Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
II VATIKANO SUSIRINKIMO DOKUMENTAI. I dalis — konstitucijos. Vertė prel. V. Balčiūnas ir A. Tamošaitis, S.J. "Krikščionis gyvenime" serijos pirmasis leidinys, Bosnas, 1967. 278 psl., kieti viršeliai, kaina $3.50. Knygos mecenatas — prel. P. Juras.

Dante Alighieri: NAUJASIS GYVENIMAS (La vita nuova). Vertė A. Tyruolis. Išleido saleziečiai Italijoj 1966. 96 psl., kaina 2 dol. Knyga iliustruota Dantės tematikos žymiųjų dailininkų paveikslais.

Stasys Yla: MODERNI MERGAITĖ. Antras leidimas. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1967. Iliustravo N. Vedegytė - Palubinskienė. 360 psl., kaina 4 dol.

DAGYS SCULPTURES AND PAINTINGS. Jokūbo Dagio skulptūros (daugiausia) ir tapybos 135 nuotraukų albumas, didelio formato (11 x 8V2) 144 psl., išleista Toronte 1967. Įvadą angliškai parašė dr. Otto Schmid. Kaina 6 dol.  (Dagys, 78 Chelsea Ave., Toronto 9, Ont., Canada) .

TREČIOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Nidos Knygų Klubo leidinys Londone 1966. 414 psl., kaina $2.50 (kietais viršeliais — 3 dol.), nenariams — 25 proc. daugiau.

Juozas Švaistas: DANGUS DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918-1919 m. Išleido Nidos Knygų Klubas Londone 1967. 326 psl., kaina 2 dol. (kietais viršeliais — 3 dol.), nenariams — 25 proc. daugiau.

Vincent Vycinas: GREATNESS AND PHILOSOPHY. An inquiry into Western Thought. Išleido Olandijoj, Hagoj, Martinus Nijhoff, 1966. 294 psl.

Owen J. C. Norem, B. D., L.L.D.: TIMELESS LITHUANIA. Antras leidimas. Išleido Viltis Clevelande 1967. 300 psl., kaina 4 dol. Šios knygos autorius yra buvęs JAV nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru Lietuvoje.

Emil Guerry, Cambrai arkivyskupas: PILNUTINIS KRISTUS. Vertė T. Kęstutis Marija Butkus, O.F.M. Išleido A. Mikulėnienė. Bostonas, 1967. 328 psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

CHICAGOS LIETUVIų OPERA. Uo kolektyvo išleistas savo pirmojo dešimtmečio apžvalginis leidinys, didelio formato (12 x 9 colių) 72 psl., gausiai iliustruotas, kaina 2 dol. Redagavo VI. Būtėnas. Dailininkas A. Kurauskas. VI. Ramojaus ir VI. Jakubėno str. nušviečia šio kolektyvo istoriją, o gale (57-71 psl.) pridėtas "Gražinos" operos libretas.

Į LAISVĘ, nr. 40 (77), 1967.VII. Numery duoti  dr.  A.  Razmos,  dr. V.    Bieliausko, V. Bražėno, St. Lozoraičio jr. ir kt. straipsniai įvairiais lietuviškaisiais klausimais.

VARPAS, nr. 7, išleistas Čikagoj 1967 (red. A. Kučys). Dr. J. Pajaujis rašo apie "Varpo" uždavinius, A. Kučys — dvi liberalų grupes, J. Audėnas — Lietuvos gyventojus, V. Čižiūnas — išeivinę bendruomenę, Z. Dailidka — kultūrinio darbo organizavimą išeivijoj etc. Dr. K. Grinius paminimas M. Mackevičiaus straipsniu ir įdomiais sūnaus L. Griniaus atsiminimais. A. Suginto str. apie V. Kudirką publicistą. H. Blazo ir prof. VI. Lašo nekrologai ir kt.

LITUANUS, Vol. XIII, No. 1, Spring 1967. Didesni str.: E. Andersono — apie Baltijos valstybių santarvės siekimą 1927-34, T. Remeikio - industrializacijos poveikį Baltijos kraštų gyventojams, G. Procutos — Lietuvos aukštesniosios mokyklos sovietinį pertvarkymą pirmajame dešimtmety. Numeris iliustruotas T. Valiaus grafikos darbais.

MITTEILUNGEN AUS BALTISCHEM LEBEN, 1967.III, nr. 1 (57). Tai Baltische Gesellschaft in Deutschland trimėnesinis biuletenis, leidžiamas Münchene. Teikiama plati estų, latvių ir lietuvių gyvenimo kronika. Siame numery, tarp kitko, duodamas Iš mūsų žurnalo J. Girniaus str. "Antikomunizmo prasmės klausimu" dalinis vertimas.

MŪSŲ SPARNAI, ev. reformatų žurnalas, nr. 22, 1967.VI (ats. red. kun. P. Dilys). Turinį sudaro religiniai straipsniai ir lietuvių evangelikų žmonių bei gyvenimo apžvalgos. Apgailėtinas nesusipratimas yra J. Slagio str. "Katalikiškas ekumenizmas" (spaudoj buvo rašyta, patekęs be ats. redaktoriaus žinios).

TREJI VARTI, 1967 nr. 3. Šiame numery iš lietuviškos medžiagos duodami dr. Ad. Damušio ir dr. A. Budreckio straipsniai apie 1941 sukilimą. Straipsniai išversti iš mūsų žurnalo.

ANTONIANUM. šv. Antano gimnazijos metinis leidinys, 1967, paruoštas tos mokyklos mokinių, 52 psl., gausiai iliustruotas mokyklos gyvenimo ir ypač baigiamosios klasės atvaizdais.

Kiti moksleiviniai leidiniai: TĖVYNĖS ATGARSIAI, Čikagos aukštesniosios lituanistikos mokyklos mokinių žurnalas (spaustuvėj spausdintas), 1966.XII-1967.V, nr. 2 (45), didelio formato 22 psl., vyr. red. J. Jasaitytė; ŽIBURĖLIS, Cicero aukštesniosios lituanistinės mokyklos laikraštėlis, 1967.VI, nr. 5, 16 psl.; PIRMYN JAUNIME, Toronto moksleivių ateitininkų neperiodinis laikraštėlis, 1967 vasara, nr. 25, red. E. Girdauskas.

MUZ. JUOZO BERTULIO . . . BIULETENIS. Tai jo Čikagoj 1967 išleistas mimiografuotas 56 psl. leidinys, teikiąs įvairiopos biografinės medžiagos.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai