Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Vatikano Liturginei konstitucijai įgyvendinti popiežiškoji komisija kovo 4, Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną, patvirtino naują mišiolo lietuvišką vertimą, kurį pateikė Lietuvos Liturgines komisijos pirmininkas prel. Č. Krivaitis. Naujo vertimo paruošimui vadovavo kunigai Jonas Paliukas ir Vaclovas Aliulis. Šis vertimas galioja visiems lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje ar laisvajame pasaulyje.

Popiežius Povilas VI kovo 8 privačioj audiencijoj priėmė atvykusius iš Lietuvos Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkąjį administratorių vysk. J. Labuką, Vilniaus arkivyskupijos valdytoją prel.

C.    Krivaitį ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos kanclerį dr. R. Krikščiūną.
Drauge audiencijoj buvo priimti Rygos arkivyskupijos ir Liepojos vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Vaivods ir Rygos dekanas J. Ušerovskis.

Treji Varti — šiuo vardu latviai pradėjo leisti dvimėnesinį žurnalą, skirtą latvių, lietuvių ir estų literatūrai, menui, kultūrai. Pirmasis sausio mėn. numeris jau mus pasiekė: 64 žurnalinio formato puslapių, iliustruotas, erdviai sulaužytas. Lietuvių literatūrai šiame numeryje atstovauja J. Zarinio išversta A. Landsbergio "Penkių stulpų" pradžia. Be to, plačiai aptariama A. Stempužienės, D. Lapinsko plokštelė. Plačiau šiame numeryje paminimas pernai miręs latvių dailininkas N. Strünke, žurnalo vyr. redaktorius Alberts Birnbaums;   redakcinę   kolegiją   sudaro Zarinu Janis (lietuvių skyriaus red.), dr. A. Karps, O. Jėgens (techniškasis red.), E. Andersone ir E. Avots. Redakcijos adresas: A. Birnbaums, P. O. Box 61, Three Rivers, Mich. 49093, administracijos — Treji Varti, P. O. Box 27-A, Detroit, Mich. 48232. Metams prenumerata 7 dol. Džiaugiamės šia gražia latvių iniciatyva ir linkime žurnalui geros sėkmės, ugdant Baltijos tautų bičiulystę.

Mirtys.
— Lietuvoj šių metų pradžioj mirė kun. Mykolas Gylys. Buvo gimęs 1895. Kurį laiką "Mūsų laikraščio" redaktorius. IV seimo narys. Nuo 1932 ligi mirties klebonavo Siesikuose.

—    Taip pat Lietuvoj mirė Kazys Radusis, nepriklausomybės metais ilgametis žemės Banko valdytojas (su trumpa pertrauka nuo 1925 ligi 1940). Buvo grįžęs iš Sibiro tremties.

—    Vilniuje vasario 18 mirė kun. Vincentas Taškūnas. Gimęs 1880, kunigu įšventintas 1903, Petrapilio dvasinėj akademijoj 1914 įsigijo teologijos magistro laipsnį. Po I pas. ka-fo apsigyvenęs Vilniuje, kapelionavo Vytauto D. gimnazijoj ir nuo 1933 dėstė lietuvių kalbą Vilniaus kunigų seminarijoj, 1920 - 39 redagavo Vilniaus Aušrą, 1933-38 pirmininkavo šv. Kazimiero draugijai.

—    New Yorke vasario 24 mirė žurnalistas Otonas Tolišius (Otto Tolishus). Gimęs 1890 Klaipėdos krašte, 1907 atvyko į JAV ir čia 1916 baigė žurnalistiką Columbia universitete. Nuo 1933 žurnalistinį darbą dirbo "New York Times" dienraštyje, nuo II pas. karo ligi 1964 būdamas šio dienraščio redakcijos štabe. Vasario 16 kasmet vedamuoju paminėdavo Lietuvos nepriklausomybės sukaktį.

—    Vasario 26 mirė ilgametis (nuo 1912) Pittstono lietuvių parapijos klebonas kun. Jonas Kasakaitis. Ejo 88-tuosius amžiaus metus. Dėl lietuviškos veiklos turėjęs po trijų metų palikti Seinų seminariją, atvyko į JAV ir 1905 buvo kunigu įšventintas Baltimorėj. Daug reiškėsi lietuviška veikla, vadovavo Kunigų Vienybei, buvo ALRKS dvasios vadu. Bendradarbiavo spaudoj, spausdino eilėraščių, rašė scenos veikalėlių.

—    Bostone kovo 5 mirė dr. Juozas Petronis (Petrušauskas). Buvo gimęs 1899 balandžio 2. Stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę 1919 sausio 15 ir baigė karo mokyklą. Kovoms dėl nepriklausomybes pasibaigus, 1922 iš kariuomenes pasitraukė. Agronomijos studijas baigė 1926 Vokietijoj, Halles univ.; 1948 Giesseno univ. įsigijo daktaro laipsnį. Buvo ilgametis Lietuvos žemės ūkio statistikos vedėjas (1928-39); 1930 jis vadovavo pirmajam Lietuvos žemės ūkio surašymui. II pas. karo metu nepilnus metus buvo žemės ūkio tarėju, o vėliau dirbo Sodyboje. JAV gyveno Bostone. Buvo atsidėjęs visuomeninei veiklai. Veikė ateitininkuose nuo 1913. Krikščioniškajai demokratijai dirbo Ūkininkų Sąjungoje, buvo jos vadovybėje nuo 1928, kurį laiką jai pirmininkavo ir atstovavo Vlike. Daug rašė spaudoj ūkiniais klausimais (Ūkininke, Mūsų Laikraštyje, žemės Ūkyje ir kt.) ir skaitė paskaitų per radiją. Nors sveikata kelis pastaruosius metus nebeleido imtis visuomeninių pareigų, bet visą laiką buvo sutinkamas įvairiuose susirinkimuose bei parengimuose.

—    Čikagoj kovo 6 mirė rašytojas Albinas Valentinas. Buvo gimęs 1908. Reiškėsi spaudoj nuo 1924, daugiausia humoristiniais reportažais. Pats redagavo humoristinius žurnalus: Aitvarą (1928), Dievo Paukštelį (1946-47), Pelėdą (1951 -54). Bendradarbiavo daugely įvairių laikraščių. Dabartinėj Lietuvių rašytojų draugijos valdyboj ėjb sekretoriaus pareigas.

Sukaktys. — 60 metų amžiaus kovo mėnesį sulaukė Antanas Gustaitis  (111.12)   ir   Pulgis   Andriušis (111.18). A. Gustaitį paminėjome pereitame numeryje, P. Andriušį paminime šiame numeryje.

—    Taip pat 60 metų amžiaus balandžio 29 pasiekė ir rašytojas Benediktas Rutkūnas, kurio eilėraščių įdedame šian numerin. Ilgai užtrunkanti nesveikata buvo jį išjungusi iš mūsų literatūrinio gyvenimo, bet pastaruoju laiku jis vėl spausdina savo eiles periodikoje. B. Rutkūnas baigė Panevėžio gimnaziją (1926) ir studijavo Kaune germanistiką, o vėliau dėstė vokiečių kalbą gimnazijose (1930 - 37), pora metų buvo Lietuvių rašytojų draugijos reikalų vedėju, vėl grįžo į mokytojo darbą Kaune, Nurtingeno ir Sehw. Gmūndo lietuvių gimnazijose. Gausiai bendradarbiavo įvairioj periodikoj ir literatūros žurnaluose. Atskirai išleido novelių knygą "Nuodėmės" (1932) ir keturius eilėraščių rinkinius: Eilėraščiai marėse (1930), Versmės (1937), Gyvenimo tvanas (1940), Sparnus man meta paukštės (1947). Savo tradiciškai sklandžiose eilėse B. Rutkūnas daug vietos skiria gamtos įspūdžiams ir skelbia gyvenimo džiaugsmą.

—    Iš dailininkų kovo mėn. atšventė 60 metų sukaktį Vytautas K. Jonynas. Kitame numeryje apie jį bus atskirai.

—    Kovo 19 atšventė savo 60-tąjį gimtadienį Apolonija Sereikytė, Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų kongregacijos sesuo M. Augusta. Baigusi Ukmergės gimnaziją 1927, Vytauto D. universitete ji studijavo istoriją ir pedagogiką. Pasižymėjo kaip išskirtinai uoli visuomenininke: moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyboj buvo mergaičių reikalų vedėja, dirbo Naujosios Vaidilutės redakcijoj ir vėliau administracijoj, pirmininkavo studenčių ateitininkių Birutės draugovei, buvo išrinkta į VDU studentų atstovybę. Po studijų atsidėjo Lietuvių katalikių moterų draugijai, nuo 1932 būdama jos centro valdyboj ir eidama reikalų vedėjos pareigas. Įstojusi į vienuoles (1936) ir atlikusi noviciatą, vėl tęsė darbą šioj draugijoj, daug nusipelnydama jos veiklai išplėsti. Drauge 1933-40 buvo Katalikų Veikimo Centro vyr. valdyboj. 1943 atvykusi į JAV, visą laiką buvo kongregacijos vadovybėj. Nuo 1960 ligi pereitų metų kongregacijos vadovė (motina). Kad Putnamas išaugo gyvu lietuvišku židiniu, daug ji prisidėjo.

—    Balandžio 17 sulaukė 60 metų kompozitorius Jeronimas Kačinskas. Apie jį šiame numeryje atskirai rašo D. Lapinskas.

—    50 metų amžių kovo 9 prikopė dailininkė Birutė Gedviliene - Vilkutaitytė, baigusi grafiką Kauno meno mokykloj (1939), ir Paryžiuje profesoriaujantis dr. Algirdas J. Greimas, lietuviuose daugiausia žinomas iš savo straipsnių Metmenyse.

Rašytojuose. — "Draugo" romano konkurso šešioliktoji premija Čikagoj kovo 5 įteikta Pr. Naujokaičiui už romaną "žydinčios dienos". Patetišką žodį pasakė premijos laimėtojas, o koncertinę programą atliko solistė L. šukytė. Patersono LB apylinkė kaimynystėj gyvenančiam Pr. Naujokaičiui taip pat surengė pagerbimą kovo 12, kur jo kūrybą aptarė P. Jurkus.

—    Čikagoj vasario 25 jūrų skautų korporacija Gintaras surengė poezijos vakarą. Savo kūrybos skaitė L. Sutema, D. Šukelytė ir J. Blekai-tis. VI. šlaito poeziją deklamavo L. Barauskas.
—    Lietuvoj išleista J. Tysliavos poezijos rinktinė "Nemuno rankose" (253 psl.). Įvadiniame straipsnyje J. Tysliavos kūrybą aptaria V. Galinis. "Literatūra ir menas" šios rinktinės recenzijoj pastebi: "Juozas Tysliava grįžo. .. Grįžta ir kiti — Jurgis Baltrušaitis, Jurgis Savickis. Be abejo, ateis laikas ir Vydūnui, ir Faustui Kiršai, ir Kleopui Jurgelioniui, ir Ignui Šeiniui..."

—    B. Armonienės iš Sibiro atsiminimai, surašyti A. Nasvyčio, pereitų metų pabaigoj pasirodė ir vokiečių kalba — Lass die Tränen in Moskau. Išleido Müncheno leidykla Ehrenwirt Verlag.

Teatraluose. — Čikagos scenos darbuotojų sąjunga kovo 18-19 Jaunimo Centre statė A. Landsbergio vienaveiksmius "Barzdą" ir "Sudiev, mano karaliau". Pirmąjį režisavo Algimantas Dikinis, antrąjį — B. Pūkelevičiūtė. "Barzdoje" vaidino Z. Kevalaitytė - Visockienė, R. Stravinskaitė, L. Barauskas, Arvydas Dikinis, E. Radvila ir K. Veselka. "Sudiev, mano karaliau" vaidino M. Lemešytė - Dikinienė ir Alg. Dikinis. Pastarasis vienaveiksmis bus išspausdintas kitame mūsų žurnalo numeryje.

—    Alvudo vaikų teatras Čikagoj kovo 12 Jaunimo Centre vaidino V. Frankienės keturių veiksmų muzikinę pasaką "Karalaitė Teisutė" (muzika J. Bertulio). Režisavo A. Brinką.

Muzikuose. — "Laiškų lietuviams" pravestą lietuviškų mišių konkursą laimėjo kompozitorius Bronius Budriūnas. Premijuotos mišios pavadintos "Garbė Viešpačiui". Jury komisija: pirm. J. Žilevičius, A. Stephens, B. Chomskis, D. Šimutis jr. ir P. Armonas. Konkursui buvo gauti keturi veikalai.

—    Lilija šukytė koncertavo Čikagoj kovo 5 "Draugo" romano premijos įteikimo iškilmėse. Be trejeto arijų, padainavo Schuberto, Poulenc, J. Gruodžio, VI. Jakubėno ir B. Mar-kaičio dainų.

—    Smuikininkų I. Vasyliūno bei kun. V. Valkavičiaus ir pianisto V. Vasyliūno trio turėjo koncertus kovo 11 Čikagoj ("Laiškų lietuviams" vakare) ir kovo 12 Clevelande.
—    Pianisto A. Kuprevičiaus metinis rečitalis Cleveland Music School Settlement salėj įvyko kovo 14. Programą sudarė Brahmso ir Chopino kūriniai.

—    Čikagos lietuvių opera kovo 19 surengė 8 dainininkų koncertą, kuriuo atsisveikinta su iš Čikagos išvykstančiu muzikos mokytoju D. Onofrei, pas kurį mokėsi daug lietuvių. Koncerte dainavo D. Stankaitytė, J. šalnienė, S. Baras, S. Wicik, J. Savrimavičius, A. Brazis, A. Grigas ir V. Radys.

—    Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos choras kovo 5 surengė koncertą paminėti savo 25 metų sukakčiai. Programos pirmojoj daly buvo liaudies dainos, "Pilėnų" ir "Gražinos" operų ištraukos ir St. Šimkaus kantata "Atsisveikinimas su tėvyne". Antrąją programos dalį sudarė Br. Budriūno kūriniai: "O, Nemune", "Mano protėvių žemė" ir kantata "Tėviškės namai". Tarp choro vedėjų buvo G. Gražytė, A. šlapelis, J. Ąžuolaitis, A. Skridulis, J. Strolia, nuo 1953 chorui vadovauja kompozitorius Br. Budriūnas. Pirmoji choro pirmininkė — Br. Starkienė, dabar jau dešimt metų pirmininkauja Algis Raulinaitis. Choro dalyvių apie 80.

—    Amerikiečių įvairių religinės muzikos krypčių koncerte New Yorke Carnegie Hall vasario 5, pačiam autoriui diriguojant chorą, buvo atliktos ištraukos iš B. Markaičio, SJ, Bendruomenės mišių.

—    Toronto Prisikėlimo bažnyčioj kovo 19 surengtas religinės muzikos koncertas, dalyvaujant parapijos chorui (vadovas kun. B. Jurkšas) ir CBC orkestrui. Programoj buvo E. Tittelio Mišios, Haendelio Aleliuja ir kt.

Dailininkuose.
Bostone kovo 4-12 LTS namuose vyko Vytauto Igno tapybos ir grafikos darbų (apie 50) paroda, surengta Bostono lietuvių kultūros klubo. Atidaryme V. Igno kūrybą apibūdino V. Vizgirda.

—    Čikagoj kovo 5 - balandžio 6 Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje savo akvarelinę tapybą rodė Edvardas Valaitis. Buvo išstatyta 16 ak varelių, daugiausia vaizduojančių Čikagą ir jos apylinkes.

—    South Naples, Floridoj, The Naples Art Gallery kovo 6-11 buvo išstatęs savo 20 naujausių kūrinių Antanas J. Vaikšnoras.

—    Toronte Prisikėlimo parap. patalpose tapybos ir skulptūros darbus Romualdas Juknevičius rodė vasario pabaigoj, o Halinos žmuidzinienės tapybos darbų paroda vyko 111.18 -IV.2 (pirmoji jos paroda Kanadoj). Tęsdanas savo parodas, iš Australijos atvykęs L. Urbonas rodė savo kūrinius W and W galerijoj III.26 - IV.l.

—    Buenos Aires, Argentinoj, kovo mėn. surengė savo pirmąją abstraktinės tapybos darbų parodą Ingrida Suokaitė, pernai meno studijas baigusi Vokietijoj.

—    Religinio meno parodą New Yorke, Maspetho lietuvių parapijos salėj vasario 25-26 surengė Lietuvių moterų klubų federacija. Su savo įvairiais kūriniais parodoj dalyvavo A. Elskus, B. Gedvilienė, V. Ignas, R. Ingelevičienė, V. K. Jonynas, P. Jurkus, EI. Kepalaitė, V. Kašubą, V. Krištolaitytė, E. Kulber, A. Merker-Vitkauskaitė, I. Pacevičiūtė, A. Peldavičiūtė, V. Raulinaitis, J. Rūtenis ir R. Viesulas. 16 dailininkų buvo išstatę 53 skulptūros, vitražų, tapybos, grafikos darbus. Iniciatyva graži, bet lokališkai kukli.

—    New Yorke kovo 5 vyko D. L. K. Birutės draugijos surengta lietuvių moterų dailininkių paroda, sutelkusi 17 dalyvių: R. Ingelevičienė, A. Kašubienė, E. Kepalaitė, V. Krištolaitytė, A. Peldavičiūtė, E. Urbaitytė, L. židonytė ir kt.

—    Dailininkų grupės Dailės (ankstesnio Jaunųjų dailininkų klubo) paroda Čikagoje Čiurlionio galerijoj vyko kovo 18-26. Dalyvavo 15 dailininkų su 60 darbų.

—    Čikagos meno institute kovo 3 atidarytoj 70-tojoj Čikagoj ir apylinkėj gyvenančių dailininkų parodoj iš lietuvių dalyvauja K. Varnelis su "op art" kompozicija X 3. Parodai buvo pristatyta apie 1500 kūrinių, iš kurių jury komisija atrinko 75.

—    Ottawoje vykstančioje Kanados grafikų draugijos parodoje, kuriai jury komisija atrinko 110 kūrinių, išstatytas T. Valiaus kūrinys "Paskutinis rytas".

—    Adolfas Valeška sukūrė mozaikas Marquette Parko lietuvių bažnyčiai.

—    Pablo Cassais 90 metų sukakties proga Grossman leidykla išleido jo senatvės nuotraukų albumą iš Vyto Valaičio darytų šio pasaulinio garso čelisto nuotraukų.

—    Clevelande Stefos ir Vytauto Gedgaudų vadovauta Gallery International kovo 3 užsidarė. Per trejus metus joj buvo suruoštos 24 parodos, jų tarpe 11 lietuvių dailininkų. Tikrai gaila, kad ši lietuvių meno galerija nutraukė savo veiklą.

—    Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje kovo 13 pradėti šešių savaičių meno kursai, kurių trijose grupėse dėstė J. Mikelevičius, K. Bulotaitė ir Alv. Bičiūnas.

Jaunime. — šv. Antano gimnazijoj lietuviškai dvasiai gaivinti į-vairiomis progomis rengiami minėjimai, pasikviečiant meninių pajėgų. Šiais mokslo metais koncertavo smuikininkas I. Vasyliūnas, solistai A. Vedeckaitė, St. Liepas, D. Mongirdaitė, pianistė J. Rajauskaitė.

—    Akademikių Skaučių draugovės centro valdyba 1967 sudaryta Kalifornijoj: pirm. M. Naujokaitytė, Gr. Prušinskaitė, I. Paštokienė ir ž. Gimbutaitė.

Iš visur.
— Čikagoj Jaunimo Centre vasario 26 atidarytas Lietuvių Foto Archyvas. Jis įsteigtas Algimanto Kezio, SJ, iniciatyva. Archyvo globoj jau yra per 500 negatyvų, turinčių istorinės reikšmės. Taip pat renkamos ir spalvotos skaidrės, ypatingai kreipiant dėmesį į lietuvių dailininkų darbus. Archyvo atidaryme parodyti skaidrėmis A. Valeškos, Br. Jameikienės ir J. Daugvilos sukurti vitražai.

— Laiškų Lietuviams metiniame parengime Čikagoj kovo 11 programą sudarė lietuviškų mišių premijos įteikimas Br. Budriūnui, I. Vasyliūno, kun. V. Valkavičiaus ir V. Vasyliūno kamerinės muzikos trio, B. Pūkelevičiūtės atlikta Milašiaus poezijos deklamacija.

—    Moters žurnalo redagavimą nuo 1967 perėmė Z. Daugvainienė ir N. Kulpavičienė, kurioms talkina redakcinė kolegija. Ligi pereitų metų redagavo I. Matusevičiūtė.

—    Los Angeles vasario 26 surengtas pagerbimas L. Valiukui už jo nuopelnus, rūpinantis JAV kongreso priimta rezoliucija Baltijos valstybių reikalu. Rezoliucijos reikšmę išanalizavo dr. J. Jurkūnas, o L. Valiuko nuopelnus įvertino J. Gliaudą.

—    Australijos LB krašto naują valdybą sudaro: pirm. S. Narušis, E. Kulakauskas, V. Skrinska, K. Kavaliauskas (narys kultūros reikalams ir Kultūros tarybos pirm.), P. Pullinen (jaunimo reikalams), V. Patašius ir V. Jaras.

—    Londone kovo 4-5 įvyko Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 20-tasis atstovų suvažiavimas. Iš 13 skyrių dalyvavo 16 atstovų, kurie atstovavo 507 nariams.

—    Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdybą 1967 sudaro: pirm. H. Brazaitis, E. Lenkauskas, J. Skrinska, A. Martus ir V. Ramanauskas, šis gydytojų vienetas, kasmet skirdamas 1000 dol. kultūrinę premiją, pirmauja tarp kitų lietuvių gydytoju.

—    Nuo 1957 vasaros metu Ford-hamo univ. dėstoma lietuvių  kalba.
Šiais metais bus dėstoma lietuvių kalba, lietuvių literatūra ir kultūros istorija. Dėstytojais pakviesti prof. A. Salys, prof. J. Puzinas, prof. A. Vasys, dr. K. Ostrauskas, St. Barzdukas ir kt. Kursams vadovauja prof. VI. Jaskevičius, SJ. Semestras prasidės liepos mėn. pradžioje. Už kursą  studentas gauna 4  kreditus.

—    Pedagoginiame lituanistikos institute neakivaizdinį kursą ima kelios dešimtys studentų. Studijas galima pradėti bet kada ir bet kurioje vietoje gyvenant. Instituto adresas: P. L. Institutas, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 111. 60636.

—    Vytautas Bielajus 25 metus anglų kalba leidžia ir redaguoja Viltį, etnografijos ir tautinių šokių žurnalą. Jame telpa daug lituanistinės medžiagos. Daugiau negu dviejuose šimtuose JAV ir Kanados universitetų Bielajus yra dėstęs lietuvių ir kitų tautų tautinius šokius. Vasario 4 Los Angeles lietuviai jam suruošė pagerbimą.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai