Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Bronius Kviklys: MŪSŲ LIETUVA. III tomas (Šiaulių aps. ir Sūduva). Išleido Lietuvių Enciklopedijos leidykla Bostone 1986. 719 psl.

Dr. Juozas Dauparas: ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Išleido autorius savo lėšomis ($3,894.27) Čikagoj 1966. Tiražas 1000 egz., sukrauta pas autorių: 1520 W. 99 St., Chicago, 111. 60634. 287 psl., kietais viršeliais, kaina 5 dol. Knyga iliustruota.

Vyskupo P. Bučio ATSIMINIMAI. II tomas. Surašė prof. Z. Ivinskis, redagavo J. Vaišnora, MIC. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoj 1966. Aplankas P. Jurkaus. Knyga iliustruota. 283 psl., kaina $3.50. Mecenatas — kun. V. Puidokas.

Vladas Ramojus: KRITUSIEJI Už LAISVĘ. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoj 1967. Aplankas V. O. Virkau. 182 psl., kaina $2.50.

Antanas Vaičiulaitis: GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai. Iliustravo T. Valius.  Išleido   J.   Kapočius   Bostone 1966. 127 psl., kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: ŽYDINČIOS DIENOS. "Draugo" premijuotas romanas. Aplankas P. Jurkaus. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoj 1967.    250 psl., kaina $3.50.

Antanas škema: RAŠTAI. I tomas: Nuodėguliai ir kibirkštys, šventoji Inga, Čelesta, Balta drobulė. Redagavo A. Landsbergis, A. Nyka-Niliūnas ir K. Ostrauskas. Išleido A. Škėmos Raštų Leidimo Fondas, Santara - Švie sa, Čikagoj 1967. 502 psl., kaina 6 dol. II tomas numatytas išleisti kitais metais. Viso bus trys tomai. Užsisakius visus tris tomus iš anksto (6349 So. Artesian Ave., Chicago, 111. G0629), jų kaina 13 dol.

Pranys Alšėnas: MARTYNAS JAN KUS. Mažosios Lietuvos patriarchas. Torontas, 1967. Spausdinta Vilties spaustuvėj Clevelande, tiražas 2000 egz. Išleido J. J. Bachunas. 394 psl., kaina 3 dol. Knyga iliustruota.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1967 balandis, nr. 4. šiame numery svarstomas vaizdo kultūros klausimas (dr. V. Bieliauskas, T. B. Markaitis, R. Viesulas ir kt.), baigiamas J. Rau-linaičio str. apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje.

GIMTOJI KALBA, 1967 sausis -kovas, n.r. 1 (35). Šiame numery L. Dambriūno str. apie būdvardžių su galūnėmis -iškas ir -inis vartoseną, K. Grindos str. apie lietuvių kalbą Lietuvoje bolševikmečiu ir kt. medžiaga.

Į LAISVĘ. Lietuvių Fronto Bičiulių politikos žurnalas. 1967 kovas, nr. 39 (76). Redaktorius L. Valiukas, žurnalas pasirodo po pusantrų metų pertraukos; numatoma išleisti per metus tris numerius. Šiame numery rašo dr. Ad. Darnusis (apie kartų ir grupių dialogą), J. Kojelis (Lietuvių Bendruomenės klausimu), dr. P. Pamataitis (rezoliucijų tema), kun. K. Pugevičius (apie televizijos ir radijo panaudojimą kovoj dėl Lietuvos laisvės), J. Gliaudą (apie dviejų kartų susidūrimą), J. Vidzgiris (apie keturius šių laikų Lietuvos didvyrius: vysk. V. Borisevičių, pik. J. Vitkų, J. Lukšą ir Ad. Ramanauską). Platus apžvalgų skyrius.


BIBLIOGRAPHICAL BULLK'I IN OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES. No. 1, Spring 1937. 7 psl. Lituanistikos Instituto pradėtas leisti rotatorinis leidinys, skiriamas to instituto nariams ir "Lituanistikos darbų" prenumeratoriams. Kiti gali įsigyti už 50 ct. Numerį parengė J. Balys, suregistravęs 101 veikalą, pernai pasirodžiusį už Lietuvos sienų lietuvių kalba ar kitomis kalbomis lietuviškais klausimais. Nemaloni korektūros klaida yra "Meškiuko Rudnosiuko" autoriaus iš Bernardo pavertimas Baliu Brazdžioniu (ir toks yra Čikagoj).

Anthony D. Yuknis: THADDEUS KOSCIUSZKO. The Champion of Freedom. Išleido J. K. Tautmyla 1966. 16 psl.

MARE BALTICUM, 1966, Doppelheft 3/4. Tarp kitų yra A. Spekkes str. apie Baltijos gintaro prekybą senovėj (angliškai). Recenzijose aptariama Acta Baltica V tomas.

TECHNIKOS ŽODIS, 1966 nr. 4. Tai šio žurnalo šimtasis numeris.

SENDRAUGIS, Ateitininkų Sendraugių Sąjungos centro valdybos veiklos žiniaraštis, nr. 1, 1967 kovo mėn. Redaguoja B. Lukošiūnas.

Moksleivių ateitininkų laikraštėliai: Hamiltono kuopos — MOKSLEIVIO BALSAS, 1967, pavasaris, red. G. Juozapavičiūtė, Toronto — PIRMYN, JAUNIME, 1967.IV.1, nr. 24, red. R. Sakalaitė ir kt, Bostono — PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 1967 gegužės mėn., nr. 1 (pasirodo pirmą kartą), red. D. Jasaitytė.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai