Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KRONIKA PDF Spausdinti El. paštas
• Lapkričio 20 dieną Neapolyje mirė didysis mūsų laiku filosofas — Benedetto Croce, gilią vagą išvaręs taip pat istorijoje, kritikoje ir politikoje. Jis laikomas Hėgelio filosofijos šalininku. Benedetto Croce buvo gimęs 1866 metais. Su jo mirtimi pasaulis trumpu laiku neteko trijų žymių filosofų — John Dewey, Santayanos ir dabar — paties Crocės.

•    Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoj šiemet yra 120 mokinių — 64 berniukai ir 56 mergaitės. Be to, dar 30 mokinių lavinasi parengiamosiose klasėse. Jie čia yra suvažiavę iš abiejų zonų — anglų ir amerikiečių. Kilmės atžvilgiu 82 mokiniai yra iš Didžiosios Lietuvos, 28 iš Klaipėdos krašto ir 10 iš Rytprūsių. Paėmus parengiamąsias klases dar prisidėtų iš Didž. Lietuvos 25 mokiniai, iš Klaipėdos krašto — 3 ir iš Rytprūsių — 1. Amerikos geraširdžiai lietuviai pavieniu: ir būreliais paima globti po vieną mokinį, apmokėdami jo mokslo bei pragyvenimo išlaidas. Į šitą kilnų žygį vis daugiau įsijungia naujų geradarių.

•    Juozas Lingis padeda rinkti švedų kultūros istorijai medžiagą. Dabar jis jūrų muziejinio komiteto pasiųstas į Karskronos laivų statyklas, kur rinks istorinę medžiagą apie šios specialybės darbininkus.

•    Spalio 21 d. iš Europos grįžo kan. Juozas B. Končius, kur jis tremtinių reikalais buvo užtrukęs 7 mėnesius.

•    Lapkričio 23 d. New Yorke įvyko Lietuvos kariuomenės šventė. Ta proga už mirusius karius Angelų Karalienės parapijos bažnyčioje Brook-lyne buvo atlaikytos pamaldos. Po pietų Schwaben Hall įvykusiame susirinkime kalbėjo iš Čikagos atvykęs gen. Plechavičius. Meninę programos dalį išpildė vyrų oktetas "Ąžuolas" iš develando.

•    Belgijoje dar yra 300 lietuvių, kurių dauguma dirba anglių kasyklose Kiti yra išemigravę į JAV ir Kanadą. Liežo apylinkėje veikia vadinamoji "Vargo mokykla". Lietuviai tėvai siunčia į ją savo vaikus, tik labai pasigenda lietuviškų vadovėlių. Tautiniam veikimui kliudo žmonių išsimė-tymas plačiose anglies kasyklų apylinkėse. Baltui remiant, turima vilčių išemigruoti.

•    Lapkričio 1 d. Detroite su pasisekimu praėjo Algirdo Brazio koncertas. Solistas jau antri metai dainuoja Metropolitan Operoje New Yorke. Jis aktyviai žymisi ir lietuviškoje veikloj, šį rudenį pirmininkavo New Yorko apylinkėje įvykusiam Balfo vajui.

• Ateinančiais metais dr. Jono Basanavičiaus vardo mokykloje Brazilijoje numatyta palikti tik lituanistikos kursą. Iki šiol ten dirbo ir brazile mokytoja. Tą mokyklą išlaiko "Lietuvių Sąjunga". Lietuvių kalbą dėsto mokytojas St. Kubilius.

•    Lapkričio 19 d. New Yorko apylinkės ateitininkai pagerbė Federacijos vadą prof. Simą Sužiedėlį. Pobūvyje gausiai dalyvavo sendraugiai ir studentai. Naujajam vadui buvo išreikšti nuoširdūs linkėjimai.

•    Liet. Kultūros Fondo iniciatyva Clevelande rengiama lietuvių dailininkų paroda. Dalyvauja šie dailininkai: A. Galdikas, Ignatavičius, V. K. Jonynas, A. Kairys, J. Pautienius, V. Raulinaitis, M. Šileikis, I. šlapelis, A. Varnas, K. Žilinskas.

•    Argentinos lietuvių tarpe dainos meną ugdo "Lietuvių Tautinis ansamblis", vedamas A. Petravičiaus, ir šv. Cecilijos choras. Jų dėka mūsų daina skamba ne tik lietuvių sambūriuose, bet ir Argentinos radijo stotyse. Dabar "Lietuvių Tautinio Ansamblio" chorui vadovauja žinomas pianistas Andrius Kuprevičius.

•    Buenos Airėse Tėvų Marijonų leidžiamas savaitraštis "Laikas" įsigijo nuosavą spaustuvę, šį užsimojimą savo aukomis parėmė vietos lietuviai. Jie čia turi bažnyčią, mokyklą ir susirinkimams salę.

•    Švedijos universitetuose lituanistika eina kartu su slavistika. Lundos universitete slavų ir baltų katedrą veda prof. K. O. Falkas, buvęs švedų kalbos lektorius Kauno universitete. Jis. turi ir lietuvių kalbos paskaitas. Klausytojų netrūksta.

•    Visoje Amerikoje renkamos Lietuvių Enciklopedijos prenumeratos. Visuomenėj ir spaudoj parodyta didelio susidomėjimo. Jeigu iki Naujų Metų susidarys bent 35000 prenumeratorių, pirmas enciklopedijos tomas išeis apie 1953 m. balandžio mėnesį. Jau turima per 1500 prenumeratorių.

•    Harrisono, N. J., lietuviai yra pasiryžę statyti naują bažnyčią. Tam reikalui turi finansinį pagrindą — fondą, kurį didina aukomis. Ateinančiais metais manoma turėti naujus maldos namus.

•    Amerikos Lietuvių Tarybos vajuje šiemet surinkta per 47,000 dol. Nuo šios organizacijos įsikūrimo Lietuvai vaduoti suaukota 353,50 dol. ir 33 centai.

•    Šveicarijos Lietuvių Bendruomenei vadovauja inž. Jonas Stankus. Valdybos būstinė yra Ciuriche.

•    Kanados Lietuvių Bendruomenės švietimo Komisija pasiryžo Toronte steigti aukštesniuosius lituanistikos kursus, kurių direktorium pakviestas mokyt. A. Rinkūnas. Klausytojais priimama baigęs pradžios mokyklą jaunimas.

•    Lapkričio 6 d. Toronte įvyko operos solistės Elzbietos Kardelienės ir pianisto Kazio Smilgevičiaus koncertas.

•    Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas "Karys" yra atsidūręs finansiniuose sunkumuose, bet dabar jo padėtis gerėja. "Karys" išeina kas mėnesį. Jo turinys yra įdomus ir gyvas.

•    Lietuvos valstybininkas Ernestas Galvanauskas sulaukė 70 metų amžiaus. Jis keturis sykius yra buvęs ministeris pirmininkas, kurio vadovybėje vyriausybė atliko svarbių darbų Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime. Be to, jis yra atstovavęs Lietuvą Anglijoje, ėjęs Klaipėdos uosto direktoriaus pareigas, buvęs Prekybos Instituto rektorius. Pirmosios rusų okupacijos metu buvo priverstas paimti finansų ministerio pareigas. Dabar sukaktuvininkas gyvena Afrikoje — Madagaskaro saloj.

•    Prof. kan. dr. J. B. Končius spaudoje kreipėsi į Amerikos lietuvius, prašydamas Kalėdų proga prisiminti tremtinius Europoje, o ypatingai jų vaikučius. Vaikučių ten yra apie 2000. Visi prašomi aukomis paremti užjūry vargstančius savo brolius. Vaikai raginami savo nepažįstamiems bičiuliams parinkti žaislelių ir prie jų pridėti adresą. Visas aukas reikia siųsti į: United Lithuanian Re-lief Fund of America, Inc., 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

•    Balfo seimas įvyksta 1953 m. sausio 9 ir 10 dd. Bostone Statler viešbutyje. Jau sudarytas rengimo komitetas iš 30 asmenų. Jo adresas: Balfo Seimui Rengti Komisija, c/o Mr. A. J. Namaksy, 409 Broadway, S. Boston 27, Maas.

•    Lapkričio mėnesį iš Chicagos į New Yorką persikėlė gyventi dail. P. Kiaulėnas, dail. R. Viesulas ir režisierius Jurgis Blekaitis.

• Sydnėjuje sutvirtinimo sakramento teikimo proga lietuvių parapiją aplankęs vietos arkivysk. O'Brien, ragino vaikus neužmiršti tėvų kalbos bei papročių. Australijos spaudoje gi šia. vasarą pasigirdo tremtiniams nepalankių balsų.

•    Toronte įvykusiame Kanados lietuvių kunigų suvažiavime provincijos valdybos pirmininku išrinktas kun. dr. J. Gutauskas, sekr. kun. P. Ažubalis, iždininku T. P. Baniūnas, O. F. M.

•    Lapkričio 21-22 dd. New Yorke New Yorker viešbutyje įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) metinė konferencija.

•    Dailininkas Vytautas Jonynas pradėjo dėstyti viename privatiniame meno institute New Yorke.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai