Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis     •    
Menine  priežiūra — Telesforas  Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 2, N. Y.
Dailininko   adresas: Tet. Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto, Ont., Canada
Administracijos   adresas:  AIDAI,  Kennebunk Port,  Maine
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai