Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Jurgis Blekaitis: RUDENS RITMU. Eilėraščiai. Išleido Mackaus knygų leidimo fondas. Chicago 1979. Meninis apipavidalinimas Prano Lapės. Tiražas 600, 135 psl.
Algirdas Landsbergis: MUZIKA ĮŽENGIANT Į NEREGĖTUS MIESTUS. Novelės. Išleido Ateitis. Aplankas Nijolės Palubinskienės, Southfield, Mich., 1979, 128 psl., kaina 6 dol.
Balys Auginąs: GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS. Lyrika. Cleveland 1979, 140 psl., 5 dol. Išleido Clevelando liet. radijas "Tėvynės garsai" (J. Stempužis, 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121).
Jonas Balys: VAIKYSTĖ IR VEDYBOS. Lietuvių liaudies tradicijos. Išleido Lietuvių tautosakos leidykla, Silver Spring, Md., 1979. Tiražas: 500 egz., kaina 6 dol.
Prof. dr. Br. Povilaitis: ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA. Lietuvių agronomų sąjunga Chicagoje, 1979. Didelio formato 165 puslapių ir gausiai iliustruotas leidinys paminėti ŽŪA 50-mečiui. Platina "Draugas", su persiuntimu 21.25 dol.
Paulius Jurkus: LITUANIKA. Vadovėlis lituanistinių mokyklų aštuntam skyriui. Išleido JAV LB Švietimo taryba, Brooklyn, N.Y., 1979. Gausiai iliustruota, 320 psl.
SANTARA-ŠVIESA. 25 metų sukaktuvinis leidinys. Redagavo Valdas V. Adamkus. Meninis apipavidalinimas — Birutės A. Bolutaitės. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, Chicago 1979. Tiražas 1000 egz., 160 psl.
Kun. K. Žitkus: TAU, MARIJA, ROŽINIS. Poetinis paslapčių apmąstymas. Išleido Kanados lietuvių katalikų centro liturginė komisija. Torontas 1979. Finansavo Toronto Prisikėlimo parapija 25 m. jubiliejaus proga. Iliustravo Danguolė Stončiūtė-Kuolienė. Tiražas 2000 egz., 176 psl.
THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LI-THUANIA: A REPORT FOR 1978. Redagavo dr. T. Remeikis ir Br. Nainys. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenė, Glendale, PA, 1979. 199 psl. 5 dol. Užsisakoma adresu: Lithuanian-American Community, Inc., 708 Custis Rd., Glen-side, PA 19036.
Dr. Juozas Prunskis: LITHUANIA'S JEWS AND THE HOLOCAUST. Pub-lished by Lithuanian American Council, Inc., Chicago 1979. 48 psl., kaina 1 dol.
Povilas Rėklaitis: LITAUISCHE BIB-LIOGRAPHIE 1975-76 in Auswahl mit Nachtragen. Atspaudas iš: Zeitschrift
fūr Ostforschung (Marburg', 1978, sąs.
4, p. 746-766. Pateikiama 321 bibliogra-
finė pozicija. Tokią lietuvių bibliografi-
jos apžvalgą autorius tęsia nuo 1970 m.
SO LEBEN LITAUENS KATHOLI-KEN. Lietuvos katalikų padėties apž. — ga iš LKB Kronikos Nr. 36. 26 psl. (4 iliustracijos). Išleido tarptautinis ir tarpkonfesinis Institut Glaube ir der 2. Welt (Postfach 9, Ch-8702 Zollikon. Switzerland).
William James: THE \VILL TO BELIEVE. VI-sis tomas pilno raštų leidimo, kurį redaguoja F. Burkhardt F. Bowers ir I.K. Skrupskelis. Harvard Uni-versity Press, 1979. 490 psl.
WORLD LITERATURE TODAY A Literary Quarterly of the University of Oklahoma, Summer 1979, 566 psl. Leidinys skirtas prancūzų poetui Yves Bon-nefoy.
LITUANUS, 1979, Nr. 2, 80 psl. Redaguotas V. S. Vardžio, šis numeris skirtas pavergtosios Lietuvos klausimams: duodami T. Venclovos bei D. Kofmnt lewskio str. ir dokumentinė medžiaga. G. Kazokienės str. apie V. Ratą. kurio darbų nuotraukomis numeris iliustruotas.
LE BULLETIN du Grupe de recher-ches sėmio-linguistiąues (EHESS. Paris . 1979, Nr. 8, 48 psl.
TĖVYNĖS SARGAS, 1979. Nr 2 43 96 psl., 3 dol. Rašo P. Maldeikis. V. Bagdanavičius, P. Balčiūnas. J. 5akas -Sakevičius baigia str. apie kun. J. Vailokaitį, J. Augustaitis — apie 1927 gruodžio 17 perversmą. Pateikiamas pasaulio krikščionių demokratų politinis manifestas (1976).
Į LAISVĘ, 1979 balandis. N r 75 LIS 72 psl., 3 dol. A. Štromo, A. Musteikio.
A. Saulaičio ir kt. straipsniai.
Į LAISVĘ, 1979 rugsėjis, Nr. 76, 88 psl., 4 dol. V. Vaitiekūnas rašo apie Vatikano Rytų politiką, Z. Rekašius — Lietuvos perspektyvas, pokalbis su St. Barzduku ir kt.
TECHNIKOS ŽODIS, 1979, Nr 2 (164), 28 psl. Šio numerio str. autoriai:
B. Saldukienė, V. Senuta, V. Petraitis.
TECHNIKOS ŽODIS, 1979, Nr. 3, 28 psl. Dr. J. Gimbutas pamini prof.
5. Kairio gimimo šimtmetį, techniniais
klausimais rašo V. Vintartas. V. Jauto-
kas ir kt.
MŪSŲ ŽINIO
196. Šiame numeryje pateikiama plati informacija apie lietuvių jėzuitus praeityje ir dabarty.y

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai