Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Anicetas Simutis rugsėjo 11 Valstybės Departamento patvirtintas Lietuvos generaliniu konsulu New Yorke (vieton vasarą mirusio V. Stašinsko).

—    JAV LB penktosios tarybos pirmininku išrinktas J. Kapočius; vicepirm. kun. J. Jutkevičius ir kun. V. Dabušis, sekr. Arv. Barzdukas, informacijos reikalams A. Mažeika jr. Nauju JAV LB valdybos pirmininku išrinktas inž. Br. Nainys. Pereitoj kadencijoj tarybai pirmininkavo V. Volertas, valdybai — J. Jasaitis.

—    Australijos LB krašto valdyba steigia Garbės ir atminimų fondą  remti tautinės kultūros veiklai.

Suvažiavimai.
— Be pereitame numery aptartų suvažiavimų, vasaros pabaigoj įvyko dar šie didesni susitelkimai:

—    Vokietijoj Vasario 16 gimnazijoj VIII.19-27 vyko Europos lietuvių XIV-toji lietuviškųjų studijų savaitė. Pirmąją paskaitą apie tautos valią ir pasipriešinimą (turėdamas galvoj Lietuvą) skaitė šios savaitės moderatorius dr. K. J. Čeginskas. Pavergtosios Lietuvos padėtį svarstė simpoziumas, kuriame dalyvavo dr. P. Karvelis, J. Glemža, J. Norkaitis, kun. dr. J. Vaišnora, V. Banaitis. Neseniai miręs poetas V. Mykolaitis-Putinas paminėtas V. Natkevičiaus paskaita. Dail. A. Krivickas (jo darbų paroda buvo surengta per tą savaitę) kalbėjo apie Lietuvos jaunųjų dailininkų kūrybines pastangas. 1917 metų Rusijos spalio revoliuciją analizavo V. Banaitis. Antroj savaitės pusėj buvo įsijungta į Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimą, vykusį VIII.23-27 (žr. atskirai).

—    ALR Katalikių Moterų Sąjungos seimas vyko Pottsville, Pa., VTII.20-23. Dalyvavo 22 kuopų 46 atstovės. Diskutuotas ir lietuvybės išlaikymo reikalas. Centro pirmininke perrinkta J. Medinienė (iš Detroito).

—    Montrealyje DC.2-3 vyko Kanados lietuvių XIII-toji diena. Abi dienas programą Expo 67 atliko Montrealio Aušros Vartų parapijos choras (dėl kažkokių apgailėtinų nesusipratimų kiti chorai nedalyvavo), Z. Lapino instrumentalistų orkestras, solistas A. Keblys ir apie 250 šokėjų (iš Hamiltono, Londono, Toronto, Montrealio, Waterburio ir Čikagos). Katalikams pamaldas laikė ir pamokslą pasakė vysk. V. Brizgys, evangelikams — kun. A. Žilinskas. Montrealio universiteto muzikos fakulteto salėj sekmadienį vyko iškilmingas posėdis; kalbėjo Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnas, Alto pirm. A. Rudis, konsulas J. žmuidzinas, Kanados LB pirm. A. Rinkūnas; koncertinę programą atliko soliste L. Šukytė, minėtasis choras ir Hamiltono "Gyvataro" šokėjai. Programų pranešėja buvo dr. I. Gražytė. Sportininkai turėjo krepšinio varžybas.

—    Clevelande IX.2-3 vyko Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavimas. Visuomeninius gydytojų uždavinius iškėlė atidarymo kalboj dr. H. Brazaitis, Ohio lietuvių gydytojų draugijos pirmininkas. Dr. V. Šaulys apžvelgė medicinos padėtį Lietuvoje. Dr. V. Paprockas kalbėjo apie žmogaus išvaizdą ir asmenybę. Plačiame simpoziume svarstyta aukšto kraujo spaudimo (hipertensijos) problemos. Simpoziume dalyvavo J. Meškauskas, G. Balukas, J. Valaitis, M. Eimontas ir moderatorius A. Kisielius. Vakaro koncertinę programą atliko solistas St. Baras (akompanavo D. Lapinskas) ir pianistas A. Kuprevičius. Naujon valdybon išrinkti: pirm. dr. H. Brazaitis, E. Lenkauskas, D. Degesys, J. Meškauskas ir A. Pacevičius, direktoriais — J. Balčiūnas, J. Valaitis, V. Paprockas, B. Matulionis, A. Zotovas ir O. Gustainienė. Prof. dr. V. Kanauka išrinktas garbės nariu.

—    Korp. Neo-Lithuania suvažiavimas vyko IX.2-3, baigiant stovyklą. Pagrindinė A. Diržio paskaita buvo skirta bendradarbiavimo su kraštu klausimui. Naujon valdybon išrinkti A. Modestavičius, dr. L. Kriauče-liunas, Br. Kasakaitis, K. Cicėnas ir R.česaitė.

—    Santaros - šviesos XIV-tasis metinis suvažiavimas vyko Taboro Farmoje IX.7-10. šis suvažiavimas, gal būt, išsiskyrė iš ankstesnių suvažiavimų tuo, kad jame dalyvavo daugiau, negu kada nors anksčiau, katalikų intelektualų, tiek programoje, tiek aplamai suvažiavime. G. Sabataitis, SJ, skaitė paskaitą apie kultūrinę integraciją, kun. F. Jucevičius — apie idealizmą ir realizmą lietuvių visuomenėje, L. Dambriūnas — apie intelektualo atsakomybę. Specialaus dėmesio šių metų suvažiavimas susilaukė dar ir dėl to, kad jame dalyvavo ir dauguma krepšininkų ir jų palydovų, kurių šią vasarą lankėsi Lietuvoje. Nors Santara-Šviesa oficialiai nesiangažavo tos labai kontraversinės išvykos atžvilgiu, tačiau daugumas jos narių su simpatija žiūrėjo į šią išvyką kaip vieną iš priemonių artimesniems ryšiams palaikyti tarp išeivijos ir okupuoto krašto. Tą paliudijo ir tai, kad tos išvykos vadovas R. Mieželis naujos Santaros - Šviesos rinkimuose gavo daugiausia balsų. Be jau minėtų paskaitų ir pranešimų, dar buvo D. Šato pranešimas "Lietuvos mokslininkai pasaulyje", vieno rašytojo konfidencialūs įspūdžiai iš Lietuvos, simpoziumas "Oficialioji ir pogrindinė lietuvybė išeivijoje" (mode-ravo dr. V. Kavolis), Valstybės Departamento specialisto Donald Lesh pranešimas apie kultūrinių mainų į-sravą į sovietinį gyvenimą, R. Mieželio įspūdžiai iš krepšininkų išvykos į Lietuvą, J. Meko filmų demonstravimas, poezijos vakaras (J. Mekas, H. Nagys ir K. Barteška), simpoziumas "Veiksniai emigracinėje kryžkelėje" (moderavo K. Drunga), dr. R. šilbajorio paskaita apie K. Bradūno poeziją. V. Trumpos paskaita "Lietuviškoji kairė istorijoje ir dabar", A. Stempužienės ir D. Lapinsko rečitalis, vaidinimas pagal A. Škėmos "Nakties tyla", L. Buivydaitės ir ž. Numgaudaitės dainų vėl-vakaris. Aplamai, suvažiavimą dominavo   savotiška   ekumeninė   dvasi?..
(V. T.)

Mirtys. — Rugsėjo 8 Kaune mirė baletmeisterė ir dailininkė Olga švedaitė - Dubeneckiene - Kalpokiene. 1921 ji įsteigė Kaime pirmąją baleto studiją ir jai 5 metus vadovavo. 1922-25 dirbo Valstybės teatre baletmeisterė. Kaip dailininkė, kūrė teatrui dekoracijų ir kostiumų eskizus.

—    Rugsėjo 14 New Yorke mirė dailininkė Ada Peldavičiūtė - Montvydienė. Kauno meno mokyklą baigė 1936, toliau gilinosi Florencijos meno akademijoje. Dalyvavo eilėj grupinių parodų. Daugiausia dirbo peizažo ir portreto srityse, linkdama į ekspresionistinį traktavimą.

—    Rugsėjo 16 Vilniuje mirė moterų veikėja Stefanija Ladigienė-Paliulytė. Gimusi 1901. Ateitininkė. Krikščionių demokratų atstovė III seime (1926). Vėliau daugiausia reiškėsi Lietuvių katalikių moterų draugijoj. Buvo ištekėjusi už Lietuvos laisvės kovose pasižymėjusio gen. K. Ladigos, kurį bolševikai sušaudė 1941 Ji pati, suimta antrajame bolševikmetyje, 11 metų buvo ištremta į Sibirą.

Sukaktys. — 80 metų sukaktį VIII.25 atšventė dail. K. Šimonis. Kaune surengta apžvalginė jo kūrybos paroda, kurioj išstatyta apie 400 jo tapybos bei grafikos darbų.

—    75 metų IX.13 sulaukė kun. Pijus Dambrauskas. 1915 įšventintas į kunigus, 1918 baigė Petrapilio dvasinę akademiją. Nepriklausomoj Lietuvoj dirbo pedagogo darbą: Marijampolės mokytojų seminarijos inspektorius ir direktorius, Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius. Vokietijoje — Nūrtingeno ir Sch. Gmūndo lietuvių gimnazijos direktorius. Yra išvertęs A. Hergeto "Pedagogines sroves" (1923) ir išleidęs eilę religinių leidinių.

—    70 metų IX.18 suėjo poetui Pranui Lembertui. Periodikoj savo eilėraščius jis spausdina nuo 1917. Atskirai išleido du rinkinius: Saulėtekiai (1935) ir Baltija šaukia (1947) Tarp jo eilėraščių yra ir populiari daina "Tau, sesute, puikios gėlės". Iš profesijos teisininkas (ilgametis Biržų notaras), jis reiškėsi ir visuomenine veikla.

—    60 metų IX.5 sulaukė agronomas dr. Bronius Povilaitis, žemės ūkio akademijos docentas, 1941-44 jis vadovavo specialinės žemdirbystės katedrai. Atvykęs į Kanadą, dirbo Mc-Gill univ. Macdonald kolegijoj ir drauge gilino studijas, 1954 įsigydamas daktaro laipsnį. Genetikos ir kt. klausimais paskelbė studijinių straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis. Mūsų žurnalo bendradarbis.

—    IX.5 suėjo 60 metų Kazimierui Palčiauskui. 1936 baigęs Vytauto D. univ. ekonominius mokslus, vėliau dirbo jame asistentu, vMlMI t U navo Paramoj,  1941-42  K .n. mistras.  Skautų veikėjas,  viena iš pirmųjų skautų organizacijų vintojų tremtyje, Lietuvos skautų   sąjungos tarybos pirmininkas 1946-52.

—    IX.20 sulaukė 60 metų Daumantas čibas. Vytauto D. univ. studija vęs psichologiją bei pedagogiką, vėliau redagavo vaikų spaudą. Gausiai bendradarbiavo spaudoj Lietuvos gamtos nuotraukomis. Savo foto rinkiniu talkino Lietuvių Enciklopedijai, šiuo metu "Lietuvių dienų" foto redaktorius. 1965 išleido "Pasaka mažiems, teisybė dideliems".

—    Lietuvoj 60 metų sukaktis minėjo dailininkai: tapytojas L. Katinas (DC.6), grafikai T. Kulakauskas (LX.6) ir M. Bulaka (IX.12), skulptorius V. Palys (LX.25). Taip pat 60 metų (IX.3) sulaukė ilgametis Panevėžio teatro režisierius J. Miltinis.

Jaunime.
Vasario 16 gimnazijoj VII.28 - VIII.l vyko R. Baliulio iniciatyva surengtas baltų studentų suvažiavimas. Buvo suvažiavę apie 60 studentų. Susipažinta ir tartasi dėl tolesnio santykių palaikymo. Pagrindinė paskaita buvo prof. J. Ereto, kuris aptarė Pabaltijo tautų padėtį tarptautinės politikos žvilgiu.

—    LSS surengė šešių savaičių (VII.5 - VIH.14) ekskursiją po Europą. Vadovavo M. Gailiušytė. Dalyvių apie 20.

—    Studentai ateitininkai šiemet stovyklavo Kanadoj prie Montrealio (Baltijoj) VIII.22 - IX.2. Paskaitose aiškintasi lietuvis studentas ir jo pasaulis. Paskaitas skaitė K. Girnius (mūsų laikų pažanga ir žmogaus tobulėjimo problema), dr. P. Lukoševičius (studentas savame pasaulyje), dr. A. Sužiedėlis (savęs pažinimas), dr. H. Nagys (konformizmas ir individualybė), kun. dr. F. Jucevičius (komunizmas ir krikščionybė), A. Saulaitis, S J (kunigas, žmogus ir pasaulis), dr. J. Girnius (idealizmo prasmė). Be to, pravesta eilė diskusijų bei simpoziumų (kun. G. Kijauskas, SJ, ir stovyklautojai). Išrinkta nauja centro valdyba: pirm. V. Valaitis, E. Bradūnaitė, A. Zailskaitė, D. Bakaitytė, V. Šaulys, R. Sakadolskis (visi iš Čikagos), I. Rušėnaitė ir A. Masilionytė ("Gaudeamus" redaktorės), R. Gedeika ir K. Girnius (Atlanto pakraščio atstovai). Dvasios vadas — kun. K. Trimakas, SJ.

—    Neolituanai stovyklavo Rex Terrace, Mich., VIII.26-IX.3. Dr. E. Noakas ir A. Juodvalkis svarstė santykių su pavergtąja Lietuva klausimą. Stovyklautojai skaitė įvairių referatų.
 
—    Lietuvių evangelikų jaunimas buvo suvažiavęs Pullman, Mich., IX.2-4. Paskaitas skaitė kun. P. Dilys, dr. A. Kelertas ir kt.

Muzikuose. — Išleista J. Gaidelio sukurta kantata "Kovotojai" (St. Santvaro žodžiai), skirta žuvusiems už Lietuvos laisvę.

—    Soliste L. Juodyte rugpiūčio mėnesį koncertavo Švedijoj.

—    Clevelando Cafarelli Opera Co. rudens sezoną pradėjo A. Stempužienės dainų rečitaliu Muzikos instituto salėj DC.24. Programą sudarė Donizetti, Durante, Caccini, Pergolesi, De Falla, Verdi, Debussy ir D. Lapinsko dainų ciklas "Ainių dainos", kuriame fortepijono partiją atliko pats autorius, fleitos — Kathryn Lukas, mušamųjų instrumentų — R. Matson. Koncertas sutraukė apie 600 klausytojų ir sulaukė gerų recenzijų. "The Cleveland Press" (IX.25) recenziją užvardijo "Miss Stempužis in fine voice", o kitame dienrašty "The Plain Dealer" (IX.25) žymus muzikos kritikas R. Finn savo ilgą recenziją davė antrašte "Singer is su-perb" ir joj rašė, kad A. Stempužienė yra "a remarkable singer first for the wide range of tasks she sets herself, and second for the high degree of success with which she accomplishes most of them". D. Lapinsko muzika šiam kritikui sudarė tokį įspūdį: "This is a most unusual affair, in which the folksong vocal lines seem sometimes to be left alone, at other times to be elaborated in contemporary style.. . The cycle seemed pleasantly exotic, but a little overlong for its musical materials". Drauge jį pripažino kaip "technically excellent pianist".

—    Kanados šimtmečiui paminėti baltų koncerte X.6 Edmontone, Al-bertos provincijoje, lietuviams atstovavo smuikininkė E. Kuprevičiūte.

—    Kauno politechnikos instituto meninis ansamblis "Nemunas" (apie 60 asmenų, šokėjai, liaudies instrumentų orkestras, miršus choras) koncertavo Montrealio lietuviams DC.17.

—    Virgilijaus Noreikos koncertai rugpiūčio antrą pusę Kanados lietuvių kolonijose (žr. pereitą numerį) pradėjo su dideliu pasisekimu. Taip vertino abu Kanados lietuvių savaitraščiai. I. Motekaitienė "Tėviškės žiburiuose" rašė: "V. Noreikos dainavimo meno pasiektas lygis verčia grožėtis, stebėtis ir pripažinti, kad pagaliau ne vien gimė ir subrendo mūsų buvusio didžiojo tenoro Kipro Petrausko balso įpėdinis (apie kurį jis neretai sielodamasis svajodavo), bet gal net ir pralenkė savo buvusį mokytoją balso grožiu bei kitomis dainuojančio aktoriaus savybėmis". Programoj buvo keletas operų arijų (tarp jų iš B. Dvariono "Dalios"), lietuvių kompozitorių (A. Bražinsko, J. Gruodžio, B. Dvariono, St. Šimkaus, J. Naujalio ir kt.) ir liaudies dainos (šios pastarosios atliktos drauge su kanklininke D. Juodvalkyte ir birbynininku Pr. Budriu).

Dailininkuose.
— J. Marks-Monkutės darbų paroda vyko šią vasarą Čikagos Black Hawk meno galerijoj.

—    Cincinnati meno muziejuje IX.10 -X.3. vyko R. Viesulo grafikos darbų paroda. Buvo išstatyti trys litografijų ciklai: Toro desconocido (11 darbų ispanų bulių kovų temomis) Hew (10 darbų Meksikos senosios kultūros temomis) ir Notes on image and sound (24 reljefiniai darbai, įkvėpti moderniosios muzikos). Parodos kataloge R. Viesulo kūrybą aptarė to muziejaus grafikos skyriaus kuratorė M. W. Baskett.

—    Toronto universiteto Hart House meno galerijoj IX.3 - 24 rodė savo darbus Ant. Tamošaitis (25 tapybos darbai, 5 litografijos ir 5 akvarelės). Parodos kataloge jo kūrybą apibūdino Toronto universitete dėstanti dr. Joana Vaštokiene. DC.10 parodoj žodį apie išstatytus A. Tamošaičio kūrinius tarė dr. Ch. E. Hendry. Parodą recenzavo meno kritikė Kay Kritzwiser dienrašty "The Toronto Globė and Mail" (LK.9), iškeldama A. Tamošaičio darbų liaudinį paprastumą ir drauge ryškų individualumą.

—    Detroito universiteto bibliotekos rūmuose IX.30 - X.8 vyko A. Tamošaitienės darbų paroda. Buvo išstatyti 20 aliejinės tapybos darbų, 5 guašai ir 9 kilimai. Parodos kataloge jos kūrybą charakterizavo prof. dr. J. Pikūnas. Kitą numerį iliustruosime A. Tamošaitienės darbų nuotraukomis.

—    New Yorko Lynn Kottler galerijoj DC.10-24 savo tapybos darbus rodė Irena Mickūnienė (iš Kanados), "le Pen and Brush klube DC.6-15 N. Jasiukynaitė.

—     Čikagoj Čiurlionio galerijoj X.7 -15 vyko Br. Murino akvarelės darbų (per 50) paroda. Filadelfijoj X. 14-22 savo naujus tapybos darbus rodė K. zoromskis. Clevelande savo tapybos darbus rodė J. Paukštienė (X.7-8) ir B. Vilkutaitytė-Gedvilienė (X.27-29). Hartforde IX.2-3 rodė 25 tapybos darbus (daugiausia peizažus) Juzė Katiliūtė-Stanulienė, gyvenanti Šveicarijoj. Čikagoj IX.22-24 telšiečių dailininkų parodoj, surengtoj Telšių gimnazijos 50 metų jubiliejinio suvažiavimo proga, buvo išstatyti P. Augiaus, T. Valiaus, S. Sidabro ir P. Jurkaus darbai. Beverly Shores, Ind., X.1 rodyti skulptoriaus J. Bakio (iš Kanados) darbai. Worcesterio LB ir Bostono tautininkai surengė A. Rūkštelės parodą.

—    Čikagoj IX.24 Jaunimo centre pristatyta neseniai išleista dail. P. Augiaus monografija, žodį tarė T. Valius, iš P. Augiaus iliustruotų knygų paskaitė Z. Kevalaitytė ir L. Barauskas. Styginis kvartetas atliko porą muzikos kūrinių.

—    Architektas dr. A. Kulpavičius paruošė projektus Albany lietuvių Šv. Jurgio bažnyčios perstatymui, kuris jau pradėtas.

—    Australijoj Bundabergo miesto (Queenland) šimtmečio meno parodoj pirmoji premija (400 dol.) paskirta skulptorei I. Pocienei pusiau su kitu skulptoriumi.

Rašytojuose. — PLB skelbtą jaunimo giesmės (atžymėti Lietuvos nepriklausomybės 50 metų) konkursą laimėjo Vytė Nemunėlis (B. Brazdžionis) eilėraščiu "Mūsų žemė Lietuva". Jury komisiją sudarė A. Augustinavičienė, V. Kavaliūnas ir J. Stempužis.

—    "Dirvos" novelės 1967 premija (250 dol.) paskirta V. Alantui už novelę "Ūgly Lithuanian". Konkursui gauta 18 novelių.

—    Vokietijoj W. Finko leidykla MUnchene išleido dr. H. Buddensiego vertimus: A. Baranausko Anykščių šilelį (iliustracijos J. Kuzminskio) ir D. Poškos Mužiką žemaičių ir Lietuvos (iliustracijos V. Jurkūno).

—    LFB studijų savaitės literatūros vakare St. Kielaitė ir J. Kelečius inscenizavo V. Krėvės šiaudines pastogės ištrauką.

Iš visur. — Kalifornijos lietuvių dienos Los Angeles IX.10 meninę programą atliko aktorius V. Žukauskas ir dainininkai J. Armonienė ir A. Pavasaris. Pagrindinis kalbėtojas —- Bern. Brazdžionis.

—    Detroite DC.17 ALT Sąjungos skyrius (pirm. A. Musteikis) surengė lietuvio mokytojo pagerbimą. Pamaldas laikė ir pamokslą pasakė vysk. V. Brizgys. Paskaitas skaitė St. Barzdukas ir St. Rūkienė (abi paskaitos bus duotos kitame numery). Užsakyta kantata mokytojo garbei, tekstą sukūrė B. Brazdžionis, muziką — B.Budriūnas.

—    Vokietijos lietuvių sielovados direktorius kun. dr. J. Aviža pakeltas prelatu.

—    Kun. dr. P. Bačinskas po metų pasitraukė iš Vasario 16 gimnazijos direktoriaus pareigų. Jo vieton nuo rudens pakviestas Vincas Natkevičius, pernai TUbingeno universitete gavęs Magister Artium laipsnį.

—    Kun. Kazimieras Pugevičius paskirtas Baltimorės arkivyskupijos informacijos biuro direktoriumi. Drauge ir toliau jis lieka jau turėtose šios arkivyskupijos radijo ir televizijos direktoriaus pareigose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai