Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KRONIKA PDF Spausdinti El. paštas
• Jeigu susidarys pakankamas prenumeratų skaičius, "Lietuvių Enciklopedijos" manoma išleisti kasmet po 3-4 tomus, kurių kiekvienas turės 600-640 pusi. Viso bus 20-24 tomai.
Jau sudaryta redakcija, į kurią įeina: prof. Vacl. Biržiška, vyr. red., prof. Pr. Čepėnas, prof. P. Jonikas, Antanas Bendorius, Stasys Santvaras. Redakcinę komisiją sudaro: prel. J. Balkūnas, prof. M. Biržiška, prof. V. Kanauka, prof. Stp. Kolupaila, prof. V. Krėvė, prof. K. Pakštas, prof. J. Puzinas, Vyt. Sirvydas, adv. M. Tolišius, dr. A. želvys. Tiek redakciją, tiek redakcinę komisiją manoma papildyti naujais nariais. Redakcijos adresas: Prof. Vacl. Biržiška, 1222 11th St., N. W., Washington, D. C.
Didesnėse kolonijose yra "Lietuvių Enciklopedijos" generaliniai atstovai, kurie renka prenumeratą. Iš anksto pinigų nereikalaujama — pasitenkinama raštišku pasižadėjimu. Jeigu iki Naujų Metų paaiškės, kad susidaro prenumeratorių minimumas, apie kovą - balandį manoma išleisti pirmą tomą. Veikalą užsisakyti galima pas gen. atstovus ir pas leidėją šiuo adresu: Juozas Kapočius, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

•    Dail. Adomas Galdikas gavo iš Prancūzijos Švietimo Ministerijos pra-nišimą , kad Meno Departamentas Paryžiaus Moderniojo Meno Muziejui nupirko jo paveikslą — "Pavasaris". Iš kelių dešimčių tūkstančių Paryžiuje gyvenančių pasaulio dailininkų toks įvertinimas tenka vos keletui per metus. Dabar Paryžiaus muziejuose jau bus trys Adomo Galdiko darbai.

•    Dail. Adolfas Valeška dabar dekoruoja Norwoodo lietuvių parapijos bažnyčią, kurioje klebonauja kun. P. Norbutas.

•    Dail. Telesforas Valius šį rudenį pakviestas dalyvauti Kanados grafikų parodoje Toronte.

•    Didžiausioje pasaulyje foto reikmenų Willoughby parduotuvėje New Yorke, 110 W. 32nd St., nuo spalio 28 d. iki lapkričio 4 d. buvo Vytauto Maželio nuotraukų paroda. Minėtose patalpose leidžiama pasirodyti tik rinktiniams fotografams.

•    Į naują Ateitininkų Federacijos vadovybę korespondencijos būdu išrinkta: vadu — prof. Simas Sužiedėlis, tarybos pirmininku — prof. dr. J. Meškauskas, tarybos nariais — prof, dr. Zenonas Ivinskis, prel. Jonas Balkūnas, prof. dr. Pranas Padalskis, dr. Agota Šidlauskaitė, prof. dr. Vitas Manelis, dr. Ona Labanauskaitė, kun. Kazimieras Juršėnas, prof. Balys Vitkus, dr. Antanas Šerkšnas, L. Dam-briūnas, kontrolės komisijos pirmininku -- Stasys Lūšys, į Garbės Teismą — prof. J. Graurogkas, dr. A. S. Bačkys, Leonardas Šimutis.

•    Dail. Jonas Mackevičius, dabar prisiglaudęs Šveicarijoje, sulaukė 83 metų amžiaus. Gimęs jis yra Raguvoje. Mene mokslus baigė Petrapilyje. Savo kūryba plačiai reiškėsi Lietuvoje, Rusijoje ir Italijoje. Gyvendamas Kaune, dėstė Meno mokykloje. Yra sukūręs daug paveikslų, dalyvavęs įvairiose parodose. Dabar leidžia senatvėj dienas, beveik visiškai netekęs regėjimo.

•    "Amerikos Balso" radijo programos Lietuvoje girdimos 8 kartus dienoje.

•    Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 32-sis suvažiavimas Detroite tarp daugelio kitų nutarimų palietė ir spaudą. Ta proga rezoliucijoje padėkota vienuolijoms, prel. P. Jurui ir visiems kitiems, ugdantiems spausdintą žodį. Vaikų laikraštėlio "Eglutės" ir kultūros žurnalo "Aidų" reikalu buvo priimtos specialias rezoliucijos. Apie "Aidus" taip išsireikšta: "Kongresas didžiai vertina krikščioniškos ir lietuviškos kultūros "Aidų" žurnalą ir kviečia bei skatina Amerikos lietuvių katalikų visuomenę šį žurnalą visokeriopai paremti, jį prenumeruojant, skaitant ir platinant".

•    šiemet du lietuviai vyskupai: Vincentas Brizgys ir Vincentas Pa-dolskis mini 25 metų kunigystės jubiliejų.

•    Australijos lietuviai yra pasiryžę Sydnėjaus mieste statyti lietuvių namus. Tam reikalui iš organizacijų atstovų išrinkta komisija. Paruošia-miej:' darbai eina sklandžiai.

•    Naujosios Zelandijos lietuviai sielojasi tautiniais reikalais. Suorganizuota skrajojanti biblioteka, leidžiamas bendruomenės biuletenis, spaudai ruošiamas metraštis. Tautinei sąmonei palaikyti panaudojamos ir radijo transliacijos.

•    Kauno universiteto 30 metų minėjime New Yorke kalbėjo prof. V. Kanauka, prof. V. Biržiška ir prof. J. Puzinas. Meninę dalį išpildė Mykolo Liuberskio vedamas Operetės choras, akomponuojant A. Mrozinskui, ir dramos aktorius Henrikas Kačinskas.

•    Balfo vajaus komiteto pirmininku New Yorko apylinkėje yra Metropolitan Operos solistas Algirdas Brazys. Vicepirmininko pareigas eina kun. Antanas Račkauskas. Tremtinių šelpimui manoma sukelti 10,000 dol. Vajus oficialiai pradėtas spalio 26 d.

•    Bostono Lietuvių Rašytojų Klubo susirinkime spalio 4 d. Dr. Juozas Girnius laikė paskaitą tema "Amerikiečių tautos dvasia ir mes". Lapkričio mėnesį kl"bo  iniciatyva įvyksta
Maironio mirties 20 metų minėjimas. Kalbės prof. Juozas Brazaitis iš New Yorko.

•    Pasaulio Lietuvių žinyno pirmoji dalis jau atspausdinta, o antroji dalis surinkta. Redagavo A. Simutis. Jo vardu siunčiami ir žinyno užsakymai, būtent: A. Simutis, 41 W 82 St., New York 24, N. Y. Iš anksto užsisakiusieji knygą gauna už 4 dol. Rinkoje jos kaina bus 5 dol.

•    Prof. St. Kolupailai rugsėjo mėnesį suėjo 60 metų amžiaus. Sukaktuvininkas Lietuvoje ir užsieniuose yra išgarsėjęs hidrologijos ir hidraulikos mokslo srity. Jis dabar profesoriauja Notre Dame Universitete, inžinierijos skyriuje.

•    Urugvajuje, Montevideo mieste ruošiamasi statyti lietuviams bažnyčią. Iniciatyvos ėmėsi T. J. Bružikas, S.J., kuris ten darbuojasi pastoracijoje. Naujajai bažnyčiai planą daro architektas J. Streikūnas.

•    Dr. P. Jonikas rašo veikalą — lietuvių kalbos istorijos bruožai, kuris pasirodys šių metų gale.

•    Jau treti metai, kai Kolumbijoj eina laikraštis "Kolumbijos Lietuvis". Jo leidimo ir redagavimo rūpesčius neša kun. Tamošiūnas, Saleziečių kongregacijos narys.

•    Spalio 13 d., kai Sovietų užsieni reikalų ministeris Višinskis su savo palydovais laivu atvyko į New Yorko uostą, krante protesto ženk-lan su plakatais susirinko pabaltie-čiai, rumunai, vengrai, bulgarai ir kitu pavergtų šalių atstovai. Ant lietuvių plakato buvo išrašytas šūkis: "Lietuvių masinis žudike, lauk iš Jungtinių Tautų". Sovietų delegacijos atvykimas buvo leidžiamas per televiziją ir aprašytas Amerikos spaudoje.

• šį rudenį suėjo 30 metų, kai kun. Pranciškus Juškaitis klebonauja Cambridge, Mass., lietuvių parapijoje. Kun. P. Juškaitis yra visuomenininkas ir spaudos palaikytojas.

•    Lietuvių Bendrucmenėn Vokietijoje yra įsiregistravę 7,797 nariai, iš kurių 4342 gyvena britų zonoje, 3210 — amerikiečių zonoje ir 245— prancūzų zonoje. Stovyklose gyvenančių lietuvių yra virš 4000.

•    Sirguliuojantį Vliko pirmininką prel. M. Krupavičių pavaduoja Dr. P. Karvelis. Prel. M. Krupavičiaus sveikata žymiai pagerėjo.

•    Rugsėjo 12 d. Carnegie Hall New Yorke buvo Pabaltijo tautų simfoninis koncertas, kuriame išpildyta estų, latvių ir lietuvių muzikos kūriniai. Lietuviškajai koncerto daliai dirigavo Jeronimas Kačinskas. Išpildyta V. Ja-kubėno, Juozo Gruodžio, Jeronimo Kačinsko ir V. Bacevičiaus kompozicijos. Visuomenė koncertu dėmėjosi. Ruošė jį Valerija Tysliavienė.

• Prof. K. V. Banaičio muzikos studija Brooklyne persikėlė į kitas patalpas. Dabar jos adresas: 377 So. 4 St., Brooklyn, N. Y. Dėstoma pianas ir visi teoretiniai muzikos dalykai. Toliau gyvenantieji teoretinę dalį gali studijuoti susirašinėjimo keliu.

• Čikagoje dienraščio "Draugo" bendradarbių iniciatyva spalio 2 d. atidaryti žurnalistikos kursai, kurie tęsis 3 mėnesius. Paskaitoms pakviesti patyrę spaudos žmonės. Jos įvyksta Aušros Vartų parapijos mokykloje vakarais nuo 6 iki 8 vai. Kursams vadovauja kun. Vytautas Bag-danavičius, M. I. C. Kursai įjungti į Lojclos universitetą. šios mokslo įstaigos vardu klausytojams bus išduot: ir pažymėjimai.

•    Arkivysk. Juozapas Skvireckas ruošia šv. Rašto senojo testamento antrą laidą. Darbą mano baigti apie Kalėdas. Pirmasis tomas jau atiduotas spaudai. Lietuviškas šv. Rašto vertimas bus atspausdintas dviejose laidose: pirmoji susidės iš keleto tomų ir turės plačius komentarus, antroji apims vieną tomą, į kurį įeis ir Naujasis Testamentas, šią laidą finansuoja Baltimores lietuvių parapijos klebonas prel. L. Mendelis.

•    Dail. V. Kasiulis gavo iš "Laisvosios Europos" dalinę stipendiją studijoms tęsti. Dailininkas garsėja prancūzų tarpe.

•    Clevelande Marijos Nenustojančius Pagalbos lietuvių parapijoje baigta statyti bažnyčia. Jos projektą paruošė architektas dr. S. Kudokas. Vitražus ir visą vidaus apipavidalinimą atliko dail. K. Varnelis. Talkino skulptorius Vytautas Raulinaitis. Statybos darbą pravedė inž. Juozas Au-gustinavičius. Minėtoje parapijoje klebonauja kun. J. P. Angelaitis. Bažnyčia pašventinta spalio 19 d.

•    Poeto Jurgio Baltrušaičio sūnus prof. J. Baltrušaitis iš Paryžiaus atvažiavo į New Ycrką pas Metropolitan Muziejaus direktorių, čia mano pabūti iki lapkričio mėnesio pabaigos.

•    Spalio mėnesį suėjo 20 metų nuo Kretingos Pranciškonų Gimnazijos įsteigimo. Jos organizatorius yra T. Augustinas Dirvelė, pirmosios rusų okupacijos metu deportuotas į Rusiją. Statybai ir išlaikymui aukas davė Amerikos lietuviai. Iš tos gimnazijos išėjo visa jaunoji pranciškonų karta, dabar veikianti Jungtinėse Valstybėse.

•    Brazilijoje šį rudenį išeina iš spaudos naujas poeto Venancijaus Ališo eilėraščių rinkinys "Cascata Cristalina". Knygai iliustracijas darė dail. VI. Stančikaitė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai