Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Nelė Mazalaitė: MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS. Apysaka. Išleido "Gabija" 1951 m. Dail. B. Vilkutaitytė-Gedvilienė. 220 psl. kaina $2.50.
Aloyzas Baronas: DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. Išleido Anatolijus Kairys. Chicago, 1951 m. 224 psl. Kaina $2.50.
A. Giedrius: TEVŲ PASAKOS. Pirmosios knygos. Iliustravo J. Kaminskas. PLB Vokietijos Krašto Knygų leidyklos leidinys. 1951 m. XXIII + 150 p.
A. Vaičiulaitis: VALENTINA. Antroji laida. Venta 1951 m. 141 p.
Petronėlė Orintaitė: VILIGAILĖ. Legenda. Iliustravo Paulius Augius. Išleido Julija Bičkūnaitė, Chicago, 1951. 46 p.
Alfonsas Giedraitis: DAINOS APIE LAISVĘ. Los Angeles, 1951. 32 p. Kaina  $0.75.
BULLETIN LITHUANIAN. N. 2-4. Paris, 1951. 36 p.
KNYGŲ LENTYNA. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto leidžiamas  lietuvių  bibliografijos  biuletenis. Nr. 7-9. 1951 m. Redaktorius — Aleksandras Ružancovas.
J. Žilevičius: TĖVYNEI LAISVĖS! Mišriam chorui. Išleido "Pašvaistė", New York, 1951.
Vladas Jakubėnas: ŽEME KRYŽIŲ IR SMŪTKELIŲ. žemam balsui. "Pašvaistė", New York, 1951.
Vytautas Kerbelis: LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS JAUNIESIEMS PIANISTAMS. Išleido K. Deveikis-Pipiras. Buenos Aires, 1950, 32 psl. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai