Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Sausio 14-15 New Yorke vyko veiksnių konferencija, kurioj dalyvavo VLIKo, Diplomatinės Tarnybos, ALTos, Lietuvos Laisves Komiteto ir PLB atstovai. Nutarta Lietuvos valstybes nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties 1968 metus skelbti Lietuvos laisves kovos metais. Jie pradedami JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongresu 1967 lapkričio 24-26 Čikagoje. 1968 liepos 7 Čikagoj rengiama III tautinių šokių šventė, rugpiūčio 31 - rugsėjo 2 New Yorke įvyksta PLB III seimas. Taip pat numatyta išleisti ištisą eilę leidinių. Jei jie parengti ar bent seniau jau sutarti, galima tikėtis, kad bus galima juos ir išleisti. Bet jei tik dabar jie suplanuoti, vargu bus galima juos per metus parengti ir ypač bus neįmanoma juos gerai parengti. Knygos "nesirašo" taip lengvai, kaip įsivaizduoja tie, kuriems pakanka tik planuoti. Išleidimas yra daug paprastesnis reikalas negu parengimas.

Jaunime. — Jaunimo metams pasibaigus, jų komitetai persiorganizuoja į LB jaunimo sekcijas. PLB Jaunimo Sekcija sudaryta tokios sudėties: V. Kamantas (PLB valdybos vicepirm. jaunimui), M. Lenkauskienė (PLB sekr.), J. Gailiušytė (PLB kviesta narė), A. Saulaitis, SJ (stovyklų skyriaus vedėjas), Vc. Kleiza (JAV LB CV narys jaunimui), G. Rinkūnaitė (Kanados LB jaunimo sekcijos pirm.) ir R. Domarkaitė (Pasaulio lietuvių studentų atstovybe).

—    Lietuvių studentų sąjungos žiemos stovykloj prie Montrealio XII. 29-1.1 diskutuota lietuvybės vertė, dalyvaujant kun. dr. F. Jucevičiui ir dr. P. Lukoševičiui. Dalyvių buvo per 50.

—    Kanados LB prasidėjusius 1967 metus paskelbė Lituanistinių mokyklų metais. Labai įžvalgus sprendimas, nes net pereitais Jaunimo metais nebuvo pakankamai atkreipta dėmesio j patį jaunąjį jaunimą.

—    Moksleivių ateitininkų sąjungos leidžiama Ateitis perkeliama į New Yorką iš Čikagos, kur ją nuo 1960 rudens globojo dr. A. Liulevičius. Pastaruosius pora metų redaktorius buvo S. Radvila. New Yorke sudarytam plačiam redakciniam kolektyvui vadovauja vyr. redaktorius Ant. Sabalis. Linkėtina, kad, neprarasdama savo idėjinio gyvumo, Ateitis kiek galint priartėtų prie mokslus einančiojo jaunimo,  kuriam ji visų pirma ir turi tarnauti. Administracija Čikagoje rūpinosi J. Račkauskas sr., New Yorke rūpinsis K. Vainius. Naujosios redakcijos adresas: A. Sabalis, 80-23 85th Dr., Woodhaven, N. Y. 11421, administracijos — "Ateitis", 64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378.


Muzikuose. — Bostono lietuvių šv. Petro bažnyčioj J. Kačinsko vadovaujamas amerikiečių choras Polymnia sausio 8 surengė Kalėdų religinės muzikos koncertą. Sausio 14 Bostone įvyko New Yorko lietuvių vyrų choro (dirigentas VI. Baltrušaitis) koncertas, paįvairintas poeto St. Santvaro paskaityta lyrika. Sausio 22 savo koncertą surengė vietinis šv. Petro parapijos choras. Koncerte programą atliko ir solistas St. Baras, kuris dieną anksčiau, sausio 21, dalyvavo ir netolimo Hartfordo Aido choro (dirigentas J. Petkaitis) koncerte.

—    Clevelande Lietuvių Budžių parengime sausio 14 dainų ir arijų koncertinę programą atliko Nerija Linkevičiūtė.

—    San Francisco LB apylinkė sausio 21 surengė Adelės Drūktenytės (sopranas) dainų ir arijų rečitalį. Gimusi JAV, dainavimą studijavusi Milane, ji atliko itališką programą, paįvairintą trimis lietuvių kompozitorių dainomis. Tai jos pirmasis lietuviuose pasirodymas.

—    Prano Ambrazo sukurtos lietuviškos mišios Aušros Vartų Marijos garbei pirmą kartą buvo atliktos Clevelando šv. Jurgio bažnyčioj per pereitas Kalėdas. Autorius yra ilgametis šios  parapijos vargonininkas.

—    Prie Lietuvių liturginės komisijos sudaryta lietuvių religinės muzikos komisija: Br. Markaitis, S J, kun. VI. Budreckas, J. Žilevičius, J. Bertulis ir dr. L. Šimutis jr. Adresas: 2345 W. 56 St., Chicago, 111. 60636. Visos naujos kompozicijos, skirtos bažnyčiose per pamaldas giedoti ar groti, privalo būti šios komisijos pa-tlkrlntos ir pateiktos kompetentingai Instancijai jas patvirtinti.

Dailininkuose. 
—  Australi-J"J  gyvenąs dail.  Adolfas  Vaičaitis i   i'Durne  1966  išleido  savo naujų rlnlų leidinį: Linoprints. Tai dide-lormato   (16,5"  x  12")   kūrinių nku. Išleisti 35 egz., visi nume-ruotl Ir autorizuoti dailininko parašu. Linoleumo blokai ir paveikslai raižyti ir atspausdinti paties dailininko. Įžanginį žodį parašė V. Jakutis. Leidinį gavome ir viename iš artimiausių numerių duosime nuotraukų.

—    Whitney amerikiečių meno muziejuje ligi vasario 5 vykusioj amerikiečių skulptūros ir grafikos parodoj buvo išstatytas ir dail. R. Viesulo vienas kūrinys — bespalvis reljefas.

—    Čikagoj sausio 7-31 St. Balzeko įsteigtame Lietuvių kultūros muziejuje vyko pirmoji dailės paroda, kurioj po 6 tapybos darbus rodė jaunieji čikagiškiai dailininkai Ona Bau žienė - Stankaityte ir Alvydas Bičiūnas.

—    New Britain meno muziejuj sausio mėn. vyko Dalios Ramanauskaitės ir jos vyro Leo Jensen dailės darbų paroda.

Iš visur. — Vilniuj pereitais metais išleista Lietuvos vyskupijoms apeigyno (ritualo) pirmoji dalis, apimanti sakramentus ir pašventinimus. Laisvojo pasaulio lietuvių katalikų reikalui jo gauti 500 egz.

—    Šv. Kazimiero kolegija — Romoje studijuojantiems kunigams ir klierikams bendrabutis — veikia jau 20 metų. ALRK Federacijos Čikagos apskrities valdyba sausio 8 surengė iškilmingą šios sukakties paminėjimą su pamaldomis ir akademija - koncertu. Akademinę dalį sudarė vysk. V. Brizgio žodis ir prel. V. Balčiūno paskaita. Meninę programą atliko solistė D. Stankaityte, smuikininkas P. Matiukas ir sesers Bernardos vadovaujamas Rūtos mergaičių ansamblis, šv. Kazimiero kolegija įkurta lietuvių tremtinių vyskupų rūpesčiu; 1963 ji gavo popiežiškosios kolegijos titulą. Per dvidešimtmetį ji globojo per 100 kunigų ir klierikų (iš viso 128, bet buvo ir svetimtaučių). Į kunigus įšventinti 46 kolegijos auklėtiniai (43 Romoje ir 3 kitur). 39 kunigai, kolegijos globojami, Romos universitetuose įsigijo doktoratus. Dabartiniu metu kolegijoj yra 13 auklėtinių: 2 kunigai ir 11 klierikų. Nuo įsikūrimo kolegijai vadovauja prel. L. Tulaba.

—    Pasaulio Lietuvių Archyvas Čikagoje 1966.XI.19 atšventė savo veiklos dvidešimtmetį. Istorinė lituanistinė medžiaga V. Liulevičiaus iniciatyva pradėta rinkti 1946.XI.19. Vlikas archyvo iniciatorių 1951.II.1 oficialiai pakvietė archyvui vadovauti, šias pareigas V. Liulevičius tebeina iki šiol. Veikia trys skyriai: archyvinis, bibliotekinis ir muziejinis. Archyvo vadovybėje su V. Liulevičiumi dirba K. Jasėnas — istorinės medžiagos inventorizatorius, č. Grincevičius — bibliotekos vedėjas ir S. Staniškis — sekr. Archyvas iki šiol jau yra sukaupęs per 400.000 sukataloguotų archyvinių, bibliotekinių ir muziejinių vienetų.

—    New Yorko valstybės universitete Buffalo mieste šių metų pavasario semestre (nuo sausio 23) įvestas lietuvių kalbos įvadinis kursas, kurį dėsto prof. R. Sealey.

—    Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos pirmininku išrinktas vyr. skautininkas Antanas Saulaitis. Iš E. Korzono pareigas jis perėmė nuo 1967.1.20.


Mirtys. — Gruodžio 17 Kaune mirė salezietis kun. Bronius Paukštys, baigdamas 70-tuosius amžiaus metus. Karo metu būdamas Kaune Švč. Trejybes parapijos klebonu, jis išgelbėjo apie 200 žydų gyvybes. Bolševikų ištremtas į Sibirą, apie 10 metų dirbo akmenų skaldykloj. 1956 sugrįžęs Lietuvon, po vieno pamokslo vėl buvo ieškomas išvežti ir ilgus metus turėjo slapstytis. Tik prieš pora metų buvo paskirtas į Simno parapiją. Jis buvo pasireiškęs ir 1929 išspausdinta 6 veiksmų drama "Sūnus vėjavaikis".

—    Čikagoj gruodžio 28 mirė Pranas Gudas, senųjų ateivių veikėjas ir žurnalistas. Buvo besulaukiąs 82 amžiaus metų. Mokėsi Liepojos gimnazijoj, 1906 atvyko į JAV ir čia gavo bakalauro laipsnį Valparaiso universitete (1911). 1915-27 dirbo "Darbininko" redakcijoj, vėliau — "Draugo" administracijoj ir talkino redakcijai.

—    New Yorke sausio 11 mirė inž. Bronius Banaitis, sūnus Vasario 16 akto signataro Saliamono Banaičio ir brolis kompozitoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio. Buvo gimęs 1898. Baigęs Darmstadto aukštąją technikos mokyklą (1926), tarnavo susisiekimo ministerijoj ir mokytojavo Kauno aukštesniojoj technikos mokykloj. Vokietijoj mokytojavo lietuvių gimnazijose Nūrtingene ir Schw. GmUnde. Vienas iš korp. Neo-Lithuania ir Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektų sąjungos steigėjų. Reiškėsi spaudoj.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai