Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A. Maceina — Teisė ir tiesa ............................................................................................. 289
Jonas Aistis — Knygos — mielosios drauges .................................................................. 292
Azorin — Hidalgas ............................................................................................................. 300
Vincas Maciūnas — Mykolas Biržiška ............................................................................ 302
Juozas Mikuckis — Audrų sargyboje, Būrimas, Negrįš jau meile toji, Ramunėle (eil.)  311
Juozas Girnius — Laisvė ir dievybė .................................................................................. 312

KŪRYBOS
LITERATŪRA
P.  Gaučys — Šių dienų ispanų romanas ........................................................................... 325

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Aistis — Trijų moterų lyrika ................................................................................... 328
Jonas Aistis — Vytės Nemunėlio poezija ......................................................................... 329
V. Mc. — Vaclovas Biržiška: Vyskupo Motiejaus Valančiaus biografijos bruožai ....... 330
J. B. — Vytautas Sirvydas: Bronius Kazys Balutis ......................................................... 331

MOKSLAS
T. L. Andriekus, O.F.M. — Kanonų teisės mokslo tėvas ............................................... 332

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V.  K-as — Pijus XII už asmeninį atsakingumą moderniojoje įmonėje ........................... 334
M. Biržiška — Mažmožiai dėl straipsnio apie Basanavičių ............................................ 335

ILIUSTRACIJOS
Z. Kolba — &v. Jurgis (vitražas pranciškonų vienuolyno koply-
čioje  Kennebunk Porte)      viršelių 1 psl.
V. Petravičius — Pavasario Madona      295
A. Mončys — Bareljefas medyje      298
Mykolo Biržiškos nuotrauka      305
č. Janusas — Palanges pajūry      308
Т. V а I i u s — Vinjete      310
H.   M a t i s s e — Apybraiža      311
P. Augius — Iliustracija      315
Senute (Vyt. Maželio nuotrauka)      321
G. Saverini — Natiurmortas su paukščiais      viršelių 4 psl.


September, 1952
AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, b> the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c: Canada $5.25, single copy 55c: Foreign $6.00.—Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1'879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai