Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
PAULIUS AUGIUS. Spaudai paruošė A. Kurauskas ir V. Saulius. Išleido Danute Augienė Čikagoj 1966. Tiražas 1000 egzempliorių. Didelio formato (11 x 14), 80 puslapių skirta tekstui (lietuvių ir anglų kalbomis T. Valiaus str. apie P. Augių kaip žmogų ir dailininką, A. Ku-rausko str. apie P. Augiaus raižinius, be to, A. Ružancovo sudaryta P. Augiaus bibliografija) ir 283 puslapiai — P. Augiaus raižinių. Kaina $17.50 (gaunama šiuo adresu: D. Augienė, 6508 So. Talman Ave., Chicago, 111. 60629).

Benediktas Rutkūnas: MĖLYNA DIENA. Eilėraščiai. Putnam, Con., 1967. Aplankas B. A. Rutkausko, O. P. 96 psl., kaina $1.90.

Vladas Šlaitas: 34 EILĖRAŠČIAI. Išleido J. Kapočius Bostone 1967. Viršelis P. Jurkaus. 48 psl., kaina 1.50 dol.

Jonas Mekas: PAVIENIAI ŽODŽIAI. Eilėraščiai. Išleido A. Mackaus vardo knygų leidimo fondas Čikagoje 1967. Aplanko nuotrauka A. Grigaičio. 96 psl., kaina 4 dol.

Anatolijus Kairys: CURRICULUM VITAE. Vienaveiksmė tragedija komiškai. Atspaudas iš "Trečiosios pradalgės" (1966). 58 psl.

Zenonas Ivinskis: DIE ENTWICKLUNG DER REFORMATION IN LITAUEN BIS ZUM ERSCHEINEN DER JESUITEN (1569). Berlin 1967. Atspaudas iš žurnalo "Forschungen zur osteuropäischen Geschichte" XII tomo. 45 psl. ši studija yra praplėsta vieša paskaita, kuria autorius pradėjo dėstymą Bonnos universitete 1964.11.22.

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ SPAUDOS METRAŠTIS 1966 I. Išleido JAV LB Kultūros fondas Čikagoj 1967. Paruošė Lietuvių bibliografijos tarnyba (vedėjas dr. Z. Ašoklis, J. Maldeikienė, J. Valaitis). 62 psl. (mimiografu), kaina 2 dol. Šis metraštis pakeičia "Knygų lentyną", sustojusią mirus jos redaktoriui A. Ružancovui.

GINTARO KRAŠTAS. Moksleivių metraštis 1966-67. Išleido Čikagos aukštesnioji lituanistikos mokykla. Redagavo L. Alenskas ir R. Černius, metraščio globėjas J. Masilionis. 232 psl., kaina $2.50. Metraštyje įvairiomis temomis rašo ne tik Čikagos, bet ir Brooklyno, Cicero, develando, Detroito ir Toronto lituanistinių mokyklų mokiniai.

Rugsėjo men. numerio 290 puslapy, pastabose prieš Putino eilėraščius, betaisant paskutinę korektūrą spaustuvėj, palikta taisoma eilutė ir jos vieton išimta reikalinga eilutė. Tuo būdu reikia iš viršaus trečiąją eilutę išbraukti, o po ketvirtosios eilutės įrašyti: eilėraštį "Raudonspalvėj liepsnoj", kuris paimtas iš karo .
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai