Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
GĖLES

Saulei tekant
Liejasi upė į jūrą,
Ant molėtų kalvų
Varpinė skamba.
Žydėkit Pirmosios Komunijos gėlės
Ant mirštančio rankų,

Kad saulei už girių nusėdus,
Į jo delną rasa nubyrėtų
Ir lakštingalų balsas tekėtų
Per kylančią naktį Amžinąja Šviesa.


BALADĖ

Aš krauju atseksiu tavo pėdas,
Aš ugnia užbursiu tau kelius,
Ir akmuo prasmegs tau atsisėdus,
Ir žolė po kojomis nudžius.

Alksi poilsio tada kaip duonos
Ir svaigios kaip vynas pabaigos,
Puldamas tartum džiaugsmingas ruonis
Į putas praūžiančios bangos.

PO   VISĄ   ŽEMĘ

Kieti teviį parapijos kapai
Manęs po visą žemę jieško,
Mano gimtadienį pasižymėję
Į baltą kūdikystės knygą.

Plazdėjimas pakriūtės drebulaičių,
Ir kovarnių riksmai viršūnėse,
Ir juodžemio dundėjimas į karstą,
Ir Angelo Pasveikinimo liūdnas balsas
Girdžiu kaip šaukia
Šeimyniškai vardu.

Kieti tėvų parapijos kapai
Manęs po visą žemę jieško.
Nepykite. Sugrįžęs atiduosiu
Kiekvieną savo džiaugsmo šukę
Ir paskutinę ašarą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai