Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Iš visur. — JAV valstybes sekretorius Dean Rusk V.10 laišku pasveikino J. Kajecką, sukakus 10 metų, einant Lietuvos chargé d'affaires a. i. Vašingtone pareigas. Po sveikinimo žodžių laiške taip rašoma: During your many years in Washington you have distinguished yourself as a worthy representative of the Lithuanian people. Your untiring efforts on behalf of the Lithuanian cause have reflected a constant devotion to the aspirations of your countrymen for national independence and freedom.

Lituanistikos Instituto antrasis suvažiavimas įvyko Filadelfijoj V. 6-7. Dalyvavo 26 nariai ir apie tiek pat svečių. Suvažiavimas pradėtas L. I. prezidento dr. J. Balio žodžiu. Skaitytos šios paskaitos: dr. A. Salys — Vardo "Lietuva" kilme, kun. dr. V. Gidžiūnas — Žemaičių byla Konstancos susirinkime 1414-17, dr. K. R. Jurgėla — Naujoji literatūra apie 1863 m. sukilimą, dr. T. Remeikis — Tautos sąvoka dabartinėj sovietinėj filosofijoj ir sociologijoj, V. Trumpa — Amerikos interesai Baltijos jūroje XIX a. pradžioje.

—    Vysk. Pr. Brazys, MIC, Vokietijoj Bad Woerishofene įsteigė Lietuvių religini centrą, kuris rūpinsis šv. Rašto bei kitų liturginių tekstų vertimu į lietuvių kalbą, rengs naują lietuvišką katekizmą, nagrinės lietuvių religines, pastoracines ir kt. problemas, šiame darbe talkins kun. J. Duoba, MIC, ir T. dr. Klemensas žalalis, OFM.

—    Čikagos jėzuitų rezidencijoj balandžio 24 įkurtas Lietuvių informacijos centras (Lithuanian Information Center). Tikslas: rinkti žinias apie lietuvius ir lietuviškąją veiklą Amerikoje ir šia informacija aprūpinti visus, kuriems jos prireiks. Visos sutelktos žinios klasifikuojamos moderniomis klasifikacijos priemonėmis. Vadovauja T. Gintautas Sabataitis, SJ. V.13-14 surengtas informacijos seminaras, kuriame aštuonius pranešimus darė informacijos specialistai amerikiečiai, dirbantieji spaudoj ar televizijoj.

—    Putname V. 21 įvyko Matulaičio vardo senelių namo kertinio akmens pašventinimo iškilmės. Pašventinimą atliko prel. P. Juras.

—    Pabaltijo Moterų Taryba New
Yorke IV.30 atšventė savo veiklos 20 metų sukaktį. Minėjime dalyvavo ir tarptautinės moterų organizacijos GFWC pirmininkė C. L. Peirce. Tarybai pamečiui vadovauja vis kitos tautybės atstovė. Iš estės M. Jurma pirmininkės pareigas dabar perėmė  lietuvių   atstovė  G.   Žilionienė.

—    Kanados Katalikių lietuvių moterų draugijos suvažiavimas vyko Toronte IV.29-30. Dalyvavo apie 50 atstovių  iš  visų  skyrių.  Išklausyta dr. A. Šidlauskaitės paskaita apie moterų padėtį ir paskirtį. Draugijai pirmininkauja A. Sungailienė.

—    Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios sinodas vyko Vokietijoj, Bad Godesberge, IV.21-24. Nuo 50 parapiečių buvo siunčiamas vienas atstovas. Sinode atstovų dalyvavo 27, o 13 iš užjūrio balsavo korespondenciniu būdu. Vyriausios tarybos pirmininku išrinktas senjoras kun. A. Keleris, vicepirm. — kun. A. Trakis, garbės senjoru — kun. Ad. Gelžinius, vicesenjoru — kun. J. Urdzė. Sudaryta 25 asmenų vyriausia taryba: iš Kanados — kun. A. Žilinskas ir M. šulmistras, iš JAV — M. Nauburas, dr. A. Kelertas, J. Kasparaitis, K. Kikutis, V. Glažė, inž. E. Manomaitis, kun. dr. M. Kavolis, M. Purvinas, iš Australijos — J. Reisgys ir V. Zaikauskas, iš Anglijos — kun. A. Putcė ir E. Gložaitis, iš Vokietijos — kun. A. Gelžinius, kuri. J. Urdzė, kun. J. Stanaitis, M. Kilienė, A. Gintautas ,E. Žilius, J. Pareigis, M. Posingis, J. Rupkalvis, Fr. Skėrys ir Fr. šlenteris.

—    Illinois lietuvių gydytojų draugija kasmetinę 1000 dolerių kultūrinę premiją šiemet padalijo pusiau tarp Lietuvių operos ir lituanistinių mokyklų.

—    Prel. Pr. Juras iš Lawrence lietuvių šv. Pranciškaus parapijos klebono pareigų pasitraukė j poilsį. Nauju klebonu paskirtas kun. Petras Šakalys.

—    Vokietijos LB krašto valdybą sudaro pirmininkas inž. J. K. Valiūnas ir nariai V. Natkus, J. Barasas, Al. Grinienė ir stud. A. Lingė.

—    BATUN naujon valdybon iš lietuvių įeina prel. J. Balkūnas, S. Šimoliūnas ir N. Umbrazaitė.

—    Skautybės Kelio redaktorės pareigas perėmė Irena Regienė.

Mirtys.
— Lietuvoj kovo mėn. antroj pusėj mirė (palaidotas 111.22) prelatas Pranciškus Strakšas, baigdamas 92 amžiaus metus. Kunigu įšventintas 1901. Nuo 1928 jis buvo Panevėžio katedros klebonu ir rūpinosi jos statybos baigimu. Panevėžio vyskupijos kapitulos prelatas (archipresbyter), jis ilgą laiką ėjo kurijos oficiólo pareigas.

—    Lietuvoj balandžio 8 mirė prelatas Bernardas Sužiedėlis. Buvo gimęs 1888 Ulbinų k., Lydos aps. Kunigu    įšventintas    1912.    Ilgametis Žiežmarių klebonas ir dekanas, drauge turėjo oficiolo ir kitas pareigas Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Antros bolševikų okupacijos metu, išvežus vysk. T. Matulionį, kurį laiką ėjo vyskupijos administratoriaus pareigas, kol 1947 pats buvo suimtas ir išvežtas Rusijon. Grįžo be sveikatos 1956 ir kaip altarista gyveno Žiežmariuose.

—    Lietuvoj balandžio 12 mirė miškininkas Antanas Kvedaras, eidamas 80-tuosius amžiaus metus. Ilgametis miškų departamento eksploatacjios skyriaus referentas, bolševikinėj okupacijoj (nuo 1944) miškų pramones viceministras. 1950 suorganizavo Lietuvos miškų ūkio institutą ir jam vadovavo ligi pasitraukimo pensijon 1961.

—    Šiauliuose balandžio 23 mirė kun. Justinas Lapis, sulaukęs 83 amžiaus metų. Kunigu įšventintas 1907, jis vikaravo Šiauliuose nuo 1919, o nuo 1923 buvo ilgametis naujai įsteigtos Šv. Jurgio parapijos klebonas. Pasižymėjo visuomenine veikla, buvo Šiaulių miesto tarybos narys, ypač nusipelnęs labdaros organizavimu. Vokiečių okupacijos metu labai daug padėjo žydams.

—    Los Angeles gegužės 7 mirė mokytojas lituanistas Feliksas Kudirka. Buvo 65 metų amžiaus. Lietuvoj — ilgametis Telšių gimnazijos mokytojas, 1942-44 Raseinių gimnazijos direktorius. Ateitininkas, dalyvavo visuomeninėj veikloj ir talkino spaudos darbe. Lygino eilės leidinių lietuvių kalbą, Br. Kviklio "Mūsų Lietuvos" II ir III tomų kalbos taisytojas.

—    New Yorke gegužės 22 mirė dr, Justinas Petkevičius, eidamas 47-tuosius amžiaus metus. Teisių mokslus baigė Vilniaus univ. 1942, daktaro laipsnį įsigijo Tūbingeno univ. 1948. Vienas iš šviesos sambūrio kūrėjų ir vyr. valdybos ilgametis narys.

—    Syracuse, N. Y., gegužės 25 mirė gen. štabo pulkininkas leitenantas Aleksandras Andriušaitis. Buvo gims 1900. Karo mokyklą baigė 1923. Prahos gen. štabo akademiją — 1930. Nacių kalintas Stutthofe. JAV nuo 1951 dėstė rusų kalbą Syracuse univ. Taktikos ir kt. klausimais rašė karinėje spaudoje.

Rašytojuose.
— Lietuvių rašytojų draugijon naujais nariais ko-respondencinio balsavimo keliu priimti: C. Grincevičius, N. Jankutė, D. Sadūnaitė (visi gavo po 42 balsus),
K. Almenas (41), R. Sealey (40), Pr. Lembertas (31) ir A. Mironas (27).

—    A. Landsbergis skaitė savo kūrinius Hartfordo Jaunųjų Moterų Ratelio V. 6 surengtame literatūros ir meno (buvo rodomi V. Krištolaity-tės 15 dailės darbų) vakare.

—    Bostono lietuvių kultūros klubo V. 27 surengtame literatūros vakare savo kūrinius skaitė dr. K. Ostrauskas ir St. Santvaras. Iš A Mackaus kūrybos ir V. Krėvės "Gilšę" paskaitė D. Juknevičiūtė. Vakaras bu vo skirtas pagerbti Antaną Gustaitį 60 metų sukakties proga, žodį apie jubiliatą tarė dr. J. Girnius.

—    "Draugo" premiją laimėjęs A. Barono romanas "Trečioji moteris" išparduotas. Buvo išleista 1200 egz.

Teatraluose.
— Bostono lietuvių dramos sambūris V.6 suvaidino Petro Vaičiūno 5 veiksmų pjesę Nuodėmingas angelas. Režisavo Al. Gustaitienė. Dekoracijas sukūrė V. Vizgirda. Gauti pakvietimai gastrolėms į New Yorką ir Filadelfiją.

—    Čikagoj V. 6-7 "teatras Avant-garde" pirmajame savo parengime pasirodė su trimis dalykais: A. de Saint Exupery "Mažasis Princas", J. C. van Itallie "America Hurrah" ir L. Ferlinghetti "Be protesto". Režisavo D. Lapinskas (jis sukūrė ir muziką) ir A. Giedraitis. Vaidino L. Barauskas, R. Stravinskaitė ir V. Demereckis, be to, šokėjai ir kt.

—    Čikagos šauliai dramos mėgėjai suvaidino žemaitės triveiksmę komediją "Trys mylimos". Režisavo A. Brinką.

—    Los Angeles V. 7 vaidinta K. Binkio vieno veiksmo komedija "Kai atsarga gėdą daro" ir anksčiau statytoji V. Braziulio komedija "Nebrendila" ("šnipė"). Režisavo J. Kaributas.

Dailininkuose.
— Henrikas Šalkauskas laimėjo 1000 dol. premiją už geriausią paveikslą Australijos Contemporary Art Society parodoje, vykusioj Melbourne Argus galeujoj. Premija paskirta V. 8 už kūrinį "Šventiškas peizažas" (Festive Landscape).

— Kęstučio Zapkaus tapybos darbų paroda vyko Čikagos Kazimir Gal-VTV IV.17 - V.27. Išstatyti 5 didelio formato ir 8 mažesni darbai.

—    Antanas Petrikonis rodė per 50 savo tapybos darbų Čiurlionio galerijoj V.6-14. Parodą surengė ALDS.

—    Chicago Savings and Loan Association patalpose V.7-14 vyko Vytauto Igno tapybos ir grafikos darbų paroda. Atidaryme V. Igno kūrybą aptarė Ad. Valeška. Parodą surengė jūrų skautų Gintaro korporacija.

—    Čikagoj "69" meno galerijoj V. 13-27 G. žumbakienė rodė emalio, H. Blyskis grafikos ir P. Aleksa skulptūros darbus.

—    Toronte akademikų draugija Prisikėlimo parapijos patalpose surengė Paryžiuje gyvenančio grafiko žibunto Mikšio darbų parodą IV.29-V.ll. Išstatyti 74 darbai: lino raižiniai, ofortai, ekslihrisai. 2. Mikšio kūrybą parodos atidaryme aptarė T. Valius.

—    Filadelfijos muziejuj vykusioj Craftsman '67 parodoj iš lietuvių dalyvavo Petras Vaškys su 27 keramikos darbais.

—    J. Pautienius Čiurlionio galerijoj V.27-30 surengtoj parodoj rodė apie 50 savo naujausių darbų. Parodą surengė ALDS.

—    P. Puzinas laimėjo pirmąją premiją New Yorko miesto metiniame meno festivalyje už paveikslą "Charlie's Residence". Premiją V.6 įteikė pats New Yorko burmistras. J. V. Lindsay.

—    Metodistų Auroroj, 111., religinio meno parodoj antrąją premiją laimėjo kazimierietė sesuo Merceda už paveikslą, vaizduojantį Kristaus prisikėlimą.

—    J. Gatavecko skulptūra įsigyta Kanados paviljonui 1967 pasaulinėj parodoj Montrealyje.

—    Australijoj, Sydney, El Dorado galerijoj IV.4-17 vyko Algirdo Šimkūno tapybos darbų paroda. Buvo   išstatyta   30   aliejinių   kūrinių.

Muzikuose.
— Pianisto Antano Smetonos koncertas Londone Wigmore Hall IV.18 susilaukė anglų spaudoj palankaus vertinimo: The Times savo recenziją baigė žodžiais: Throughout the recital one was impressed by his strong rhytmic sense and the excellence of his keyboard technique. Daily Telegraph kritikas savo recenziją įvardijo Grandiose Playing by Lithuanian ir ją baigė taip: There was grandeur in everything that Antanas Smetona played.

—    Toronto lietuvių choras (vadovė D. Skrinskaitė) "Varpas" Bickford Park gimnazijos salėj V.6 surengė savo koncertą, kurio programoj dalyvavo ir solistai D. Mongirdaitė ir V. Verikaitis.

—    Bostono South End Music Center mokytojaująs Iz. Vasyliūnas toj mokykloj V.13 surengtame koncerte su mokine J. O'Malley atliko keturias A. Corellio smuiko sonatas. Akompanavo V. M. Vasyliūnas.

—    Čikagos Lietuvių Opera V.20-21 pastatė J. Karnavičiaue operą "Gražiną". VI. Jakubėno recenzija — kitame numery.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ ŽINIAI

Kasmet gausėjant mokiniams. Šv. Antano berniukų gimnazijai reikia daugiau mokytojų. Amerikoje yra lietuvių, dėstančių vietinėse gimnazijose, šv. Antano gimnazija labai laukia jų talkos.

Mums reikalingi šiam rudeniui įvairių sričių cenzuoti lietuviai mokytojai. Taip pat priimtume talką vien tik lietuviškiems dalykams ir bendrabučio priežiūrai. Atlyginimas toks pat, kaip ir kitose amerikiečių gimnazijose. Graži proga dirbti su lietuvių jaunimu. Nuoširdžiai prašome lietuvius mokytojus ją įvertinti ir galimai greičiau atsiliepti. Visos informacijos bus suteiktos, rašant rektoriui šiuo adresu: St. Anthony High School, Kennebunkport, Maine 04046.   

Rektorius
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai