Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IR VĖL NAUJIENOS LITUANISTINIAM MOKYMUI PDF Spausdinti El. paštas
š. m. kovo mėn. "Aiduose" teko aptarti du Pedagoginio lituanistikos instituto 1966 išleistus leidinius: D. Veličkos Konspektinę lietuvių kalbos metodiką (II dalį) ir Lietuvių kalbos pratimų mokyklai ir namams I-jį sąsiuvinį. Šiais metais jau susilaukėme tų pačių D. Veličkos Lietuvių kalbos pratimų II-jo sąsiuvinio. Jame pratimų forma aiškinama lietuvių kalbos morfologija: žodžių daryba ir kaityba (žodžio sudėtis ir rašyba, nosinių raidžių rašymas žodžio šaknyje ir priešdėlyje, priesagų vartojimas ir rašyba), taip pat glaustai formuluojama lietuvių kalbos rašybos sistema.

"Pratimai" skiriami Instituto studentams, neakivaizdiniu būdu siekiantiems išeiti aukštesniosios lituanistinės mokyklos programą, taip pat ir kitų jaunosios kartos lietuvių savišvietai. Kaip P. L. I. pridėtame pranešime sakoma, "Pratimais" gali pasinaudoti ir kitos mokyklos, taip pat tėvai, kurie moko savo vaikus namuose.

Ir šis sąsiuvinis, kaip tos "Pratimų" serijos pirmasis, parengtas ta pačia tvarka, su gramatiniais paaiškinimais. Nesant tuo tarpu mokyklai tinkamiau parengtos gramatikos, čia pateikiami pratimai aprūpinti vadovėliniais paaiškinimais, kurių dėka mokinys gana lengvai gali suprasti ir atlikti pratimus.

Sąsiuvinį sudaro 82 švaraus mašinėlės ir rotatoriaus spausdinto rašto puslapiai (pats pratimų tekstas  pradedamas   6-ju,  baigiamas 80-ju puslapiu). Sąsiuvinio kaina $2.00.

Prie šių "Pratimų" I sąsiuvinio išleistas ir garsinis priedas — fonetinė plokštelė: "Lietuvių kalbos garsai ir priegaidės". Tekstą paruošė Domas Velička, įkalbėjo P. L. I. studentas Romas Sakadolskis, garsų ir priegaidžių tarimą prižiūrėjo dr. Petras Jonikas.

Plokštelės turinyje: balsių ir dvibalsių tarimas, ilgųjų balsių tarimas, priebalsių kietumas ir minkštumas, supanašėjusių priebalsių tarimas, dvibalsių priegaidės, mišriųjų dvigarsių priegaidės, ilgųjų ir trumpųjų balsių priegaidės, priegaidžių rūšys. Plokštelė yra ilgo grojimo (33y3), 10 colių. Išleista Lietuvių Fondo lėšomis. Kaina 5 dol. Norintieji ją įsigyti (taip pat ir pratimų sąsiuvinius) prašomi kreiptis adresu: P. L. Institutas, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, 111. 60629. Ten pat galima įsigyti to paties turinio magnetofoninę juostelę. Jos kaina 8 dol. Užsakant reikia nurodyti, kelių takų (2-jų ar 4-rių) juosta gamintina.

Tiek trumpai apie šios svarbios srities naujienas. Jaunajai mūsų šviesuomenės kartai grečia lietuviškas analfabetizmas. Tuo išsireiškimu P. L. Instituto direktorius D. Velička apibūdina šio meto priaugančios mūsų šviesuomenės negalią tinkamai lietuviškai išsireikšti gyvu žodžiu ir raštu. Net ir priaugantieji lietuviško mokyklinio jaunimo vadovai ar akademinio jaunimo veikėjai, neabejojamai sąmoningi lietuviai - patriotai, neretai pasirodo silpnoki lietuvių kalbos tarties, žodyno ar rašybos bei sintaksės srityse. Kas gi manytina apie jų vadovaujamuosius? O juk nesunku būtų tik po keliolika minučių kasdien ar bent kas kelinta diena skiriant  gilesnio  gimtosios kalbos pažinimo pratimams padaryti ją viena iš dviejų, jei ne iš kelių, gerai mokamų kalbų! Čia būtų tiek asmeninės ambicijos, tiek ir kovojančios už būvį tautos nario pareigos reikalas!
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai