Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVA, politikos žurnalas, PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. B.   
LIETUVA, politikos žurnalas, leidžiamas Patariamosios Lietuvių Grupės, bendradarbiaujant su Laisvosios Europos Komitetu, redaguojamas kolegijos — Juozo Audėno, Broniaus Ne-micko, Vinco Rastenio, Vytauto Vaitiekūno. Išeina kas trys mėnesiai, kaina metams 2 dol., atskiro nr. 50 c. Šio nr. — liepos-rugsėjo — 96 pusi.

Visa metrika surašyta. Pridėkim dar turinį — redakcinės kolegijos žodis, V. Sidzikausko: Ties lietuviškomis problemomis, V. Manelio: žemės valdymas išlaisvintoje Lietuvoje, J. Paplėno: Lietuvos socialinės politikos bruožai, J. Lanskoronskio: Taikos ir karo prielaidos, J. Puzino: Kalbotyra apie lietuvių protėvynę, Pavergtosios Europos išlaisvinimo deklaracijos, laisvinimo veiksnių veiklos apžvalga, dokumentai ir knygos. Turinį — tokį, koks jis yra — galima priimti teigiamai tik su viltimi, kad čia tėra pradžia ir kad kituose nr. žurnalas įsibėgės ir ims spręsti problemas, aktualias laisvinamos ir išlaisvintos Lietuvos reikalams, šiame nr. prie tokių klausimų, nors ir nedrąsiai, tėra priėjęs V. Manelis. Straipsniai kaip Lietuvos socialinės politikos bruožai ir Kalbotyra apie lietuvių protėvynę šiame žurnale be nuostolių galėtų būti ir praleisti. Su dideliu užsimojimu J. Lanskoronskio straipsnis savo turiniu dublikuojasi su V. Sudimanto nors ir trumpa tarptautinės politikos apžvalga. Naudingi yra įdėtieji praeities dokumentai.

žurnalą perskaičius pirmas įspūdis — ar nebūtų galėjus ta pati medžiaga būti skelbiama kituose jau esančiuose žurnaluose ir laikraščiuose; ar buvo reikalingas specialus politikos žurnalas, jei net nepriklausomoj Lietuvoj politikai specialaus žurnalo neturėjom;  ar nepasitvirtina humoristų charakteristika apie lietuvius: kur susirenka trys lietuviai, ten leidžiamas ir laikraštis. Bet šitiems ar-ar išblaškyti yra rimtas argumentas: jeigu tam reikalui yra nelietuviško pinigo, tegul sau gyvuoja ir šviečia. O į ranką paimti malonus — skoningai sutaisytas, ir formatas patogus.    J. B.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai