Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. Landsbergis - A. ir J. Mekai -L. Lėtas: Antroji PROZA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Brazaitis   
A. Landsbergis - A. ir J. Mekai -L. Lėtas: Antroji PROZA. Išleido Gabija. 128 psl. $1.25.
Visi keturi "Prozos" autoriai yra iš "Žvilgsnių" kolektyvo, kuris tuo pat vardu išleido Vokietijoje 4 žurnalo numerius. Rotatorium spausdintas, jis nepasiekė didesnio skaitytojų skaičiaus, tačiau savo apylinkėj sukėlė nemažą atgarsį, kurio piktais žodžiais jie pašaipingai pasididžiavo ketvirtame "žvilgsnių" numeryje.

Šis rinkinys, kaip regime, yra antrasis. Jis išeina su "žvilgsnių" emblema ir jį reikia laikyti tos "srovės" kūrybiniu pasisakymu. Rinkinio autoriai yra gimę jau Nepriklausomoj Lietuvoj, joje išaugę, kai kurie ir pirmuosius rašto bandymus ten pradėję, tačiau literatūriškai formuotis ir bręsti jiems jau teko arba nelemtų okupacijų metais arba tremtyje. Kadangi lietuviška bendruomenė sudarė nemažą kompaktišką vienetą (su plačiu kultūriniu gyvenimu), apskritai to meto lietuviškam jaunimui,  kaip ir šiems autoriams, teko gyventi ir kurti lietuviškoje aplinkoje ir dvasioje. Svetimos įtakos juos teveikė tiek, kiek jie, susipažindami su literatūros pasauliu, išėjo iš bendruomenės ribų arba kiek susidūrė su jomis, studijuodami aukštosiose mokyklose. Visa "senoji" lietuvių N. Lietuvos literatūra su jos nueitais keliais organiškai jiems jau nebebuvo prieinama. Gal dėl to ir pastebimas tas "atrastų amerikų" atradinėjimas, su jaunuoliška energija metantis į eksperimentus, patiems autoriams naujus, o kaip lietuvių, taip ir kitose literatūrose savo amžių skaičiuojančius dešimtmečiais.

Vieningiausias tuo tarpu ir daugiausia pasiekęs rinkinyje stovi Jonas Mekas, kurio "Fete de Roses" ir "Etiudas" turi originalų temos traktavimą, išlaikytą stilių, šiltą jausmą. Pirmasis yra lyg ir psichologinis etiudas; fakto tikrumu gali skaitytojas ir netikėti, bet jis yra apsupamas tos mistinės nuotaikos ir palieka įspūdį. Antrasis yra mėginimas jieškoti naujo priėjimo prie temos; pats dalykas kiek sausesnis, bet uždavinys, kuriame duodamas aktoriaus monologas, neva etiudo apmatai istorijai, kuri turės būti atkurta studijoje režisoriui ir draugams, pavyksta autoriui privesti prie laimingo galo, t. y. prie novelės atomazgos taip, kad skaitytojas, žinodamas, jog čia tėra įsivaizdavimas, įsigyvena į jį, kaip į tikrą. O to, aišku, siekia ir vaizduojamasis aktorius, ir autorius.

Adolfas Mekas eina kitu keliu, gal net dviem: vienur jis bando kurti visišką tikrovę, kitur įvykiuose ir jų sąryšyje ieškoti gilesnės prasmės. Duodamas neredaguotą ir nekoreguotą dialogų eilę, autorius išleidžia iš dėmesio tai, kad, kaip yra gyvenimo tikrovė, taip turi būti ir meninė tikrovė. Ir pastaroji būtina didelės konstrukcijos. Tas pat ir su gyvenimiška bei su menine logika. Netenka nė aiškinti, kad gyvenime ir kažkaip, rodos, be sąryšio "jo" ir "jos" dialoge veikia ir fonas, ir pauzos su pašaliniais veiksniais — gamta, jos garsai etc. Tos pašalinės įtakos Mekas savo prozoje neduoda arba nepakankamai ją tevertina. Dalykas išeina neorganizuotas, jo mintis sunkiai suvokiama.

A. Landsbergio "Karveliai" lyg ir arčiausia tradicinės novelės rėmų. Tik autorius turėtų daugiau suvienodinti stilių, "žmogus koridoriaus gale" realybė maišosi su pasaka ir fantazija, veiksmas iš lagerių nukeliamas į Australiją, j 1960 metus. Stilius dar margesnis. Iš vėlesnių dalykų matyti, jog autorius daro pažangą. Jo tikslas prasimušti į amerikiečių kūrybos pasaulį teikia vilčių ir mūsų literatūrai.

Apie L. Lėto vadinamus "estetinius essay" tegali būti kalba, kaip apie savotiškus eksperimentus, čia daug kur paneigiama paprasta logika, sintaksė ir kalbama, galvojama, vaizduojama vienam autoriui težinomais simboliais.

Galima labai vertinti originalias, pozityvias, naujo stiliaus siekiančias jaunų rašytojų pastangas. Galima jų nesuprasti. Tačiau "atrasti prasmę ir grožį tame pasauly su jo kraštutiniai privačiais simboliais ir "neįprasta sudėtimi" (A. Landsbergis) nepakanka "smalsumo ir geros valios", o reikia dar ir pakantrumo bei atlaidumo. Pasmerkti ar iškelti palikime laikui.
J. Brazaitis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai