Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAI REDAKCIJAI PDF Spausdinti El. paštas
METINES APŽVALGAS PERSKAIČIUS
Metams pasibaigus, Aidai peržvelgia metų bėgyje mūsų bendruomenės atliktuosius darbus, konspektyviai juos susumuodami ir vienu kitu žodžiu vertindami. Toks santraukinis praėjusios metinės veiklos susumavimas nepajėgiantiems pilname bendruomenės veiklos rate dalyvauti yra dideliu pagalbininku — veiklos visumos orientyru. Besidžiaugiant šiuo kruopščiai atliktu darbu, tačiau negalima patylomis praeiti ir pro vieną kitą trūkumą, sunkiai išvengiamą.

Savos veiklos dėmesį išeivijoje mes, beveik išimtinai, bazuojame į vadinamus bendruomeniniai kultūrinius poreiškius: literatūrą, meną, vienokį ar kitokį lituanistinį švietimą, chorus, na ir eilę kitų, jei taip galima išsireikšti, humanitarinių dalykų. Prie suminėto pridėjus dar sportą — mūsų taip pamėgtą krepšinį, visa kita laikoma atsitiktiniais, dažniausiai iš individualios iniciatyvos išplaukiančiais ir tarsi bendruomeninei veiklai visai nereikalingais veiksmais. Tokios apraiškos akyliai pastebimos, ir šiuo reikalu kartais net viešai pasisakoma (1966 m. Aidų nr. 6, "Dvi kultūros"). Kiti mūsų veiklai stiprinti būtini faktoriai teiškeliami tik minint paskiras savąsias asmenybes bei jų veiklą: prof. Vladą Jurgutį prisimenant, buvo pabrėžta jo nuopelnai nepriklausomoje Lietuvoje ekonominius reikalus ir savąją valiutą formuojant bei koordinuojant (1967 m. Aidų Nr. 2). Apie išeivijoje savų ekonominių resursų telkimą bendruomeninei veiklai teužsiminta, be platesnio komentavimo, daugiau neigiamąja prasme, 1966 m. Aidų Nr. 1, psl. 34.

Taip paruoštą metinės veiklos apžvalgą išeivijoje skaitant susidaro įspūdis, kad daug kas daroma ir dar labai daug galima būtų padaryti, bet, deja, tam trūksta lėšų, to pagrindinio veiklos variklio; o apie savoje bendruomenėje lėšų telkimo bei organizavimo priemones ar būdus nėra nė užuominos.

Gal ne Aidų, kaip kultūros žurnalo, paskirtis nagrinėti mūsų ekonominius reikalus. Tačiau imantis pavaizduoti visos lietuvių išeivijos bendrąją metų veiklą, ekonominis faktorius neturėtų būti apleistas, nes jis nelaikytinas savajai visokeriopai veiklai nereikšmingu ar nereikalingu.

Jei pripažįstama, kad vien patetiškais žodžiais be praktiško veiksmo ir tam veiksmui įvykdyti reikalingos finansinės paramos nieko gera neįstengsime padaryti, tai skaitantiems minėtas apžvalgas norėtųsi turėti nors pagrindinių žinių, kas lietuvių išeivių padaryta ar ryžtamasi daryti finansinių resursų savajai veiklai telkimo darbe. Pastebėtina, kad ekonominei veiklos sričiai paminėti aplamai mūsų išeivijos spauda labai šykšti. O gal patys ekonominės veiklos darbuotojai pasiektus savus laimėjimus viešumai skelbti nerangūs. Tad į pagalbą jiems kviestini žurnalistai ar šiaip "lengviau valdą plunksną" tautiečiai, nes ekonominės veiklos populiarinimas savoje išeivijoje yra viena iš būtinų mūsų veiklos stiprinimo sąlygų.

Liudas Barkus (Australija)

Mielas Redaktoriau,
Sveikinu Jus, atvėrus Aidų skiltis svarbiam F. Jucevičiaus str. "Tarp mirties ir mito" ir jį paryškinus savu str. "Tarp heroizmo ir realizmo". Pirmąjį straipsnį betgi būtų geriau pavadinus "Iš mirties į mitą". Mitas juk atsiranda tik po mirties, o gyvam tegali būti iliuzijos. Antrojo antraštė man taip pat keistina. Nejau heroizmas tėra realizmo priešybė? Tad šiuo atveju geriau tiktų "Tarp heroizmo ir rezignacijos".

Dr. J. Sakalauskas

Münchenas, 1967.V.26
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai