Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMOJI LIETUVIŠKO MENO PARODA BRAZILIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jurgis Normantas   
Pirmoji lietuvių liaudies meno ir dailininkų kūrinių paroda Brazilijoje buvo iškilmingai atidaryta San Paule mieste 1952 m. kovo mėn. 17 d. Ją atidarė San Paulo gubernatorius L. N. Garcez, atvykęs į Prestes Maia galeriją. Aukštas svečias labai domėjosi lietuvišku menu, ypač liaudies dirbiniais.

Paroda truko dvi savaites ir buvo labai gausiai lankoma. Ją surengė S. P. Lietuvių Menininkų Klubas, kurio pirm. yra K. Amrazevičius. Liaudies meno eksponatai pasišventėlių parodos talkininkų buvo surinkti iš daugiau kaip 100 asmenų, daugiausia moterų, atsivežusių tas grožybes iš Tėvynės. Tačiau buvo ir tremtyje bei Brazilijoje padarytų daiktelių, kurie taip pat akį vėrė savo gražumu ir lietuviškumu.
Paveikslų parodai pateikė keturi, tiksliau, — trys dailininkai, nes ketvirtas, Kasperavičius, iš Belo Horizonte teatsiuntė tik tris kūrinius.

Daugiausia paveikslų davė dail. Stančikaitė-Abraitienė, net 90! (grafikos — 33, tapytų aliejumi — 33, tempera — 13, o likusieji — iliustracijos vaikų knygai). Turint galvoje, kad ji atvyko į Braziliją tik prieš penketą metų, toks kūrybinis derlius parode jos nepaprastą darbštumą. Dailininkės spalvos yra drąsios, gerai suderintos, teptuko pabraukimas stiprus, kartais vyriškas. Kiek lietuviško turinio paveikslų tonai yra grynai lietuviški, tiek Brazilijos grožybes vaizduodama dailininkė atranda tikrą "deginantį" braziliškų spalvų derinį. Ji ypač stipri linijų valdyme, ir gaila, kad tiek mažai pateikė portretų, darytų anglimi. Jie kaip gyvi!

A. Kairys davė 75 paveikslus, daugiausia Europos vaizdų, keletą portretų. Jie beveik visi daryti aliejumi, c keletas — tempera. A. Kairys yra dalyvavęs tarptautinėse parodose ir laimėjęs premijų, yra visai brendęs kūrėjas: santūrus, kuklus, nejieškąs efektų, tačiau labai subtiliai perduo-dąs drobei gamtos dvasią. Kompozicijų jo kūryboje beveik nematyti, tačiau visi jo darbai yra labai nuotaikingi ir daro stipraus įspūdžio.

Dail. M. Ivanauskas pasirinko savo kūrybai medį, kurį meniškai nuspalvindamas gauna ypatingų efektų, ypač dar panaudodamas gamtos sukurtas dėmes medžio lentoje. Jo "Baltijos lelijos" yra labai paprastos kompozicijos požiūriu, tačiau daro visai čiurlioniško įspūdžio savo skaidrumu, nors šiaip dailininkas mėgsta niūrius tonus ir tragiškas temas. Suprantama, tai įtaka nesenų pergyvenimų tremtyje. Gaila, kad Mikalojus Ivanauskas savo gražiuose religiniuose motyvuose (Kristaus galva, Skausmingoji Dievo Motina) pasinaudojo senomis graviūromis (ką dail. aiškiai pažymi). Jo moters galva — nuostabiai gražus portretas — parodo, kad Ivanauskas yra originalus ateities dailininkas.

Bendrai suglaudus: 170 dailininkų kūrinių ir per tūkstantį liaudies meno eksponatų, gražiai skoningai išdėstyta didžiulėje galerijos salėje, teikė tokį gausos įspūdį, kad atrodė, jog visa tai tiesiog iš Lietuvos atvežta su didele ministerijų parama.
 
Tačiau tikrovė yra ta, kad visa tai yra padaryta kelių pasiaukojusių idealistų užsispyrimu ir visų gerųjų tautiečių broliška talka. Net staklės "buvo surastos, verpimo ratelis, drabužiams kočioti įnagiai: visa tai buvo demonstruojama lankytojams!
Parodos surengimas ir didelis jos pasisekimas yra laimėjimas Lietuves vardui.
Jurgis Normantas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai