Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS KAZOKAS   
SUSIKAUPIMO   VALANDA

šią valandą į mano sielą ima belstis
Keisti ir nuostabūs garsai,
šią valandą aš noriu tiktai melstis
Ir šauktis į Tave karštai,

Kaip šaukiasi Tavęsp kasdien bažnyčių bokštuos
Įnirtusių varpų giesmS skardi, —
Už juos garsiau čia blaškosi ir trokšta
šią valandą mana širdis.


KŪDIKIS

Kai pirmą kartą atveria jisai akis
Ir bailiai dairosi, ir neramiai suklinka —
Išgąsdinti šešėliai sudreba aplinkui,
Ir traukias atbula gūdi naktis

Ir svaigsta, lyg staiga apakus
Vien šito žvilgsnio kerinčia liepsna —
O tamsoje sužibę spindi plačios akys,
Ir jų gelmėj sušvinta rytdiena.

AKMENS   SVAJONĖ

šiandien esu tiktai akmuo, sunkus ir kietas,
Nežinomos man rankos pastūmėtas užmarštin,
Kur mane plauna vasarų aistringi lietūs,
Ir skaudžiai žeidžia saules spinduliai karšti,

Kuriais lyg plienu laikas manyje išrašo
Sunkaus laukimo ir karčios tylos metus,
Ir kaip visus jis ir mane i naują būtį neša,
žadėdamas atverti rojaus prarasto vartus.

Todėl dabar bežadis vienas pats svajoju
Ir kantriai laukiu tos didžiosios valandos,
Kada žmogus, ilgai pasaulyje klajojęs,
Staiga prie šalto mano guolio apsistos

Ir tars pats sau ir man: "štai šitas!
Jo būčiai duosiu naują formą ir kelius.
Jame gyvens manasis sapnas ištašytas,
Ir gyvastim nauja spindės jo veidas nebylus!"

O, kaip tada suvirps džiaugsmu sustingęs mano kūnas!
Ir sudrebės iš laimes niekada neplakusi širdis!
Aš išgyvensiu antrąkart tą didįjį "Tebūnie!"
Ir būsiu jau nebe akmuo, bet jo nedūžtanti mintis.

Ir taip svajodamas vis laukiu.   Ir nerimstu.
Praslinks gal amžiai dar. Bet aš esu kantrus.
Gal daug dar kartų teks į tamsumas nugrimsti
Ir vėl iškilt švieson, kol pagaliau antru

Gyvenimu sušvis sunki būtis manoji,
Vos palytėta rankom kuriančio žmogaus.
Apie kurį be paliovos su nerimu sapnuoja
Visi daiktai tarp žemes ir dangaus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai