Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. SAULAITIS — SKAUTŲ PRIEŠAKYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuviškosios skautijos priešakin prieš pusmetį vieton E. Korzono atsistojo A. Saulaitis, pernai 60 metų sulaukęs didelis skautų veikėjas ir tylus visuomenininkas. Jo amžiaus sukaktis veik nejučiomis praėjo. Net ir skautiškoji spauda mažai terašė, gal dėl to, kad jis pats dalinai ją redaguoja. Tačiau naujosios pareigos vėl į jį kreipia visų dėmesį, kuriems rūpi lietuviškasis jaunimo auklėjimas mūsų organizacijose.

Antanas Saulaitis gimė 1906 rugsėjo 13 Meškuičių vis., Šiaulių aps. Baigė Šiaulių gimnaziją ir Vytauto D. universitete išėjo teisės mokslus. Lietuvoje dirbo vidaus reikalų ministerijoje, vyriausiame skautų štabe ir buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus reikalų vedėju ir generaliniu sekretorium. Atvykęs į JAV įsijungė į Lietuvių Bendruomenės organizavimą ir iki 1955 buvo organizacinio komiteto nariu.

Tačiau plačiausiai A. Saulaitis pasireiškė Lietuvių Skautų Sąjungoje. Įstojęs į skautų organizaciją 1920 Šiauliuose, jos eilėse tebėra ir šiandien. Pradėjęs paprastu skautuku, ėjo įvairias pareigas, iki praeitų metų pabaigoje, ateinantiems trims metams, buvo išrinktas Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi jos Pirmininku.

Jam tos pareigos nėra neįprastos, nes jis yra vienas iš tų, kurie   paruošė   dabartinę   sąjungos struktūrą Vokietijoje, atsikuriant lietuviams skautams, ir buvo ilgametis Pirmijos sekretorius.

Lietuvių Skautų Sąjungos vadovavimas perėjo į prityrusio skautininko rankas. Jo svarbiausias tikslas atstatyti Lietuvių Skautų Sąjungą į tikras skautavimo vėžes, iš kurių pasikeitusios gyvenimo sąlygos gal kiek ir buvo išvedusios. "Ne vaikai pasikeitė", sako naujasis Pirmijos pirmininkas, "bet gyvenimo sąlygos ir mes patys; ir to mes vis negalime ir nenorime suprasti. Skautybės idėja nėra pasenusi šiandien, lygiai taip pat, kaip kad jinai buvo aktuali savo pradžioje, bet ją reikia gerai suprasti ir tinkamai pritaikinti".

Skautininkas Saulaitis, be daugelio skautiškų kursų ir stovyklų, yra baigęs aukštuosius skautų vadovų Gilwell kursus 1934 Anglijoje, o 1947 Gilwell skautų vyčių vadovų kursus Vokietijoje ir turi gavęs teisę tokius kursus pats organizuoti. Daug stovyklavęs ir reprezentavęs lietuvius skautus tarptautinėse stovyklose, jis turi didelį patyrimą ir organizacinį sugebėjimą ruošiant skautų stovyklas. Jis vadovavo tokioms lietuvių skautų stovykloms, kaip Mittenwalde Vokietijoje (1948) ir Jubiliejinei stovyklai Cape Cod (1963), kur stovyklavo per tūkstantis skautų.

Bene svarbiausios pareigos, kurias skautuose A. Saulaitis ėjo, tai redagavimas "Skautų Aido" nuo 1929 iki 1940 su pusantrų metų pertrauka, šiuo metu jis jį vėl redaguoja, perėmęs prieš trejus metus. 1938, drauge su V. Kamantausku, išleido "Skiltininkų vadovėlį" (apie 700 psl.), 1939 A. Smetonos mintis skautams, 1939 ir 1940 paruošė skautiškus kalendorius. 1932 įsteigė ir vadovavo skautiškų knygų leidyklai Kaune.

Nepaprastai darbštus, visuomet geros nuotaikos, skautininkas Saulaitis nepriskiria sau jokių nuopelnų, nes viską, ką padaręs, atlikęs kaip skautas. Didžiausiu nuopelnu lietuviškai skautijai laiko tai, kad jam, savo laiku esant "Skautų Aido" redaktorium, pavykę asmeniškai iš Valstybės Prezidento gauti sutikimą skautišką spaudą išlaikyti laisvą nuo politinių srovių įtakos.

Dabartinis Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas A. Saulaitis yra vyresnysis skautininkas ir Lietuvių Skautų Sąjungos apdovanotas aukščiausiu sąjungos Geležinio Vilko ordinu.

šiuo metu A. Saulaitis su žmona gyvena Waterbury, Conn. Užaugino ir išmokslino sūnų Antaną, kuris yra jėzuitų ordino narys, ir dukrą Marytę, įstojusią į Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyną (vienuolinis jos vardas Jurgita) ir besireiškiančią poetine kūryba.

Ne be reikalo skautininkui A. Saulaičiui pagerbti Worcestery suruoštame   parengime   (1967.IV. 12) vienas iš skautiškų   sveikinimų skambėjo: "Linkime Jums daug sveikatos ir ištvermės. Jūs vienas iš nedaugelio mūsų vadovų, kuris mūsų neatsižadėjote ir neapvylėte". Jungiamės prie tų sveikinimų.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai