Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1967 METU TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas   —   Galiūnų godos  (eil.) ........ 52
Baranauskas  Albinas — Eilėraščiai ............. 257
K. Barėnas — Vaistai  (apsakymas)  ............ 444
Barteška   Kazys   —   Eilėraščiai ............ 381
Degutytė   Janina   —   Antigona  (eil.) ................ 249
Grigaitytė Kotryna — Indrė  (novelė) ............. 125
Gustaitis Antanas — Portretai (eil.) ........... 106
Landsbergis Algirdas — Sudiev, mano karaliau (vienveiksmis vaidinimas) ............ 201
Mykolaitis - Putinas Vincas — Eilėraščiai ........ 290
Nyka - Niliūnas Alfonsas — Eilėraščiai ............ 199
Iš portugalų poezijos (vertė P. Gaučys) ............ 421
Rutkūnas Benediktas — Eilėraščiai .............. 163
Sachs Nelly — Eilėraščiai (vertė J. Tininis) ........... 309
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai .......... 155
Saulaitytė Jurgita M. — Eilėraščiai ........... 250
Spalis R. — Meilužis   (novelė) .......... 349
šlaitas Vladas — Eilėraščiai ............. 336
Vaičiulaitis Antanas — Karaliaus Mindaugo paskutinis monologas .......... 207
Visvydas Pranas — Eilėraščiai ............. 8

STRAIPSNIAI
Alaušius J. — žvilgsnis į 1966 metus II. Kultūrinis gyvenimas ......... 75
Andriušis Pulgis — Antaną Gustaitį atkūrus ........... 107
Barzdukas Stasys — Lietuvio mokytojo vaidmuo ............ 382
Bendorius Antanas — Nauja pažiūra į buvusius Lietuvos - Lenkijos santykius (P. Lossowskio
knyga) ........... 221
Blažys A. — Intelektualo atsakomybė tautoje .......... 417
Brazys Pr. vysk., MIC — Mūsų pareigos persekiojamai Lietuvai .......... 57
Celiešius Petras kun. — Laiko sudabartinimo problema (ryšium su A. Maceinos "Dievo Avinėliu")  ............ 112
Domeika — Mickevičiui (laiškas, vertė J. Kėkštas) ......... 68
Eretas Juozas — Kazys  Pakštas   (kalbėtojo  portretas) ............ 97
Gimbutas Jurgis dr. — Skanseno poveikis ........... 258
Girnius Juozas — Tarp heroizmo ir realizmo (pratęsiant pokalbį su F. Jucevičium) ...... 151
Grinius Jonas dr. — Bernardas Brazdžionis ......... 208
Grinius Kazys dr. — Atsiminimai apie Milašių ............ 213
Yla Stasys — Ateities sąjūdis laiko perspektyvoje ......... 281
Jakštas Juozas — Iškalbingas Mažosios Lietuvos dokumentas ............ 121
Jakubėnas Vladas — "Gražina"  (opera) ......... 294
Jonynas A. Vytautas — Expo 67 margumynai ........... 310
Jucevičius Feliksas — Tarp mirties ir mito ............ 145
J. K. ir J. M. — Mokytojų studijų savaitė ............ 392
Kralikauskas Juozas — Šaltiniai senovės lietuvių religijai pažinti ......... 338
Kulbokas Vladas — A. Nyka - Niliūnas kritikas ...... 20
Kultūros kongresą pasitinkant ......... 329
Lapinskas Darius — Susitikimai su Jeronimu Kačinsku ........... 157
Mar. V. dr. — Tautiškumo klausimas sovietinėj teorijoj ............ 175
Mar. V. dr. — Tautiškumo klausimas sovietinėje praktikoje .............    241
Pauliukonis Pranas — Lietuvos mokytojas amžių sūkuriuose ............... 369
Pažemėnas Juozas — Prof. Vladas Jurgutis ........ 11 ...... 70
Peržengus 200 numerių ........... 193
Rėklaitis P. dr.  —  Vargonų dirbėjai ir vargonai Lietuvoje XVIII - XIX a .......... 426
Rūkienė St. — švietimas pavergtoj Lietuvoj ........... 388
Rukša Antanas — Humanizmo skleidimasis XVI a. Lietuvoje ............... 164
Rukša Antanas — Humanizmas Lietuvoje XVII - XVIII a. ............. 218
Rukša Antanas — Humanizmas Lietuvoje XIX a ........... 261
Slavėnienė M. — Putinas okupacinėj gūdumoj .......... 180
Sietynas Andrius — Pulgiui Andriušiui 60 metų ........... 160
Skardžius Pr. dr. — Baltistica (naujas kalbotyrinis žurnalas) ............ 116
Sužiedėlienė Galina — Naujoji aplinka — grėsmė ar proga? ............ 1
Sužiedėlis Antanas — Vanagai ar balandžiai? ................. 49
Tautvydas A. — žvilgsnis į 1966 metus I. Visuomeninis - politinis gyvenimas .......... 26
Vč. A. — Mykolaitis - Putinas ............ 289
Vizgirda   Viktoras — Naujos apraiškos Lietuvos dailėje ............ 301
Zaranka Juozas — Vergilijaus Enėjidė (A. Rukšos vertimas) ............ 436
Zubras A. — Atramos beieškant ............. 251

KNYGOS
Augius (grafikos kūrinių monografija — L. Urv ......... 458
Balys Jonas dr. — Lietuvių liaudies pasaulėjauta — J. B. ........... 410
Baronas Aloyzas — Footbridges and Abysses — dr. Ilona Gražytė ............... 45
Bradūnas Kazys — Sonatos ir fugos — R. Šilbajoris ......... 191
Dagys — Sculptures and paintings — L. Urv ......... 457
Dambriūnas, Klimas ir Schmalstieg — Introduction to modern Lithuanian — Juozas Tininis ........ 461
Gustaitis Antanas — Ir   atskrido   juodas   varnas — H. Nagys ......... 276
Ivinskis Z. prof. ir Vaišnora J. dr. MIC redagavo: Vysk. P. Bučio atsiminimai — Alaušius ...... 415
Kapačinskas J. — Siaubingos dienos — Alaušius............. 460
Krištopaitė D. — Lietuvių liaudies karinės - istorinės dainos — dr. Jonas Balys ...... 46
Landsbergis Algirdas — Penki stulpai — dr. Ilona Gražytė .......... 363
Maceina Antanas — Dievo Avinėlis - P. Jucevičius ............ 238
Matulis A. dr. — Angliška studija apie lietuvius vokiečių literatūroj — Julius Botyrius ............. 411
Mazalaitė Nelė — Miestelis, kuris buvo mano — dr. J. Grinius ............. 190
Miškinis J. — Manoji Dzūkija — Alaušius ............ 460
Naujokaitis Pranas — žydinčios  dienos  —  Titas Alga ........ 414
Nyka - Niliūnas A. — "Hamletas" (vertimas) — Algirdas Landsbergis ............ 93
Račkauskas K. dr. — Lietuvos konstitucinės teisės klausimais — Vt. Vt. ......... 277
Radauskas Henrikas  —   Eilėraščiai   —  Viktorija Skrupskelytė    ......... 236
Raila Br. — Laumių juosta — Titas Alga ............ 367
Ramojus VI. — Kritusieji už laisvę — Al. Baronas 327 Ratas V. (red.)   —  Eleven Lithuanian Artists in Australia — L. Urv. .......... 457
Redakcinė kolegija: S. Užkuraitė, L. Vladimirovas, V. Žukas — Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai — Ant. Mažiulis ............. 94
Rūta Alė — žemės šauksmas — dr. J. Grinius .... 324 Sadūnaitė Danguolė — Kai tu arti manęs — K. Rauda .........141
Šliogeris V. — Antanas Smetona — Alaušius ............ 459
Švaistas J. — Dangus debesyse — Alaušius ............. 460
Vaičiulaitis   A.   —   Gluosnių   daina   —   Viktorija Skrupskelytė ........... 456
Vaitkus M. — Memuarai — Alaušius ............ 278
Valaitis Vytas — Nuotraukų knyga apie Pablo Casals (angliškai) — A. Kezys, S.J...........365
Velička Domas — Konspektinė lietuvių kalbos metodika II d. ir Lietuvių kalbos pratimai I d.— V.  Cižiūnas .............. 142
Velička Domas — Lietuvių kalbos pratimai II d. — V. Cižiūnas ........... 413
Žiūraitis Tomas, dr., O.P. — Svarbesnieji teologijos veikalai svetimomis kalbomis ....... 461

IŠ MINTIES IR GYVENIMO Sausis
A. Vč. — Jurgio Jankaus indėlis — 36. Henrikas Nagys — Vizgirdos portretinė tapyba — 38. St. Santvaras — Stasio Baro arijų plokštelė — 39. Viktoras Gidžiūnas, OFM — Duns Skoto kongresas — 41. Mūsų buityje — 42.

Vasaris
Ig. Malėnas — Naujasis mokymo skaityti metodas — 87. St. Goštautas — Vida Krištolaitytė — 89. Algirdas Jurkus — Naujos kosmologinės teorijos — 90. Mūsų buityje — 91.

Kovas
Juozas Kojelis — Lituanistinio švietimo rūpesčiai — 135. L. Urv. — Vaičaitis ir Urbonas — 136. Mūsų buityje — 138.

Balandis
Ig. Malėnas — Šatrijai 40 metų — 181. Vt. Vt. — Laišku apie R. Skipitį — 183. J. Surgaila — Šiluvos koplyčios pašventinimo iškilmių plokštelė — 184. Juozas Lingis — Sovietų istorikai grumiasi su normanis-tais — 185. Msų buityje — 187.

Gegužis
Dr. S. A. Bačkis — JAV - Sovietų Sąjungos konsularinė sutartis — 226. Vyt. Ignas — Dail. V. K. Jonynui 60 metų — 228. J. Vidzgiris — Žmogus ir visuomenė krikščionybės ir marksizmo sankryžoje — 230. Mūsų buityje — 232.

Birželis
Al.Po LB rinkimų — 265. A. Sž. — Įvykiai Amerikos katalikų universitete — 266. K. Nenortas — A. Saulaitis — skautų priešakyje — 268. VI. Jakubėnas — Kontraversijų keliais (Stempužienės ir Lapinsko koncertas) — 269. Jonas Rugis — Dviejų kultūrų klausimu
—    270. Kun. P. Celiešius — Posusirinkiminės nuotaikos gyvenime — 272. Mūsų buityje — 273. Laiškas redakcijai (Al. Gimantas) — 275.

Rugsėjis
R. K. S. — Parapijos — ne "parapinis reikalas" — 315. B. Ciplijauskaitė — Dar apie "specializacijos barbarizmą" — 316. Paulius Rabikauskas — Balčikonis pasisako už Sirvydą — 316. Dr. V. Litas — Gyvenimo prailginimas ir biologinis "nemirtingumas" — 318. Mūsų buityje — 319. Laiškai redakcijai (viršely).

Spalis
Al. — LKM Akademijos suvažiavimas — 355. Anatolijus Matulis — Grass lietuviškų motyvų šešėlyje — 357. Paulius Jurkus — Šv. Antano koplyčia Kennebunk-porte — 358. Mūsų buityje — 360.

Lapkritis
Alaušius — Švenčių komercializacija — 401. Juozas Girnius — Leidėjas Kapočius — 402. B. Ciplijauskaitė — Dail. A. Tamošaitienės menas — 403. Ig. Malėnas — Pasisekimo paslaptis, mokant skaityti skiemenų metodu — 404. Vt. Vt. — Bendruomenės taryba — 405. Mūsų buityje — 408.

Gruodis
Č. — Markso "Kapitalas" ir bolševikų revoliucija — 449. Juozas Girnius — Vaižgantiškasis Prunskis — 450. K. R. — Asturias — 1967 metų Nobelio premijos laureatas — 451. Povilas Gaučys — Naujoji portugalų poezija — 451. Mūsų buityje — 454.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai