Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MOKSLO, FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS KONFERENCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Marija Gimbutienė   

MOKSLO,  FILOSOFIJOS  IR  RELIGIJOS  KONFERENCIJARugsėjo 2-5 dienomis Kolumbijos universitete New Yorke įvyko iš eilės tryliktoji mokslo, filosofijos ir religijos konferencija santykyje su demokratiniu gyvenimo būdu ("Thirteenth Conference on Science, Philosophy and Religion in their Relation to the Democratic Way of Life"). Šios rūšies konferencijos skiriamos mokslo, filosofijos bei religijos sintezei palaikyti bei ugdyti. Jose dalyvauja labai įvairių sričių mokslininkai, menininkai, filosofai ir įvairių religijų atstovai.

šių metų konferencija svarstė tik vienę temą: "Simboliai ir Vertybės". Atskiros sesijos nagrinėjo temas: 1) simbolizmo esmė, 2) simbolizmas mene, 3) simbolizmas moksle, 4) simbolizmas santykyje su bendruomene ir 5) simbolizmas religijoje. Kiekvienai sesijai buvo iš anksto parašyta ik: dešimties referatų, kuriuos dalyvaujantieji galėjo raštu ar žodžiu komentuoti. Susirinkimo metu vyko tik diskusijos, kurios daugiausia lietė sąvokų apsprendimą (ypač: kas yra simbolis ir kas ne, kas yra ženklas ir kas yra simbolis, kas yra simbolis mene ir kas yra simbolis moksle, pagaliau, kas yra menas ir kas yra mokslas, kas yra menas ir kas yra religija, eta). Referatai ir diskusijų re-rezultatai bus išspausdinti atskiru leidiniu.
Konferencijoje dalyvavo apie 150 rinktinių, daugiausia Amerikos kontinento mokslininkų, filosofų, menininkų ir teologų, be to, dar keletas iš Anglijos, Belgijos, Indijos, Japonijos.

Būdinga buvo tai, kad turbūt daugiau nei pu;ė dalyvaujančiųjų kalbėjo "su akcentu", nors ir atstovavo Jungtinių Amerikos Valstybių universitetus. Harvardo, Yale, Princetono universitetus atstovavo austrai, prancūzai, žydai, čekai ir lietuviai. Savaime piršosi mintis, jog sintezes problema artimesne tik europiečiui.
Konferencijos prezidentu buvo Ord-way Tead, New Yorko pedagogas-fi-lcsofas, vice-prezidentu Wendell M. Stanley, iš Kalifornijos universiteto. Dalyvaujančiųjų tarpe buvo Princetono universiteto filosofas Jacques Maritain, kurio referatas apie simbolius ir ženklus buvo vienas iš pačių geriausių. Simbolizmo ir meno sesijoje pažymėtini referatai Kenneth Burke (literatūros srities), E. H. Gombrich ir William G. Constable (vaizduojamojo meno), Eric Mendelsohn (architektūros) ir kt.
Marija Gimbutiene

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai