Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Leonardas Dambriūnas, Antanas Klimas,    William    R.    Schmalstieg:
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN. Brooklyn, N. Y., 1936. Prel. J. A. Karaliaus lėšomis išleido pranciškonai (Franciscan Fathers Press). Rietais viršeliais, 471 psl., kaina 7 dol. Iliustruota V. Augustino Lietuvos nuotraukomis.

Jack J. Stukas: AWAKENING LITHUANIA. A Study on the Rise of Modern Lithuanian Nationalism. The Florham Park Press, Inc., Madison, N.J., 1966. Rieti viršeliai, 187 psl., kaina 5 dol., gaunama "Darbininke". Tautinio atgimimo veikėjų ir kt. portretais knygą iliustravo dail. J. Subačius.

Konstantinas Račkauskas: LIETUVOS KONSTITUCINĖS TEISĖS RLAUSIMAIS. Autoriaus leidinys, New York, 1967. 178 psl., kaina 2 dol., sukrauta "Darbininko" leidykloje.

Vytautas J. Bagdanavičius, MIC: RULTŪRINĖS GELMĖS PASARO-SE. Returių dalių tautosakinė - teologinė studija. I knyga — Mokytojo variantai. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys Čikagoje 1966. Atspausta iš "Draugo" atkarpos 1965.IV.12-VII.21. 262 psl., kaina 3 dol.

Aloyzas Baronas: TREČIOJI MOTERIS. Ateitininkių Giedros korporacijos premijuotas romanas. Aplankas G. žumbakienės. Išleido Lietuviškos Rnygos Rlubas Čikagoje 1936. 196 psl., kaina $2.50.

Bronys Raila: LAUMIŲ JUOSTA. Akimirksnių kronikos I. Nidos Rnygų Rlubo leidinys nr. 61, Londonas, 1966. Viršelis R. Jezersko. 351 psl., kaina nariams — minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol.; nenariams — 25% daugiau.

Petr. Tarulis: VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Nidos Rnygų Rlubo leidinys nr. 60, Londonas, 1966. 495 psl., kaina nariams — minkštais viršeliais 2.50 dol., kietais — 3 dol., nenariams — 25% daugiau.

Danutė Bindokienė: BALTOSIOS PELYTĖS RELIONĖ Į MĖNULĮ. Vaikams skirtas leidinys. Išleido Lietuviškos Rnygos Rlubas Čikagoje 1966. Viršelis ir iliustracijos E. Brazytės. 59 psl., kaina $1.50.

PLUNRSNA IR ŽODIS. Plunksnos Rlubo almanachas. Redagavo J. A. Jūragis. Išleido Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos Rlubas Sydnėjuje, Australijoje, 1966. Viršeliuose L. Urbono kūrinių nuotraukos. 261 psl., kaina $2.50.

Jonas Matusas: ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA. Pirmą kartą ši knyga buvo išleista 1939. Antrąjį leidimą išleido Australijoje Minties spaustuvė 1986. Rieti viršeliai, 277 psl., kaina 4 dol. Galima įsigyti: Pr. Nagys, 417 Burwood Rd., Belmore, N. S.W., Australia.

MARE BALTICUM, 1966, Heft 2, 68 psl. Leidžia Ostseegesellschaft e. V. Vyr. red. prof. dr. Fr. Seebass (Braby, Švedija). Iš lietuvių redakciniame komitete yra lektorius fil. lie. J. Lingis. Straipsniai Skandinavijos kraštų, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Iš lietuvių gyvenimo tėra V. Vaitiekūno brošiūros Lithuania (New York, 1965) recenzija.

LAIŠRAI LIETUVIAMS, 1966 nr. 1. Iš šio nr. str. išskirtinas R. Trimako, SJ, "Ar Dievas yra miręs?".

MŪSŲ SPARNAI, liet. evangelikų reformatų žurnalas, 1966, nr. 21.

PIRMYN, JAUNIME, Toronto moksleivių ateitininkų neperiodinis laikraštėlis, 1966, nr. 23. Redaktorė R. Sakalaitė.

LIETUVIŲ RATALIRIŲ MOTERŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS ŽINIOS, 1967 sausio mėn., nr. 1 Naujai pradedamas leisti biuletenis. Redaktorė sąjungos pirm. M. Galdikienė.

N.R.R. IR EUROPOS LIETUVIO RALENDORIUS 1967. Išleido Nidos knygų leidykla Londone, Tai stalo kalendorius, kurio kiekvienos dienos lapelyje duodama ištraukų iš mūsų rašytojų, patarlių ir kt., primenamos žymesniųjų rašytojų ir kt. gimimo ar mirties datos.
 
Vysk. Pr. Brazio, MIC, vasario numeryje įdėto straipsnio "Mūsų pareigos persekiojamai Lietuvai" pabaiga yra tokia (belaužant ji iškrito):

/. . . / pamaldas, kaip tai daroma daugelyje vietų, skirtingomis valandomis skirtingų kalbų tikintiesiems.

Kiekvienu atveju tegu budi, kad vartojamoji kalba nepakenktų religiniam tikinčiųjų aptarnavimui ir kad dėl to nesumažėtų tarpusavio meilė bei sutarimas tarp skirtingų parapijos bendruomenių" (Notitiae, 1966 gegužės mėn., nr. 18, psl. 159).

Norėčiau baigti šv. Povilo, tautų apaštalo, raginimu Korinto krikščionims: "Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės kaip vyrai ir būkite stiprūs. Visa, ką darote, tebūnie daroma su meile" (1 Kor. 16,13-14).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai