Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Bronius Nemickas — Vokietijos - Sovietų Sąjungos sąmokslas ................................. 425
Stasys Yla — Tautybių sankirtis Vilniaus universitete 1903-1932 metais .................. 432
Jonas Aistis — Mano gimtinės giesmė (eil.) ................................................................. 437
Juozas Ambrazevičius - Brazaitis — Rašytojo išsivadavimas (Biliūnas laiškuose) .... 438
Antanas Klimas — Kazimieras Būga — šimtmetis nuo jo gimimo .............................. 444
Antanas Vaičiulaitis — Jono Aisčio žodžiais ................................................................. 449

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Vaičiulaitis — Nobelio laureatas Odisėjus Elytis .................................................... 457
B. Ciplijauskaitė — Poezijos baruose Lietuvoje pasižvalgius ...................................... 459
St. Goštautas — PEN Klubo 44-asis kongresas Brazilijoje ......................................... 461
Antanas Saulaitis, SJ. — Lietuvių jaunimo kongresas Europoje ................................. 462
T. Audrius — Netiesiogiai įrodomas išeivijos reikšmingumas ..................................... 463
People's Temple tragedijos metinės .............................................................................. 465
Atsiųsta paminėti ............................................................................................................ 465
Mūsų buityje ................................................................................................................... 466

Šis numeris iliustruotas Adomo Galdiko dailės kūriniais jo mirties dešimtmečiui prisiminti. Viršelių 1 psl. — Ruduo (aliejus ant popieriaus). Viršelių 4 psl. — Abstraktus gamtovaizdis (aliejus ant popieriaus). Taip pat V. Kašubos, A. Varno, M. Ivanausko meno darbų ir Jono Aisčio, Juozo Brazaičio, Kazimiero Būgos, Odisėjaus Elyčio bei lietuvių jaunimo kongreso nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), K. Girnius (Radio Liberty, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin -College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
DECEMBER, 1979
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second class postage paid at Brooklyn, N.Y. (ISSN 0002-208X)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai