Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Aną kartą minėta, kad Romoje kovo 4 buvo patvirtintas naujas mišiolo lietuviškas vertimas, atsivežtas vysk. J. Matulaičio - Labuko. Tačiau jame tėra sekmadienių ir kai kurių švenčių mišios. Dar prieš atvykstant į Romą vysk. J. Matulaičiui - Labukui, buvo pateiktas Vatikano Šv. Liturgijos konstitucija vykdančiai komisijai pilnas kasdieninio mišiolo vertimas, paruoštas Čikagos lietuvių jėzuitų, ir vysk. V. Brizgio prašymas jį patvirtinti. Kovo 16 ši komisija pranešė (prot. nr. A 193/67), kad ir šis pilnas mišiolo vertimas patvirtintas ir leidžiamas spausdinti. Nekintamose mišių dalyse privalo būti vartojamas vienodas lietuviškas vertimas ir Lietuvoje, ir už Lietuvos. Patvirtintas ir vad. kanono dalies lietuviškas vertimas, kuris iki šiol buvo kunigo skaitomas tik lotyniškai.

Mirtys. — Toledo kovo 17 mirė mokytoja Jadvyga Jucaitienė, chemijos profesoriaus Pr. Jucaičio žmona.

—    Bostone kovo 27 mirė teatro dailininkas Viktoras Andriušis. Buvo gimęs 1908. Baigęs Kauno meno mokyklą 1931, dirbo Kauno valstybiniame teatre ligi 1944 pasitraukimo nuo bolševikų. Buvo sukūręs dekoracijų dramai, operai ir baletui — Marijai Stuart, Šykštuoliui, Pigmalionui, Sužadėtinei, Čičinskui, Traviatai, Sevilijos kirpėjui (Lietuvoj ir Vokietijoj). Bostone sukūrė eilę dekoracijų vietiniams vaidinimams. Be dekoracijų, paliko ir tapybos darbų.

—    Baltimorėj balandžio 4 mirė senųjų išeivių rašytojas Jonas šliburis, sulaukęs 84 amžiaus metų. Rašė apysakaičių periodikoj ir atskirai išleido jų trejetą rinkinių (1907-08).

—    Beverly Shores, Ind., balandžio 8 mirė pulkininkas Vladas Grudzinskas. Buvo gimęs 1895 Marijampolėj. Nuo 1920 buvo Lietuvos kariuomenės intendantu, išėjęs atsargon — "Maisto" direktoriumi. 1941 laikinojoj vyriausybėj — maitinimo valdytojas. Vietinę Rinktinę likviduojant, 1944 buvo nacių suimtas ir kalintas Stutthofe. Prieš pora metų iš Lietuvos atvyko į JAV.

—    Toronte balandžio 9 mirė lituanistė Izabele Matusevičiūte. Buvo gimusi 1906.XII.7 Lankeliškių par., Vilkaviškio aps. 1933 baigusi lituanistikos studijas Vytauto D. universitete, mokytojavo Lazdijų ir Kybartų gimnazijose, o 1937-40 studijas gilino Berlyno univ. 1941 - 44 dirbo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoj. Atvykusi Kanadon, pasižymėjo pedagoginiu ir visuomeniniu darbu. 1953-57 vadovavo Toronto aukštiesiems lituanistiniams kursams, 1961-63 dėstė lietuvių kalbą Toronte pedagoginiuose lituanistikos kursuose naujiems lietuvių kalbos mokytojams parengti. 1952-62 buvo Kanados LB krašto taryboj, 1953-60 vadovavo Kanados LB kultūros fondui. Nuo 1957 ligi pereitų metų redagavo "Moterį". Nuo gimnazijos laikų priklausė ateitininkams, universitete buvo "Šatrijos" narė. Būdama "Naujosios vaidilutes" redakcijoj, šio žurnalo vardu 1930 Kaune suorganizavo pirmą moterų literatūros vakarą.

—    Rygoj mirė muzikas Antanas Norvaiša, ilgametis muzikos mokytojas Kauno "Aušros" mergaičių gimnazijoj, vėliau dėstęs Vilniaus ir Rygos konservatorijose.

—    Lietuvoj kovo 17 mirė Kauno medicinos instituto docentas Arturas Jurgutis (g. 1909), kovo 30 — sovietinis kultūros ministras Juozas Banaitis (g. 1908).

Sukaktys. — 90 metų amžiaus balandžio 5 sulaukė Bostone gyvenąs inž. Vladas Sirutavičius. Jis yra pasižymėjęs iniciatyva lietuviškosios pramonės kūrime ir veikla veikia socialdemokratuose (nuo 1898). Steigiamojo seimo narys socialdemokratų frakcijoj. Vokietijoj priklausė Vliko planavimo komisijai ir vadovavo pramonės ir amatų skyriui. Nuo 1950 gyvena Bostone.

—    75 metų amžiaus kovo 27 sulaukė operos solistas Jonas Būtėnas. 1909-23 jis gyveno JAV, dirbdamas, mokydamasis ir organizuodamas chorus. 1923 iš JAV išvyko Italijon mokytis dainavimo. 1928-44 dainavo Kauno valstybinėj operoj. Nuo 1950 Čikagoj turėjo dainavimo studiją. Šiuo metu yra ligonis.

—    To paties 75 metų amžiaus balandžio 12 sulaukė mokytojas Antanas Giedraitis, vaikų rašytojas A. Giedriaus slapyvardžiu. Nepriklausomoj Lietuvoj jis ilgiausiai (1924-38) buvo Raseinių aps. pradžios mokyklų inspektoriumi. Vokietijoj 1952-54 Vasario 16 gimnazijos direktorius. Nuo 1956 gyvena JAV. 1920-24 jis leido ir redagavo vaikams "žiburėlį", 1925-31 — "Saulutę". Išleido per 20 įvairių vaikams skirtų knygų, pasakų, apsakymėlių ir kt. Paskutinieji jo leidiniai: Pasakėčios (1959), Lukšiųjai (1959), pasakų rinkinys Užburti keliai (1961), vaikams apysaka Murklys (1962).

— 60 metų amžiaus sulaukusiam vilniečiui visuomenininkui Valerijonui Šimkui, nuo šių metų "Laisvosios Lietuvos" leidėjui, Čikagoj IV.23 surengtas viešas pagerbimas. Šia proga jis paskyrė 1000 dolerių parašyti romanui iš lietuvių partizanų gyvenimo.

Teatraluose. — Šį pavasarį mūsų sceną dominavo A. Landsbergio veikalai: Čikagoj III.18-19 vaidinta "Sudiev, mano karaliau" ir "Barzda", Bostone IV.l — "Sudiev, mano karaliau", Los Angeles IV.15 — "Penki stulpai turgaus aikštėje", New Yorke IV.29 — "Barzda".

—    Bostone IV.l vaidinta J. Giraudoux "Apolonas iš Belako" ir A. Landsbergio "Sudiev, mano karaliau" (vaidino K. Barūnas ir G. Karosaitė). Režisierė B. Kerbelienė šiems dviem vienveiksmiams buvo sutelkusi daugiausia jaunimą.

—    Los Angeles Lietuvių dramos sambūris IV.15 vaidino A. Landsbergio dramą "Penki stulpai turgaus aikštėje". Dramą surežisavo D. Mackialienė. B. Railos žodžiais, režisierės pastangos iš mėgėjų medžiagos "sulipdyti spektaklį buvo herojiškos, gana išradingos ir pusėtinai sėkmingos" (Dirva, 1967.IV.21).

—    Čikagoje IV.15-16 Hamiltono lietuvių dramos teatras Aukuras suvaidino J. Griniaus "Gulbes giesmę". Pagrindinius vaidmenis vaidino: E. Dauguvietyte — karalienę Boną, A. žilvytienė — Barborą Radvilaitę, A. Stasevičius — Žygimantą Augustą, K. Bungarda — Radvilą Rudąjį, V. Panavas — vysk. Maciejevskį ir t.t.

—    New Yorko lietuvių teatras IV. 29 suvaidino du vienaveiksmius: K. Ostrausko "Pypkę" ir A. Landsbergio "Barzdą". Pirmąjį vienaveiksmį režisavo D. Juknevičiūte, antrąjį —
Vyt. Valiukas; dailininkai R. Viesulas (pirmojo) ir Alb. Elskus (antrojo). "Pypkėje" vaidino: D. Juknevičiūtė, K. Vasiliauskas ir Vyt. Valiukas, "Barzdoje" — D. Juknevičiūtė, A. Uknevičiūtė, K. Vasiliauskas, P. Sandanavičius, E. Vaičiulis ir Vyt. Valiukas.

Muzikuose. — New Yorko Metropolitan operoje kovo 17 įvyko H. D. Levy operos "Mourning becomes Electra" (pagal E. O'Neillio to paties vardo dramą) premjera. Joje savo pirmą didesnį vaidmenį (Hellen Niles) dainavo ir L. šukytė, todėl susilaukė savo pavardės paminėjimo ir tos operos recenzijose.

—    Solistų koncertai: D. Stankaitytė ir St. Baras IV.l koncertavo Filadelfijoje, P. Bičkienė IV.8 — Rochesteryje, N. Linkevičiūtė IV.22 — New Yorke, Ant. Pavasaris IV.22 — Los Angeles, P. Bičkienė IV.23 — Rockforde.

—    Chorų ir ansamblių koncertai: Toronto studenčių choras (vad. kun. Br. Jurkšas) IV.l gastroliavo Montrealyje; New Yorko vyrų oktetas (vadovas A. Mrozinskas) IV.8 koncertavo Čikagoj ir IV.9 Toronte; New Yorko operetės metiniame koncerte IV.15 programą atliko operetės moterų choras (vad. M. Cibas) ir Hartfordo "Aido" choras (vad. J. Petkaitis); develando vyrų oktetas (vad. R. Babickas) IV.15 surengė savo koncertą su soliste N. Aukštuoliene; Montrealio Aušros Vartų parapijos choras savo koncertą turėjo IV.15, programoj buvo ir solistai A. Paškevičienė ir A. Keblys; Baltimorėj IV. 22 gastroliavo Rūtos ansamblis su solistu L. Stuku, moterų šešetuku ir ketvertuku; Detroite IV. 23 įvyko bendras Toronto lietuvių choro Varpo ir ukrainiečių choro Trembita koncertas.

—    D. Lapinsko naują dainų ciklą "Ainių dainos" Čikagoj IV.29 Santaros - Šviesos surengtame koncerte pirmą kartą atliko A. Stempužienė.

—    Čelistas Mykolas Saulius jau 15 metų groja Denverio (Colorado) simfoniniame orkestre. Šio orkestro koncertuose IV.10-11 buvo atžymėta jo sukaktis koncerto programoj ir įteiktas medalis. Sukaktį paminėjo "The Denver Post" (1967.IV.12) ir kt.

—    Londone, Wigmore Hall, IV.18 savo rečitalį turėjo pianistas Antanas Smetona. Koncertą globojo D. Britanijos Lietuvių Sąjunga.
 
—    Eostono konservatorijoj IV. 12-15 statytoj C. M. Von Weber operoj "Der Freischutz" Agatos vaidmenį dainavo Violeta Balčiūniene - čižauskaite. Gavusi bakelaureatą St. Mary of Woods kolegijoj (1965) ir vėliau įsigijusi magistro laipsnį Florencijoj, ji dar gilina studijas Bostono konservatorijoj.

—    Toronto "Varpo" choro dirigentės pareigas iš St. Gailevičiaus perėmė Dalia Skrinskaite. Ji yra baigusi Toronto konservatoriją ir Toronto universitete įsigijusi muzikos bakalaureatą. Mokytojauja Toronto Bickford Park gimnazijoj ir vadovauja tos gimnazijos mokinių chorui.

—    PLB valdyba paskelbė lietuviškų tautinių giesmių tekstų konkursą paminėti Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukakčiai. Kūriniai pri-siųstini ligi 1967.VII.31 per J. Stempužį (4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121). Už premijuotą tekstą suaugusiųjų chorui paskirta 150 dol., mokyklų chorų — 100 dol. Jury komisija: A. Augustinavičienė, V. Kavaliūnas ir J. Stempužis.

Rašytojuose. — Čikagoj IV. 9 studentų ateitininkų meno draugija Šatrija surengė A. Maceinos kūrybos popietę, kurioj kun. dr. A. Baltinis analizavo A. Maceiną kaip filosofą, kun. V. Bagdanavičius aptarė "Dievo avinėlio" teologines problemas, A. Liulevičienė nagrinėjo "Gruodo" poeziją. A. Maceinos - Jas-manto poezijos paskaitė Z. Kevalaitytė - Visockienė ir A. Dikinis.

—    VI. Ramojaus knygos "Kritusieji už laisvę" pristatyme Čikagoj IV. 7 ją aptarė A. Baronas. Iš pačios knygos ir partizaninės M. Vilties poezijos paskaitė J. Kelečius.

—    Vašingtone IV.23 surengta J. Aisčio poezijos popietė paminėti 40 metų sukakčiai nuo jo pirmo eilėraščio. J. Aisčio kūrybą apibūdino A. Vaičiulaitis, iš jos paskaitė H. Kačinskas, be to, jaunieji — V. Aistytė, D. Vaičiulaitytė ir T. Vasaitis. žodį tarė ir pats J. Aistis, paskaitydamas ir savo naujausios kūrybos.

—    Dr. Birutė Ciplijauskaitė, dėstanti ispanų literatūrą Wisconsin universitete, gavo Guggenheimo stipendiją 1967-68 metams, kuriuos praleis Ispanijoj, rengdama Luis de Gongoros sonetų leidinį. Pernai ji ispaniškai išleido veikalą "EI poetą y la poesia".

—    Dr. V. Vyčinas pernai paskelbė veikalą "Greatness and Philosophy", kuriame analizuoja filosofinio mąstymo mitinius pagrindus. Šį veikalą išleido olandų leidykla M. Nijhoff. 294 psl. Kaina 34.75 guldenai (apie 8 dol.).

Dailininkuose. — Alfonso Dargio darbų paroda atidaryta Čikagoj Standard Federal Savings patalpose balandžio 8 ir truks ligi gegužės mėn. pabaigos. Buvo išstatyta 22 naujausi aliejinės tapybos darbai. Parodos atidaryme kalbėjo A. Valeška.

—    Valentino Ramonio - Ramonaičio, jaunųjų dailininkų grupės Dailės pirmininko, pirmoji individuali paroda vyko Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje IV.16 - V.6. Rodyta 20 darbų.

—    Detroite IV.9-16 S. Kvietienė rodė savo tapybos ir S. Petravičie-nė keramikos darbus; IV.30 - V.7 vyko L. Urbono paroda.

—    Los Angeles IV.9 P. Lukas surengė atsisveikinimo parodą, prieš išvykdamas Indijon dėstyti dailės institute.

—    Kanadoj jaunieji dailininkai R. Astrauskas, K. Gužas ir J. Gatavec-kas rodė savo darbus Hamiltone IV. 2, Toronte — IV.13-23.

—    Europoje Paryžiaus Zunini galerijoj 111.16-31 savo tapybos darbus buvo išstatęs E. Budrys (iš Švedijos), Lježe (Belgijoj) 111.18-30 vyko A. Mončio skulptūros darbų paroda, kurią surengė Valonijos intelektualinės ir meninės pažangos draugija.

—    Australijoj, Adelaidėj M. An-derson galerijoj 11.22 - ni.9 vyko Leono žygo tapybos paroda, palankaus įvertinimo susilaukusi vietos australų spaudoj. Tai buvo jo trečioji individualinė paroda.

—    Vaclovas Ratas iš Sydney priimtas į International Graphic Art Society, kuri telkia apie 350 narių ir šiuo metu savo centrą turi JAV.

—    Australijos LB išleido V. Rato redaguotą leidinį Eleven Lithuanian Artists in Australia, kurioj duodama 11 dailininkų po 3 kūrinių reprodukcijas. Plačiau vėliau.
Jaunime. — Kanadoj, Londone, Ont., įkurtas jaunimo ansamblis, kuriam vadovauja kun. B. Pacevičius.

—    Iz. Motekaitienes dainavimo studija Čikagoj IV.1-2 surengė savo mokinių pasirodymą. Programą sudarė dvi vienveiksmės operos: Me-notti "Telefonas" ir Barabo "Laimės žaismas", be to, kaukių baliaus scena iš "Pikų damos". Pasirodė E. Bradūnaitė, V. Nakas, J. Aleksiūnas, L. ir V. Bačinskaitės, D. Ba-jalytė, B. Balčiauskaitė, A. Gylytė, L. Underytė.

—    Illinois universiteto šimtmečio penkių dienų poezijos festivalyje lietuvių poezijos atstovavimą IV.15 suorganizavo Mirga Pakalniškytė. Valandą trukusioj programoj paskaityta (lietuviškai ir vertime) Putino, Brazdžionio, Aisčio, Radausko, Bradūno, Mačernio, Nykos - Niliūno ir Nagio eilėraščių, be to, kanklėmis pritariant, padainuota lietuvių liaudies dainų.

—    Čikagos   studentų   ateitininkų IV.16 surengtame simpoziume apie kūrybą kaip moderniojo žmogaus ieškojimą dalyvavo muzikas B. Chomskis, dail. A. Kurauskas ir poetas K. Bradūnas.

Iš visur. — Hamiltone IV.l įvyko Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas. Dalyvių buvo per 40. Programoj buvo dvi paskaitos: V. Anskytės apie naujus kelius skaitymo mokyme, V. Matulaičio — apie skaidres kaip mokymo priemonę. Jaunimo tautinio auklėjimo klausimu simpoziumui vadovavo K. Mileris, o dalyvavo L. Tamošauskas, V. Tamulaitytė, K. Batūra, J. Pleinys ir V. Kolyčius. Suvažiavimui pirmininkavo J. Mikšys ir Br. Lukoševičienė.

—    St. Šalkauskio 25 metų mirties sukakties minėjimai buvo tęsiami ir šiais metais, kur pernai nebuvo surengti. Filadelfijoj tai padaryta II. 26, Bostone 111.12, Toronte IV.9. Visur rengė ateitininkai, bet minėjimai sutraukė ir plačiosios visuomenės. Paskaitas skaitė dr. J. Girnius. Minėjimais jungti ir su menine dalimi. Filadelfijoj programą sudarė A. Gaigalo parengtos deklamacijos (tarp kitų B. Brazdžionio ilgas kūrinys "šimtmečių žingsniai", atliktas grupės iš moksleivių, studentų ir sendraugių). Bostone čiurlienies kūrinių paskambino St. Rastonis, sesuo Jurgita (Saulaitytė) paskaitė savo poezijos, V. Balčiūnienė - čižauskaite padainavo dainų ir arijų. Toronte įvairią programą atliko ateitininkų jaunimas (savo poezijos paskaitė L. Švėgždaitė).

—    Katalikų radijo ir televizijos stočių vedėjų suvažiavime Čikagoj IV.5 Gabrieliaus žymeniu apdovanotas kun. K. Pugevičius už per Bal-timorės televiziją perduotą programą apie Sibiro lietuvaičių maldaknygę. Šios programos ruošime jam talkino Baltimorės studentai ateitininkai, ypač E. Radžius, V. Svotelytė, V. Noreikaitė. Kun. K. Pugevičius du metai yra Baltimorės arkivyskupijos televizijų programos direktorius.

—    Lietuvių katalikų susivienijimo organas Garsas šį mėnesį mini 50 metų sukaktį. Jį redagavo J. Kaupas, L. Šimutis ir nuo 1926 M. Zujus.

—    Et. Sirutis Kolumbijoj iš konsulo pakeltas Lietuvos generaliniu konsulu. — Dr. J. Bielskis, Lietuvos generalinis garbės konsulas Los Angeles,  išrinktas tame mieste reziduokonsulinio korpuso antruoju vicedekanu.

— Algis Kabaila Australijoj N.S. W. universitete įsigijo filosofijos daktaro laipsnį iš statybos inžinerijos. Doktoratui pasirengė, tame pat universitete dėstydamas. Jis šiuo metu yra ir Australijos LB krašto tarybos pirmininkas.

Šimtas "Technikos žodžių"

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų žurnalas atžymėjo savo 1966 liepos - rugpiūčio numerį, pasirodžiusį šių metų pradžioje, šimtuoju numeriu, žurnalas pradėtas leisti Čikagoje 1951 balandžio mėn. ir pasirodydavo kas mėnesį iki 1953 rugpiūčio mėn. Po pertraukos, pradedant 1954 vasario mėn., "T. ž." pasirodo jau kaip dvimėnesinis žurnalas. Pirmojoje redakcinėje kolegijoje buvo 12 asmenų; iš jų inžinieriai K. Kaunas ir G. J. Lazauskas tebėra dabartinėje šešių asmenų red. kolegijoje. Formaliai žurnalo leidėju pasirašo   ALIAS   Čikagos   skyrius.

Jungtinių numerių buvo nedaug, tad iš tikrųjų išleisti 96 žurnalo numeriai.
"Technikos žodis" atlieka svarbų vaidmenį mūsų architektų ir inžinierių organizacijoje, būdamas jungtimi tarp žmonių, pasklidusių keliuose kontinentuose. Čia ne tik skelbiamos žinios apie sąjungos skyrių ir jos pavienių narių veiklą, bet ir spausdinami lietuvių kalba techniški straipsniai, dažniausiai apie lietuvių atliktus ar dirbamus projektus, statybas bei tyrinėjimus. Dauguma tų darbų dirbama didesnėse firmose jų vardu, tad be "Technikos žodžio" tie darbai būtų užmiršti, kiek tatai liečia lietuvius. Kita sritis, kur "Technikos žodis" iki šiol buvo nepamainomas, tai lietuvių technologinių mokslo darbų, skelbiamų Amerikos ir kt. kraštų specialiuose žurnaluose, gana sistemingas registravimas. Tą darbą jau eilę metų atlieka daugiausia Donatas Šatas, žurnalas aptaria ir pavergtoje Lietuvoje pasirodančius techniškus žurnalus bei knygas.   

Pranciškonų spaustuvės personalas, atliekąs Aidų technikinį parengimą. Iš kairės į dešinę: Br. Viktoras Biveinis, T. Benvenutas Ramanauskas — administratorius, Vytautas Abromaitis, Kazys Brazauskas, Br. Jurgis Petkevičius, Br. Bonaventūra Jackovicz, T. Pranciškus Giedgaudas — spaustuvės vedėjas, Br. Didakas Pauliukaitis, Albina Žumbakienė, Teklė Galenskienė.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai