Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVA NUOTRAUKOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Džiugėnas   
Vytauto Augustino nuotraukų albumas, pavadintas "Tėvynė Lietuva" (angliškai — "Our Country Lithuania'), išleistas dar praeitais metais prieš pat Kalėdas, jau baigiamas išparduoti, šis knygos pasisekimas liudija, kad ji verta didesnio dėmesio ir atžymėjimo.

Iki šiol esame turėję visą eilę lietuviškų vaizdų ir albumų,  bet Vytauto Augustino albumas tiek savo apimtimi, tiek savo meniška forma visus nustelbia.

Augustinas Lietuvoje buvo vienas iš geriausių fotografų, savo plokštelėse užfiksavo visą tuometinį gyvenimą. Laimingu būdu šį didelį negatyvų lobyną atsigabeno į Vokietiją. Bijodamas, kad kartais nežūtų per karą, negatyvus buvo išsiuntęs į Švediją, iš kur gana vėlai, po nemažų sunkumų atgavo. Dar Vokietijoje buvo sumanyta išleisti panašus reprezentacinis albumas, bet tuo metu trūko ir lėšų ir kitų priemonių (gero popieriaus). Tokio albumo, kuris pavaizduotų mūsų laisvos tėvynės gyvenimą, labai reikėjo. Kiekvieną dieną dar Vokietijoje susidurdavome su svetimtaučiais. Ir jiems reikėjo vaizdais prakalbėti, kas mes esame, kas toji Lietuva. Toks pat gyvas reikalas buvo ir Amerikoje, kur dirbame įvairiose firmose ir susitinkame įvairiausių žmonių, labai mažai težinančių apie mūsų kraštą.

Šiuo atveju labiausiai pasitarnavo turimi V. Augustino negatyvų lobiai. Iš didelės gausybės negatyvų jis turėjo ko pasirinkti. Todėl atsidėjęs, net ilgai jieškodamas kuo geresnių nuotraukų, jis atrinko savo vaizdus ir sujungė į vieną knygą. Jo ilgametis darbas nuotraukų srityje, patirtis ir skonis padarė tuos vaizdus vertingus ir foto meno atžvilgiu. Todėl V. Augustinas ir nustelbė visus iki šiol išleistus Lietuvos vaizdų albumėlius.

Knygos pradžioje pats nuotraukų meisteris poetiniu žodžiu kreipiasi j knygos bičiulius, iškeldamas kaip tik tai, kad šie vaizdai mums patiems primins Lietuvą, svetimiems, mūsų krašto nepažįstamiems, ji tarnaus kaip vaizdi susipažinimo priemonė, šie abu tikslai ir nulėmė knygos charakterį. Joje ir parašai ir pačios įžangos duodamos lietuviškai ir angliškai.

Angliškoje įžangoje dr. B. Nemic-kas supažindina su mūsų krašto isterija, ją atvesdamas net iki mūsų dienų. Pasigendame tik mūsų kultūrinio gyvenimo apybraižos.
Lietuviškai visuomenei skirta geografo A. Bendoriaus įžanga parašyta gyvu šiltu žodžiu. Prisiminęs krašto padėtį ir teritoriją, piliakalnius, kryžius, jis kelia mūsų kultūros savumus.

Albumui iš turtingo archyvo atrinkta 103 nuotraukos. Pradžioje žiūrovą nukelia į Vilnių. Iš ten nuveda į Aukštaičių sodybas, Trakus, bendrus Lietuvos vaizdus. Prasiskleidžia panoramos, mergaičių tipai, tada nukeliaujama į Kauną. Kaip Vilniuje sutelkiamas dėmesys senovei, taip čia naujai mūsų architektūrai. Augustinas išryškina pastatų grakštumą ir suteikia monumentališkumo. Kauno ciklas baigiamas sporto šventėmis, skautų stovyklomis ir olimpiada.

Prie sporto prijungiamas teatras su baletu, drama ir opera. Toliau Augustinas vėl grįžta į gamtą, į mažus miestelius, prie Aukštaitijos ežerų, į pajūrį. Iš ten pasuka Nemunu aukštyn.
Iš pakelių ir mažų miestelių jis parenka kryžių, senų bažnyčių ir sustoja ties naujomis mokyklomis ir Lietuvos pramone. Knyga baigiama vėl lietuviškais gamtovaizdžiais.

Augustino albumas panašus į poezijos knygą, kurioje autorius gražiais vaizdais kalba apie gimtosios žemės meilę. Jis jieško nuotaikos, šviesos ir šešėlių žaismo, kad visi objektai prakalbėtų savo vidine dvasia. Kai įsižiūri į Augustino nuotraukas, pamatai, kad jis yra rytų aukštaitis, visą dėmesį sutelkęs į gamtą, joje randąs grožį ir prasmę. Ir šio albumo geriausios nuotraukos yra kaip tik Lietuvos gamtovaizdžiai. Kai kur, norėdamas dar labiau išryškinti gamtos grožį bei mistiškumą, jis paretušavo, štai prasiskleidžia sodyba prie ežero (30 psl.). Tikra vienkiemio idilė, su kvepiančiais ir ramybe dvelkiančiais sodais. Taip, rodos, ir užeisi į tuos namus ir rasi mielus ir vaišingus žmones. Kai jo vaizdai nuveda į pajūrį, prie vandenų, surandi vidinę gamtos jėgą, ir rodos, girdi monotonišką bangų šlamėjimą. Kai jis sustoja ties senove, ten pajunti plazdančią gyvą dvasią, štai Trakai. Motyvas jau nudėvėtas, bet Augustinas ir jame surado naujo.
Kiek sunkiau sekasi apipavidalinti architektūra ir švenčių bei iškilmių nuotraukos. Kiek gamtoje Augustinas yra savitas, tiek čia, modeliuodamas vaizdus, pasilieka daugiau šaltas ir necharakteringas.
Autorius pasirinko savitą tvarką. Keletą kartų grįžta prie savo mėgstamos gamtos, tuo pačiu knygą ištisai atausdamas peisažu.

Atrinkdamas nuotraukas šiam albumui, Augustinas norėjo pavaizduoti visą laisvąjį mūsų gyvenimą. Bet atbaigiant tą pilnumą kaip tik trūksta nuotraukų iš mūsų kultūrinio gyvenimo, kuris taip pat buvo gyvas ir fotografams dėkingas. Apžvelgiant kuo įvairesnį Lietuvos vaizdą, per ilgai sustota ir ties kryžiais.
Atrodo, kad Augustinas galėjo eiti kitu keliu, tvarkydamas šitą albumą. Gal reikėjo sutelkti jo kaip fotografo geriausias nuotraukas. Tada gal būtų išpuolę vienas kita motyvas, į jo vietą būtų įsirikiavę kitos nuotraukos, geresnės savo kokybe. Tada ir albumas turėtų dar tvirtesnę formą.
Po nuotraukomis parašai lietuviški ir angliški. Angliškasis tekstas plačiau supažindina su pačiu vaizdu. Tačiau angliškuose tekstuose nėra suvienodinta pati rašyba. Vienur lietuviški vardai palikti su visais lietuviškos rašybos ženklais, kitur nuimti akcentai. Reikėjo laikytis vienos kurios rašybos, geriausia lietuviškos.

Kai knyga baigiama išplatinti, reikia manyti, kad autorius ir leidėjai imsis antros laidos. Tokiu atveju tektų išlyginti visas smulkmenas, patikslinti parašus, šiek tiek pertvarkyti ir naujai perlaužyti pačią pradžią ir patį albumą praturtinti mūsų kultūros gyvenimo vaizdais, gal net sąskaiton besikartojančių motyvų.
Vytautas Augustinas kaip foto menininkas pradėjo reikštis senokai. Nuo 1936 m. jis dalyvavo įvairiose pasaulinėse fote parodose, gaudamas aukso medalius ir kitus atsižymėji-mo ženklus (Bostone, Zueriche, New Yorke, Amsterdame ir kt.). Būtų gera, kad ir Amerikoje jis užfiksuotų kiek galima platesnį mūsų gyvenimą, kuris laukia gerų fotografų.

šis didelis darbas negalėjo atsirasti be drąsių leidėjų. "Vaga" pirmiausia surinko prenumeratą, nes iš sykio reikėjo investuoti nemaža pinigų, ir tada griebėsi paties leidime.

Atspausta naujai įrengtoje T. T. Pranciškonų spaustuvėje Brooklyne. Tai bus bene pirmas tokio masto darbas, atliktas Amerikos lietuviškoje spaustuvėje. Spaudos darbui vadovavo J. Kapočius, sutelkdamas visą dėmesį į geresnį nuotraukų išryškinimą bei švarumą.
(Vytautas Augustinas — Tėvynė Lietuva. Išleido Vaga J. A. Valstybėse. Spaudė TT Pranciškonų spaustuvė Brooklyne, 115 psl. Kaina 5 dol.)
A. Džiugėnas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai