transparence, Fragonard, Melancholiškas mano draugas (eil.)      106-107
Nyka-Niliūnas  A. — Kasdieniškoji poema .... 108
Obcarskas — Rudens žemė (eil.)       451
Prapuolenytė  S. — Mieli žodžiai (eil.)      316
Sruoga B. — Sutema (eil.)      407
Savickis J. — Ekspertizė        31
Ste1ingis  P. — Paukščių sugrįžimas, Pavasaris (eil.)         227
Šlaitas  VI. — Sandaros skrynia, Taip turi būt,
Vasaros naktį, Pakaruoklio kilpoje (eil.)      371
Švabaitė J. — Kraujo giesmė (eil.)        30
Vaičiulaitis   A. —červenėj  sušaudytųjų  sielos stovi prieš Viešpatį Dievą (eil.)        71
Vaičiulaitis A. — Motinos veidas (eil.)      199
Traki   G.   —  Nuskandintas   ruduo,   Mano   širdis vakarėjant, žlugimas, Kaspero Hauseric daina,
Grodek (eil.), vertė H.    Nagys      454
Tu1ys   A.  —  Kumberlando  kalnuose       272
Žitkus L. — Sustingusios bangos, Pasakos broliai,
Atsisveikinimo žiedas (eil.)      162
Kad atrakinčiau dainų skrynelę (eilėraščiai iš Lietuvių poezijos antologijos)      344

STRAIPSNIAI
Aistis J. — Apie laiką ir žmones (Ant. Miškinis)   13
Baltinis A., Dr. — Religija ir mokslas      193
Baltinis A., Dr. — Literatūros nusikalstamumas 389 Biržiška Vac, — Vyskupo Motiejaus Valančiaus
biografijos bruožai      346 ir tęsinys 408, 455
Brizgys V., Vysk. — Tautinių kultūros vertybių
vieta savose bažnyčiose      289
Būčy s   P., Vysk. — Atsiminimų  ištraukos  (su-
rašė Z.   Ivinskis)     448
Gaučys  P. — Gabriela Mistral      200
Girnius J. — Ieškojimas šviesos gyvenimui          1
Girnius J. — žinojimo prievarta ir tikėjimo laisvė        304
Girnius J. — Laisvė ir pasaulis      360
Grauslys T.  B., O. F. M.  — Assumpta est in caelum        22
Ivinskis  Z. — Merkelis Giedraitis          110 ir tęsiniai 163, 207, 254, 317
Jasmantas A. — Literatūrinės kritikos prasmė 121 Juška A., Dr. — Karaliaus Mindaugo krikštas .... 385 Laugminas A. — Tikrosios būties beieškant 433 Mažiulis A. — Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė   60
Nagys   H.   —   Georg  Traki        452
Našlaitis J. — Lietuvos partizanai        72
Padolskis V., Vysk. — Religija asmens ir tautų gyvenime        97
Pakštas K. — Lietuvių tautos ir valstybės sienos 436 Petronis J. — Vokiečių mokslininkų klystkeliai 372 Stočkus   B. — Arncld J. Toynbee ir jo kultūros teorijos        216
Šilkarskis  VI., Prof. — Rytų Newmanas (Solovjovo paminėjimas)       265
Vaitiekūnas V. — Tautinės bendruomenės išsilaikymas         50
Vaitiekūnas  V. — Pijaus XI  socialinė  demokratija      241
Vaitiekūnas V. — Genocido nusikaltimas      337
Vasiliūnas  Iz.  —  Ekspresijonizmas,  Arnoldas
Schoenbergas ir dvylikos tonų sistema      398
Venckus J., S. J. — Psichoanalizė      151
Yla   St. — Didysis  Aitvaras   (Pabiros  apie Balį Sruogą)       297
Zumeris  B r. — žmogaus sumasinimas      145

KNYGOS   IR   ŽURNALAI
Ateitis — A. R     281
Babickas P. — Brazilija — Aug. Raginis      280
Daumantas J. — Partizanai už Geležinės Uždangos — Aug. Raginis      280
Jankus   J. — Pirmasis rūpestis— Aug Raginis 466
Jonikas   V. — Eilėraščiai, M. G     467
Gaidamavičius   P r.,   D r., —- Išblokštas žmogus — A. Baltinis      468
Gailius   J. — Susitikimas -— P. Jurkus      467
Gudelis   M. — Lietuviai gynė savo  miškus — A. K     232
Išlaisvintos Lietuvos ūkis — Kun. K. Mažutis      331
Kėkštas J. — Ramybė man — Aug. Raginis      422
Kolupaila St., Dr. — Nemunas — Aug. R     279
Maceina  A. — Jobo drama — Dr. A. Baltinis .... 377
Mažutis K., Kun. — Didžiosios grumtynės — Tomas Žiūraitis, O. P     281
Metraštis "Literatūra" — Alg. M     231
Milašius tarp Čiurlionio ir Claudelio  (G. I. Židonis knygos "Milosz" recenzija) — J. Grinius 424
Pilka P. — žvaigždžių jieškojimas — J. Br     423
Radausko grįžimas ("Strėlė danguje" recenzija) —    L. Miškinas      128
Ramonas  V. — Dulkės raudonam saulėleidy — Aug. Raginis      328
R u k š a B. — žemės rankose — Ben. Babrauskas 37 Schmittlein R. — Etudes sur la Naticnalite des
Aestii — M. Alseikaitė-Gimbutienė        88
Steinbeck J. — Tarp pelių ir vyrų — Aug. R     331
Straubergs  K. — Die  Letto-Preussischen  Getreidefeste — J. Lingis        37
Straubergs K. — Lettisk Folktro ora de Doeda —    J. Lingis      279
Sužiedėlis   S. — Jėzaus Nukryžiuotojo Severų Kongregacija — V. Gidžiūnas, O.F.M     232
Šatrijos   Ragana  —  Sename  dvare  —  P. Jurkus          467
"Technikos žodis" Nr. 1      281
Tėvynės Sargas — V. V     380
Verax C. — Diez Anos de Martirio — A. G     182
"žvilgsnių" proza ir poezija — Lecnas Miškinis      181

LITERATŪRA
Florencijoj pas Papini — vertė V. Kulbokas — 35. Coppe1ius — Veikalas apie legendų Živilę — 85. J. Gintautas — Krizė Sovietinėj Lietuvių literatūroj ir kritikoj — 131. A. V. — Andre Gide — 179. Julius Banaitis — Literatūriniai konkursai — 180. J. L s. — Nauja premija švedų ir norvegų rašytojams— 180. Amerikos tautinės premijos — 180. A. R. — Prieš-vakarietinė dvasia dabartinėje Sovietų literatūroje — 228. Julius Banaitis — Pastabos literatūrinės polemikos klausimu — 230. Juozas Lingis — Naujoji norvegų literatūra — 276. B. S. — Elisabeth Langgaes-ser — 278. A. Mažiulis — Kan. A. Sabaliauskas-Žalia Rūta — 325. Juozas Lingis — Jo-hannes V. Jensen — 375. A. Vaičiulaitis — Kad atrakinčiau dainų skrynelę — 376. P. Jurkus — Rašytojas Juozas Kruminas — 420. J. Kubilius — Kaip Cvirka save raštus taisė — 421. A. R. — Nobelio laureatas Paer Lagerkvist — 464. A. V. — Prano Vaičaičio sukaktis — 465. A. V. — Viktoras Kamantauskas — 463.

MENAS
J. Aistis — "Literaturnaja Garėta" dergia mūsų meną — 38. I z. Vasiliūnas — Lietuviškąjį smuiko koncertą benagrinėjant — 135. J. Kėkštas — Jonas Rimša — 183. A. D. — Rafaelic "Alba Madona" — 183. EI. Vasyliūnienė — Muzikalinio auklėjimo reikšmė — 233. J. Stankūnas — Muziko J. Žilevičiaus sukaktis — 333. J. K. — Pirmoji dvimetinė Ispano-Ame-rikos meno paroda — 333. A. Landsbergis — Louis Jouvet atminimui — 428. Louis Jouvet — Kome-dlninkas ir aktorius — 429. Jurgis Blekaitis — Scenos poetą minint — 470.

MOKSLAS
A. M. — Edith Stein — Filosofė ir kankinė — 40. Al. Ružancovas — Kauno miesto archyvas — 41. Dr. Ign. Urbonas — Nicolai Kartmann — 137. B. S.
—    Bertrand Russell — 137. P r. Skardžius — Naujas Prof. E. Fraenkelio veikalas — 184. B. S. — Louis De Broglie — 332. B. S. — Evoliucijos teorijos kritika Amerikoj — 381. Vyt. Buteika — Naujieji Sovietų mokslų "imepratoriai" — 382. A. Mažiulis — Dr. Jenas Basanavičius — 472. Ben. Babrauskas — Lituanistikos institutas — 476.

RELIGINIS   GYVENIMAS
A. M c. — Antikristinis šventųjų pagerbimas — 90. T. L. Andriekus, O.F.M. — Didžiojo Jubiliejaus ženkle — 138. A. Jasm. — Paryžiaus Kardinolas — Suhard
—    187. M. Matukas — Vatikano Santarybą prisiminus — 234. Gilinamos Šv. Rašto studijos — 234. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuves bažnytinės provincijos 25 m. jubiliejus — 282. T. B. G. — Katalikų ir protestantų susivienijimo klausimu — 283. A. — Pop. Pijus X paskelbtas palaimintuoju — 284.

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
A. Z. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klausimu
—    43. A. Z. — VLIK'o kritikos klausimu — 91. Juozas Alaušius — Kultūros fondo belaukiant — 140. R. K. Saulius — Ne vienais doleriais tauta gyvena — 188. Skandinavas — Lietuvybė ir amerikc-nizmas — 189. EI. V. — Pirmieji įspūdžiai Kolumbijon atvykus — 190. V. Čižiūnas — Paskutinis aušrininkas ir jo vaidmuo mūsų tautoje — 235. Juozas Alaušius — Sutelkus katalikiškąją spaudą — 285. Skaitytojų pažiūra į mūsų žurnalą — 286. Juozas Alaušius — Akmenys ir sielos, arba besirūpinant lietuviška knyga — 334. P. V. Raulinaitis — Laiškas redakcijai Kultūros Fondo klausimu — 336. Juozas Alaušius — Lengva nusivilti maža tauta — 382. D r. VI. Viliamas — Tarptautinis Katalikų kongresas kaimiečių problemoms tirti — 384. A. Z. — Pranciškonų spaudos centro vajus — 478.

POLITIKA
J. Pabedinskas — Ispanija — 45. B. S. — Lenkija be laisvės — 47. Persilaužimo metai — 93. Mykolas Gilius — Įspūdžiai iš Berlyno — 142. J. P ž. — Kaip Vakarų demokratijos planavo spręsti Baltijos respublikų bylą — 191. D r. J. Gintautas — Apie karą ir taiką su komunizmu — 238. J. Pabedinskas — Ispanų revoliucija — 430.

KRONIKA
Sekančiuose puslapiuose — 92, 95, 134, 136, 143, 183, 186, 190, 192, 278, 288, 336.

ILIUSTRACIJOS
Milano Katedra — Detalė — 5. T. Zikaras — Liūdesys — 9. Ant. Miškinis (foto nuotrauka) — 12. E. Koks — Piešinys plunksna — 17. Ornamentas — 20. Piešinys — 21. Bo11ice11i — Marija — 25. Jurgio Saviškio paveikslas — 31. Edith Stein (fo':o) — 41. V. Kašuba — Tremties motina, 2. Nr. viršelio 1 puslapis. Iliustracija — 49. P. Augius — Sodyba — 53. A. K u-rauskas — Ex libris — 57. Kryžiaus viršūnė — 60. Klaipėdos krašto lietuvių antkapiniai paminklai — 62. Pakabinamosios koplytėlės — 65. Kryžius Karo Muziejaus sodelyje (Foto) — 67. M. K. Čiurlionis — Kapinės Žemaitijoje — 69. Z. Pacevičienė — Puota -74. V. Vizgirda — Autoportretas — 81. Michelangelo — Delfų Sibilė — Nr. 3 virš. 1 puslapis. A. Va1eška — Pieta — 99. Šiaulių šv. Petro ir Paulio bažnyčia (V. Augustino foto) — 102. A. Nyka-Niliūnas — foto — 106. V. Van Gogh — Langlois tiltas — 109. Vysk. Merkelis Giedraitis — foto — 113. Šv. Romualdas - 113. Ad. Ga1dikas — Malda — 117. Bottice11i —    Zefyrai — 123. J. Penčyla ~— Bogota ūkanose — 126. J. Rimša — Yungas slėnyje — Nr. 4 virš. 1 puslapis. J. Rimša —~ Kerėjimas — 149. J. Rimša — Allegro — 154. J. Rimša — Ritmas — 157. J. Rimša— Procesija — 164. J. Rimša — La Paz miesto įkūrimas — 169. J. Rimša — Nckturnas — 173. Jonas Rimša — autoportretas —- 176. Z. Kolba — Vitražų detalė — Nr. 5 virš. 1 puslapis. V. Petravičius — šv. Jurgis (aliejus) — 195. Gabriela Mistral (atvaizdas)
—    202. Leonardo Da Vinci — Apybraiža — 206. Valerijonas Protasevičius (atvaizdas) — 210. A. Galdikas — Saulėlydis — 214. G. Rouault — Senas karalius — 219. V. K. Jonynas — Medžio raižinys — 223. Nr. 5 viršelio 4 puslapis — Medžio raižinys. Leonardo da Vinci — Detalė — Nr. 6 virš. 1 puslapis. Vilniaus Universitetas (foto) — 257. E. Docienė — Galvutė — 263. J. Bakis — Miegančios Raganėlės (Majolika) — 274. Lietuviškos koplytėlės viršūnė — Nr. 6 viršelio 4 puslapis. P. Augius — Grybautojos —-Nr. 7 vir. 1 puslapis. Balys Sruoga (foto) — 299. T. Valius — vinjetė 302. Juozas Kėkštas (foto) -303. A. Krivickas — Gėlynas — 312. Lietuvaitė — Vyt. Maželio nutrauką — 323. Vincas Ramonas (foto)— 329. Galdikas — Suvalkijos peisažas — 319. Raižinys — Nr. 7 viršelio 4 puslapis. V. Van Gogh — Piemenė — Nr. 8 virš. 1 puslapis. E. Kormendi — Šv. Pranciškus Asyžietis — 341. A. Vaičaitis—Iliustracija — 344. A Vaičaitis — Vinjetė — 345. Vysk, Motiejus Valančius (nuotrauka) — 349. Sodyba prie ežero (V. Augustino nuotrauka) — 352. Vinjetė — 359. V, Peldavičius — Paminklo projektas — 363. A. Va1eška —~ Prie Baltijos jūros — 368. Vladas Šlaitas (foto) — 371. P. S i g n a c — Venecija — Nr. 8 virš. 4 puslapis. Reimso katedros detalė — Nr. 9 virš. 1 puslapis. D. Buračas — Galvutė — 388. T. Valius — Alyvų Darže — 393. M. Dobužinskis — Laukas —-397. G. Braąue — Natiurmortas — 399. A. Galdikas— Žemaitijos kampelis — 405. P. V a š k y s — Kelionėje (Terrakota) — 411. A. Valeška — Rudeniop —    415. O. V. Milašius (atvaizdas) — 425. Louis Jouvet (foto) — 429. Michelangelo — Kūdikėlis Jėzus — 12 nr. viršl., A.   Smailiūtė — Madona (keramika)
—    439. Lietuvos ribų žemėlapis — 442. Vysk. P. Bučio nuotrauka — 449. T. Zikaras — Veidas — 455. A. Melnikas — Bažnyčia — 459. Paer Lagerkvisto nuotrauka — 465. Dr. J. Basanavičiaus nuotrauka — 475.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai